สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1,701,1741,672,6497701008703414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร292,000292,000310001102407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,034,0001,001,0488601016602408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา707,880707,880640124409011
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1,251,4201,087,1908601125701708
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง369,390368,72022000220202
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์896,994921,2446501365011132
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม280,000280,00011011110506
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์316,460316,460620012202105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา880,390299,140640112101704
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง505,077505,07784012440801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย230,000230,00021011110001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก547,880547,88072002220100
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน972,504972,50466002660704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก757,880757,880330123402012
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร1,070,2401,070,2406500355013015
24. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง230,000230,00021011110000
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร205,000205,00021011110000
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์590,000725,0006331134055010
31. มหาวิทยาลัยมหิดล563,800563,800104402440401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์282,00047,43411004040602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย147,000147,000111001102700
36. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม222,000220,00011002210001
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง290,000290,00031001110300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี277,000277,000311111102100
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์0010000000003
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี230,000230,000610011105010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช282,000342,00011121110502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี265,000402,800211001102208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา855,300874,300766115801806
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล458,040458,04022000210200
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์0020000000000
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร262,000262,000111011109411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ703,600754,820842114502200
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี215,000215,00011001110200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี220,000220,00011011110200
61. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0020000000000
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก490,000557,07222112320503
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี215,000215,000111111101001
68. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)0010000000000
70. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี235,000164,90011011100000
71. สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี0010000000000
73. กรมวิทยาศาสตร์บริการ002000000060012
84. มหาวิทยาลัยบูรพา295,000295,00011111110600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี345,200345,2005211112201300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี302,000302,00011101110102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด90,000011010100000
91. มหาวิทยาลัยขอนแก่น230,000230,000110111101402
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม732,660732,660943134401604
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี383,440345,65152101220306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี333,842250,000620011202507
95. มหาวิทยาลัยนครพนม1,370,255994,320871613760805
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์339,800339,80022200230000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา604,000604,000733113301903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี320,720320,72022102220103
102. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี466,800466,800520011202303
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย391,440391,44062101220901
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม1,016,1601,016,160651117501102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์280,000280,00021000030201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร557,880557,880722122201310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด220,000220,00011001120302
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ205,000253,00011000210000
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร280,000280,00010111011101607
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา601,380298,350732021301202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์443,920443,680721012201404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น737,880737,88073202330502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น295,000295,00011101110001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ361,824364,32432221220000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ255,000255,00011111110001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู196,000196,00011101110100
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์867,500385,00075111550806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1,504,4601,349,46013861158801508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง990,0001,221,5141044114404013
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1,110,900902,40075000540102
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์950,560950,56065311550002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา300,000300,000211111107010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต230,000281,27611195550212
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช0010000000103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี583,000583,00022011220301
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช375,000245,84862102220502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง300,000300,00021101110315
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา875,760875,760633043304003
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี587,560587,56043311330207
รวม336191124810119220075
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M