สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่865,800249,016220111003414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร248,5000110110002407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้424,60053,142220120002408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา754,380115,000330130009013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 478,50080,000220110001709
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง280,500115,39811011000205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์1,250,500140,6004401200011134
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์235,500123,500110110002105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา728,900143,890220110001705
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง1,315,368145,64755014000801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย588,500107,98822011000001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก259,500138,31611011000101
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน269,000147,06011011000704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก1,014,648385,200330130003014
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร625,372251,1303301300013019
26. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก262,00011,80011021000202
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1,177,000142,0005501500055012
31. มหาวิทยาลัยมหิดล1,449,43020,13355015000401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์559,000125,43932030000602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย135,00050,000110110002700
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง204,00059,89611011000300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี204,50086,364110110002100
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี249,5000110000005010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช275,50090,00011011000502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี274,00068,500110010002208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา722,50015,900330140001806
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร240,5000110010009411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ274,000112,520110110002201
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี279,00050,00011011000200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี196,00080,00011011000200
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก572,990188,60322012000504
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี209,000110,000110110001001
84. มหาวิทยาลัยบูรพา273,500118,00011011000600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี276,500122,250110110001300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี291,500165,00011011000102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด83,60027,00011011000000
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม524,500155,000220120001604
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี362,50051,32522012000306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี284,000130,000110110002509
95. มหาวิทยาลัยนครพนม486,73070,92422012000806
96. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย197,000011020000000
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์254,50064,69211022000000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา250,500130,000110110001903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี263,00095,84011011000105
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย262,000130,00011011000902
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม270,500138,760110110001102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์235,50060,00011010000201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร1,083,380183,000540140001310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด257,00021,40411010000303
108. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์150,000011000000200
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ920,000100,00044011000000
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร462,500261,000220020001607
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา281,500114,202110110001202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์568,000150,385220120001404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น623,00057,14022011000502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น258,000138,60011011000001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ342,00053,19722012000000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ226,000011011000001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู235,50036,00011011000101
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์291,00070,00021011000806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2,395,100103,200151001100001508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง296,500175,000110110004016
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร300,000300,00021001000103
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์579,500153,10022012000002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา283,50099,191210110007010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต204,50020,00011051200213
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช606,000448,79222002000103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี279,50030,00011011000301
139. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา200,000011011000004
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช236,00084,98011011100502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง283,500120,90011011000316
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา832,920126,000430140004004
143. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา200,0002,00011011000000
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี258,500128,00011011000209
รวม141130076115400
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M