สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่865,800789,781220113003414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร248,500168,275110111002407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้424,600107,642220121002408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา754,380515,000330133009013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 478,500150,000220111001709
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง280,500171,71211011100205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์1,250,500857,4334401240011134
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์235,500179,500110111002105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา514,500216,500220111001705
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง1,315,368475,40455014400801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย588,500189,28822011100001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก259,500196,91611011100101
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน269,000221,75011011100704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก1,014,648745,200330133003014
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร625,372529,3723301330013019
26. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก262,00026,58211021100202
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,177,000252,0005501510055012
31. มหาวิทยาลัยมหิดล1,449,430660,26655015500401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์559,000303,13032030600602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย135,000102,000110111002700
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง204,000132,31111011100300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี204,500141,646110111002100
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249,500150,000110001005010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช275,500137,50011011100502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี274,000137,000110011002208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา722,500436,000330143001806
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร240,500195,552110011009411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ274,000202,520110111002201
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี279,000138,70011011100200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี196,000140,00011011100200
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก572,990462,50022012200504
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี209,000170,000110111001001
84. มหาวิทยาลัยบูรพา273,500210,00011011100600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี276,500192,250110111001300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี291,500191,50011011100102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด83,60027,00011011000000
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม524,500340,000220122001704
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี362,50051,32522012000306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี284,000205,000110111002509
95. มหาวิทยาลัยนครพนม486,730133,30422012200806
96. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย197,000140,00011020100400
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์254,50077,90811022100000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา250,500204,500110111001903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี263,000132,69811011100105
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย262,000220,00011011100902
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม270,500213,940110111001102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์235,500200,00011010100201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร1,083,380815,240540144001310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด257,00051,15311010100303
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์150,00068,37511000100200
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ920,000630,00044011300000
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร462,500261,000220021001607
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา281,500201,659110111001202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์568,000265,307220122001404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น623,000392,72022011200502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น258,000198,47011011100001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ342,00085,49722012100000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ226,00017,00011011100001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู235,50091,00011011100101
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์291,000270,00021011100806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2,695,100878,1291510011010001508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง296,500295,000110111004016
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร300,000300,00021001000103
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์579,500303,10022012200002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา283,500170,392210111007010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต204,50078,06011051600213
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช606,000488,59222002100103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี279,50090,50011011100301
139. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา200,000120,60011011100004
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช236,000141,46611011100502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง283,500120,90011011000316
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา832,920651,120430144004004
143. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา200,000193,65411011200000
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี258,500134,40011011100209
รวม14113007611512400
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M