สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการคลินิกเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย และโครงการ อสวท. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานไม่ครบรายงานครบทุกโครงการขอขยายเวลาหรือจำนวนรายงานมากกว่าจำนวนโครงการที่ได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณ
AB = งบที่ได้รับอนุมัติ UB = งบที่ใช้ TP = ข้อเสนอโครงการทั้งหมด PP = โครงการที่ได้รับอนุมัติ EP = โครงการที่ขอขยายเวลา
Q1= ไตรมาส1 Q2= ไตรมาส2 Q3= ไตรมาส3 Q4= ไตรมาส4
FR = รายงานฉบับสมบูรณ์ CT=ลูกค้าลงทะเบียน TL=ข้อมูลเทคโนโลยี PD=ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SV = ข้อมูลโครงการหมู่บ้าน
คลิกที่หัวคอลัมภ์เพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อที่ต้องการ
เครือข่ายABUBTPPPFREPQ1Q2Q3Q4CTTLPDSV
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1,701,1741,672,6497761008703414
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร292,000292,000311001102407
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้1,034,0001,001,0488651016602408
4. มหาวิทยาลัยพะเยา707,880707,880644124409013
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1,251,4201,087,1908631125701709
6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง369,390368,72022100220205
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์896,994921,2446551365011134
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม280,000280,00011111110506
10. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์316,460316,460622012202105
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา880,390299,140641112101705
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง505,077505,07784112440801
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย230,000230,00021111110001
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก547,880547,88072002220101
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน972,504972,50466602660704
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก757,880757,880332123403014
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร1,070,2401,070,2406510355013019
24. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง230,000230,00021011110000
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร205,000205,00021111110000
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์590,000725,0006331134055012
31. มหาวิทยาลัยมหิดล563,800563,800104402440401
33. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์282,00047,43411104040602
34. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย147,000147,000111001102700
36. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม222,000220,00011002210001
37. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง290,000290,00031101110300
38. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี277,000277,000311111102100
39. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์0010000000003
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี230,000230,000610011105010
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช282,000342,00011121110502
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี265,000402,800211001102208
48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา855,300874,300766115801806
50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล458,040458,04022000210200
52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์0020000000000
53. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร262,000262,000111011109411
54. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ703,600754,820844114502201
59. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี215,000215,00011101110200
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี220,000220,00011011110200
61. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี0020000000000
63. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก490,000557,07222212320504
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี215,000215,000111111101001
68. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)0010000000000
70. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี235,000164,90011111100000
71. สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี0010000000000
73. กรมวิทยาศาสตร์บริการ002000000060013
84. มหาวิทยาลัยบูรพา295,000295,00011111110600
86. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี345,200345,2005211112201300
88. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี302,000302,00011101110102
89. วิทยาลัยชุมชนตราด90,000011010100000
91. มหาวิทยาลัยขอนแก่น230,000230,000110111101402
92. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม732,660732,660944134401704
93. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี383,440345,65152201220306
94. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี333,842250,000620011202509
95. มหาวิทยาลัยนครพนม1,370,255994,320874613760806
99. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์339,800339,80022200230000
100. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา604,000604,000733113301903
101. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี320,720320,72022102220105
102. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี466,800466,800522011202303
103. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย391,440391,44062101220902
104. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม1,016,1601,016,160655117501102
105. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์280,000280,00021000030201
106. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร557,880557,880722122201310
107. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด220,000220,00011001120303
109. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ205,000253,00011100210000
110. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร1,330,000280,00014511011101607
111. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา601,380298,350733021301202
112. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์443,920443,680721012201404
115. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น737,880737,88073302330502
116. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น295,000295,00011101110001
123. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ361,824364,32432221220000
125. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ255,000255,00011111110001
127. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู196,000196,00011101110101
129. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์867,500385,00075111550806
130. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1,504,4601,349,46013871158801508
131. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง990,0001,221,5141044114404016
132. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร1,110,900902,40075400540103
134. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์950,560950,56065511550002
135. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา300,000300,000211111107010
136. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต230,000281,27611195550213
137. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช0010000000103
138. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี583,000583,00022211220301
140. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช375,000245,84862102220502
141. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง300,000300,00021101110316
142. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา875,760875,760633043304004
145. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี587,560587,56043311330209
รวม3401951248101192200146
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
Designed & Developed by Ekapong.M