สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่280,000165,873110111003715
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร892,500647,190330133002407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้432,500340,300220122002408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา862,500527,000330043009013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 562,500444,6032201210017010
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง255,000166,19811011100205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์243,500175,0001101110011134
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์208,500229,74011011200001
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม666,000607,22022022200506
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์300,000250,000110111002106
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา295,000232,010110111001705
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง485,000392,61322012200801
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย235,000153,61011002100001
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก248,000217,30111001100101
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน260,000148,25011011100705
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก242,500148,000110111005014
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร572,500432,5002201220013020
25. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง207,500011011100000
26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร208,500133,42011000100000
27. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก241,000177,48011011100202
29. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์194,000182,72011001200000
32. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์260,000195,0001101110056013
33. มหาวิทยาลัยมหิดล170,00049,50011001100402
34. มหาวิทยาลัยรามคำแหง200,000120,00011011100201
35. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์212,500177,38511021100602
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง210,000219,32011021100300
40. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี222,500166,032110191002102
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี407,500245,852220032005010
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช257,000227,00011012100502
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี501,000456,000220132002408
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา495,000568,2822201220018012
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์174,000011000000000
55. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร515,000473,714220122009411
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ420,000357,850220122002201
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี232,500150,50011002200201
62. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี210,000175,00011011100300
67. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี262,500190,000110111001001
72. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี207,500136,364110119200001
86. มหาวิทยาลัยบูรพา230,000182,00011011100701
88. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว160,00062,94011011100000
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี285,000182,971110111001300
91. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ207,50028,10011011000302
92. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี302,50079,03811011100103
93. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก260,000226,10411011100504
94. วิทยาลัยชุมชนตราด166,00087,85711011100000
97. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม668,710319,000220022001705
98. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี215,00059,71311011100306
99. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี295,000180,0001101100025010
100. มหาวิทยาลัยนครพนม386,000152,98222012200807
101. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย230,000195,00011011100400
104. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์434,500302,41622012200000
105. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา232,500175,000110111001904
106. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี222,500165,51511011100103
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย252,500255,00011011100902
109. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม242,500188,620110111001105
110. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์227,500100,00011001000201
111. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร785,750681,700330133001310
112. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด563,000219,72033011200303
113. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์206,000120,00011001100200
114. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ217,500011000000001
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร242,500178,382110110101608
116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา513,600206,215220132001202
117. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์522,500388,538220122001405
120. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น713,000189,68633013100502
121. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น272,500221,80011011100001
122. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี174,000011000000000
126. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร215,000161,25011011100000
128. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ227,500154,99211032100000
130. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ215,00022,84011011010001
132. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู138,000106,70011011100301
133. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร174,000470,00011024000000
135. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,232,000353,20033013300806
136. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3,546,046401,200770177001509
137. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง295,000245,000110111004017
138. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร227,00063,38411001200104
140. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์522,000331,80022012200002
141. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2,651,224772,982330131007010
142. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต572,00027,00022027400215
143. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช267,500146,90511011100103
144. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี249,500246,91811001100301
145. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา985,467611,32622022200005
146. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช247,000162,13611011100502
147. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง241,000184,10011011100316
148. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา273,500110,860110111004004
149. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา895,360692,73922012200000
151. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี243,500182,625110002002010
รวม12512507716011820
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M