สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่865,800865,800222113103415
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร248,500248,500111111102407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้424,600414,780222121202408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา754,380515,000331133009013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 478,500478,5002211112017010
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง280,500280,500111111110205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์1,250,5001,250,5004441244011134
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์235,500235,500111111102106
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา514,500375,4202201111201705
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง1,315,368643,300553114440801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย588,500288,50022111110001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก259,500259,50011011110101
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน269,000269,00011111110705
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก1,014,6481,014,648333133403014
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร576,682576,6823321333013020
26. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก262,000262,00011121110202
31. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,177,000547,0005501512055014
32. มหาวิทยาลัยมหิดล1,449,4301,449,43055515550402
34. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์559,000164,89932230680602
35. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย135,000135,000111111102700
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง204,000204,00011111110300
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี204,500204,500111111102102
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249,500249,500110001105010
45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช275,500275,50011111110502
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี274,000274,000111011102308
49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา722,5001,181,2003331434018012
54. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร240,500240,500111011109411
55. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ274,000274,000111111102201
60. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี279,000279,00011111110201
61. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี196,000196,00011111110200
64. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก572,990572,99022212220504
67. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี209,000209,000111111101001
86. มหาวิทยาลัยบูรพา273,500273,50011111110601
89. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี276,500276,500111111101300
91. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี291,500291,50011111110103
92. วิทยาลัยชุมชนตราด83,60027,00011111000000
95. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม524,500524,500222122201705
96. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี362,500201,32522012010306
97. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี284,000284,0001101111025010
98. มหาวิทยาลัยนครพนม486,730253,304221112220807
99. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย197,000197,00011120110400
102. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์254,500254,50011111110000
103. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา250,500250,500111111101904
104. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี263,000263,00011111110103
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย262,000262,00011111110902
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม270,500270,500111111101105
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์235,500235,50011110110201
109. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร1,083,3801,197,380544144401310
110. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด257,00064,42311110110303
111. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์150,000231,62511100120200
112. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ920,000740,00044011310001
113. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร462,500462,500220021201608
114. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา281,500281,500111111101202
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์568,000567,345222122201405
118. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น623,000621,76822211220502
119. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น258,000258,00011111110001
126. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ342,000342,00022212120000
128. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ226,000226,00011111110001
130. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู235,500235,50011011110301
133. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์291,000291,00021111110806
134. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2,695,1003,038,809151056110101001509
135. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง296,500296,500111111104017
136. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร300,000600,00021101010104
138. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์579,500579,50022212230002
139. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา283,500283,500211111107010
140. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต204,500368,72611151660215
141. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช606,000606,000221102110103
142. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี279,500279,50011111110301
143. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา200,000200,00011111110005
144. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช236,000235,98611111110502
145. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง283,500283,50011111010316
146. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา832,920837,920433144304004
147. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา200,000295,82711111210000
149. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี258,500258,500111111102010
รวม141130117511412413097
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M