สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่247,00050,305110100003414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร248,5000110100002407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้254,0000110100002408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา271,50045,000110100009011
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 278,50030,000110100001708
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง280,50047,93911010000202
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์259,50001101000011132
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์235,5003,500110100002105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา264,5000110100001704
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง271,50045,24011010000801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย288,50047,25011010000001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก259,50051,05611010000100
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน269,000011010000704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก281,5000110100002012
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร234,00040,0001101000013015
26. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก262,000011020000201
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์284,00071,0001101000055010
31. มหาวิทยาลัยมหิดล276,500011010000401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์259,000125,43911030000602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย135,0000110100002700
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง204,000011010000300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี204,5002,000110100002100
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249,5000110000005010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช275,50045,00011010000502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี274,0000110000002208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา263,5000110100001806
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร240,5000110000009411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ274,00054,520110100002200
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี279,000011010000200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี196,00060,00011010000200
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก291,50027,10311010000503
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี209,00030,000110100001001
84. มหาวิทยาลัยบูรพา273,50030,00011010000600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี276,50055,000110100001300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี291,500011010000102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด83,600011010000000
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม254,50030,000110100001604
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี222,500011010000306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี284,00055,000110100002507
95. มหาวิทยาลัยนครพนม264,5003,50411010000805
96. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย197,000011020000000
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์254,50054,74011020000000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา250,50050,000110100001903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี263,000011010000103
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย262,00060,00011010000901
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม270,50068,180110100001102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์235,50060,00011010000201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร241,5005,000110100001310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด257,00021,40411010000302
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ260,00050,00011010000000
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา281,50042,060110100001202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์268,0008,120110100001404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น263,000011010000502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น258,00028,08011010000001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ202,00025,20011010000000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ226,000011010000001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู235,50018,00011010000100
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์291,00020,00021010000806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์279,50001210100001508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง296,50085,000110100004015
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร0010000000102
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์279,500021010000002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา283,5000210100007010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต204,5008,00011050000212
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช206,000021000000103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี279,500011010000301
139. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา200,000011010000003
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช236,000011010000502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง283,50045,00011010000315
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา291,00045,000310100004003
143. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา200,000011010000000
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี258,50064,00011010000207
รวม89710760000
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M