สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่280,000280,000110111103715
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร892,500914,260330133302407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้432,500432,500220122202408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา862,500867,500330033209013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 562,500707,1032201211017010
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง255,000242,09511011110205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์243,500243,5001101111011134
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์208,500208,50011011110001
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม666,000805,72022022220506
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์300,000300,000110111102106
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา295,000295,000110111101705
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง485,000485,00022012220801
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย235,000211,50011001110001
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก248,000248,00011001110101
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน260,000260,00011011110705
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก242,500242,500110111105014
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร572,500572,5002201222013020
25. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง207,500207,50011011110000
26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร208,500341,92011000110000
27. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก241,000177,48011011100202
29. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์194,000149,64011001110000
32. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์260,000195,0001101110056013
33. มหาวิทยาลัยมหิดล170,000166,80811001110402
34. มหาวิทยาลัยรามคำแหง200,000200,00011111110201
35. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์212,500192,75911011110602
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง210,000210,00011011110300
40. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี222,500222,500110111102102
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี407,500507,977220022205010
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช257,000257,00011011110502
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี501,000501,000221122202408
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา495,000444,2942201222018012
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์174,000011000000000
55. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร515,000473,714220122209411
56. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ420,000378,350220122202201
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี232,500232,50011001110201
62. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี210,000210,00011011110300
67. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี262,500262,500110111101001
72. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี207,500207,50011011110001
86. มหาวิทยาลัยบูรพา230,000230,00011111110701
88. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว160,000160,00011011110000
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี285,000285,000110111101300
91. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ207,50028,10011011000302
92. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี302,500302,50011011110103
93. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก260,000260,00011011110504
94. วิทยาลัยชุมชนตราด166,000166,00011011110000
97. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม668,710668,710220022201705
98. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี215,00059,71311011100306
99. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี295,000295,0001101101025010
100. มหาวิทยาลัยนครพนม386,000289,24222012220807
101. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย230,000230,00011011110400
104. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์434,500434,50022012220000
105. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา232,500232,500110111101904
106. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี222,500222,50011111110103
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย252,500262,50011011110902
109. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม242,500242,500110111101105
110. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์227,500227,50011001010201
111. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร785,750785,750330133301310
112. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด563,000323,54333011210303
113. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์206,000206,00011001110200
114. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ217,50050,00011010000001
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร242,500242,500111110101608
116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา513,600496,509220122201202
117. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์522,500522,073220122201405
120. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น713,000862,57533013130502
121. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น272,500272,50011011110001
122. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี174,000174,00011100010000
126. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร215,000215,00011011110000
128. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ227,500213,74811011110000
130. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ215,00022,84011011010001
132. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู138,000138,00011011110301
133. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร174,000422,00011011010000
135. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,232,0001,232,00033013330806
136. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์3,546,0463,546,046770177701509
137. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง295,000295,000110111104017
138. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร227,000227,00011001110104
140. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์522,000522,00022212220002
141. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2,651,2242,651,224330132307010
142. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต572,00063,00022012210215
143. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช267,500267,50011011110103
144. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี249,500249,50011001110301
145. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา985,467985,46722022220005
146. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช247,000247,00011011110502
147. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง241,000241,00011011110316
148. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา273,500273,500110111104604
149. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา895,360895,36022112220000
151. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี243,500243,500110001102010
รวม1251250721181111149
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M