สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1,701,174705,941770008003414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร292,000201,560310001002407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,034,000288,786860016002408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา707,880490,000640124009011
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1,251,420388,200860125001708
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง369,390200,00022000200202
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์896,994224,4206501360011132
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม280,000280,00011011110506
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์316,460225,000620012002105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา880,390255,200640112001704
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง505,077474,33584012430801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย230,000138,54321011100001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก547,880164,34472002200100
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน972,504734,21266002600704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก757,880545,000330123202012
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร1,070,2401,070,2406500355013015
24. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง230,000230,00021011110000
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร205,000205,00021011100000
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์590,000295,0006311131055010
31. มหาวิทยาลัยมหิดล563,800237,792104002400401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์282,00047,43411004040602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย147,00091,230110001002700
36. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม222,000130,00011002200001
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง290,000220,89031001100300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี277,000179,000310111002100
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์0010000000003
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี230,000157,500610011005010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช282,000342,00011021110502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี265,000137,800210001002208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา855,300493,814760115301806
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล458,040319,02022000200200
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์0020000000000
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร262,000262,000110011109411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ703,600600,800840114002200
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี215,000134,43511001100200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี220,000190,00011011100200
61. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0020000000000
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก490,000557,07222012320503
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี215,000150,00011011100801
68. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)0010000000000
70. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี235,000164,90011011100000
71. สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี0010000000000
73. กรมวิทยาศาสตร์บริการ002000000060012
84. มหาวิทยาลัยบูรพา295,000139,50011011100600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี345,200203,000520112001300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี302,000302,00011001110102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด90,000011010100000
91. มหาวิทยาลัยขอนแก่น230,000165,000110111001402
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม732,660349,528940134001604
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี383,440183,50052101200306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี333,842200,000620011102507
95. มหาวิทยาลัยนครพนม1,370,255207,04287013700805
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์339,80050,81222000210000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา604,000261,500730113101903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี320,720320,72022002220103
102. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี466,800110,000520011002303
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย391,440220,00062001200901
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม1,016,160418,160650117001102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์280,000280,00021000030201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร557,880429,375720122001310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด220,00077,65211001100302
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ205,00096,00011000200000
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร280,000156,4491010011001607
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา601,38078,714730021201202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์443,920372,090720012001404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น737,880509,82073002300502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น295,000228,13411001100001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ361,824126,12432021200000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ255,000255,00011011110001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู196,000145,43711001100000
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์867,500305,00075011500806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1,504,460765,0701380158001508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง990,000791,6641040114004013
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1,110,900385,66875000500102
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์950,560424,90065011500002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา300,000179,362210111007010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต230,000116,90811095500212
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช0010000000103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี583,000193,22022011200301
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช375,000148,51062002200502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง300,000246,23021001100315
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา875,760789,560630043204003
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี587,560371,12043011300207
รวม336191048101192382
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M