รายชื่อเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั้งหมด ข้อมูลเรียงตามวันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

วันที่ปรับปรุงรหัสเครือข่ายชื่อเครือข่ายประเภทเครือข่ายผู้ลงนาม/ตำแหน่งบุคลากร-ทีมงานที่ตั้งจังหวัดโทรศัพท์/โทรสาร
1. 13/11/4187 12:28:56F24ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคกลางหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
 -
No website
กรุงเทพมหานคร-/-
2. 11/11/3645 20:12:36B27มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
-
 -
No website
ชัยภูมิ-/-
3. 27/3/3103 18:13:00A30มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัย-
-
 -
No website
กาฬสินธุ์-/-
4. 11/11/3102 20:16:33D56วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภูสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
-
 -
No website
หนองบัวลำภู-/-
5. 11/11/3102 20:11:02D55วิทยาลัยชุมชนตราดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
-
 -
No website
ตราด-/-
6. 9/8/3101F10สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.นายศุภชัย หล่อโลการ
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้อำนวยการ :
นายศุภชัย หล่อโลการ
ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ผู้จัดการ :
นายวิเชียร สุขสร้อย
หัวหน้างานบริหารโครงการนวัตกรรม
ผู้ประสานงาน :
วศวรรณ รู้รักดี
-
ผู้ประสานงาน :
นายชาญวิทย์ รัตนราศรี
-
ผู้ประสานงาน :
นายกันต์ วีระกันต์
-
73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
กรุงเทพมหานคร0-2644-6000 ต่อ 109-112/0-2644-8444
7. 9/8/3101F3สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นางฟูเกียรติ สินาคม
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมณู
ผู้จัดการ :
นางนิตยา ศุภฤทธิ์
นักนิวเคลียร์เคมี 8 วช.
ผู้ประสานงาน :
น.ส.บุษบา ยศวังใจ
นักวิชาการเผยแพร่
ผู้ประสานงาน :
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กรรณิกา มณีวรรณ์
นักวิชาการเผยแพร่ ชำนาญการ
งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร02-579-5230 ต่อ 1123,1124,1126/02-5613013
8. 9/8/3101F9สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นางสาวสุภาพิศ ผลงาม
ผอ.สถาบันพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ธัญลักษณ์ เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์
นักภูมิสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศิริกุล ตั้งทรัพย์ดวงโต
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
120 ม.3 อาคาร B ชั้น 6 และชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210
No website
กรุงเทพมหานคร0-2141-4400, 0-2141-4664/0-2143-9580, 0-2143-9602
9. 9/8/3101B20มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏนายสำเร็จ คันธี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ชุมพล ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้จัดการ :
ผศ.ภวัต มิสดีย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงาน :
นายวีระยุทธ์ คำปาน
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ผู้ประสานงาน :
นายสมบัติ บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
นายไวรุจ อิ่มโพธิ
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
No website
สกลนคร042-970030/042-970029
10. 9/8/3101A20มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงมหาวิทยาลัยนายสมเกียรติ สายธนู
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ดร.ถาวร จันทโชติ
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ผู้จัดการ :
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ม.ทักษิณ
ผู้ประสานงาน :
นางสาวพิชญ์สินี บุญเตโช
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน :
นางธมลพรรณ จุลพูล
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ
ผู้ประสานงาน :
นางปชมณ ศรีกุล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน :
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะฯ
อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110
พัทลุง074-693971/074-693970-1
11. 9/8/3101A28มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.จงรัก พลาศัย
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.อับดุล บินระหีม
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ปรีชา สะแลแม
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ทวี บุญภิรมย์
รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.จำนงค์ จุลเอียด
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
ผู้จัดการ :
นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายสุพิพัฒน์ พานิชธนาคม
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายสมนึก ลิ้มเจริญ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายนิรันดร หนักแดง
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นางอาสลัน หิเล
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
นราธิวาส073-513886/073-513886
12. 9/8/3101A25ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่มหาวิทยาลัย-
-
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
ผอ.ศูนย์วิทยบริการฯ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางปิยภาคย์ ภูมิภมร
ผู้ช่วย ผอ.ศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ผู้จัดการ :
น.ส.เตือนใจ ปียัง
เจ้าหน้าที่วิจัย
ผู้ประสานงาน :
นางวิภาวดี เพชรห้วน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน :
นางปิยะวัฒน์ พรหมรักษา
นักวิจัย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เกศรินทร์ รามณี
นักวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นางนันทนา ชะนะพาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
นางจรรตกร รอดอยู่
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
กระบี่075666085-7/075666086
13. 5/4/2560B22มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนายประเทือง ภูมิภัทราคม
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
นายอนุสรณ์ สินสะอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ณัฐกานต์ รักษาศรี
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายสมภพ จุลพันธ์

ผู้ประสานงาน :
นายกฤษณะ อินทสิทธิ์
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 11 ชั้น 4 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นครสวรรค์056-219100 ต่อ 1138, 1139/056-882731
14. 5/4/2560B16มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏนายนิวัตร พัฒนะ
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
รักษาการแทนอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
อาจารย์
ผู้จัดการ :
ดร.ชุติมา เลิศลักษมี

ผู้ประสานงาน :
นางจิตรา มีคำ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.วิภาวี เกรียงศักดิ์ศรี
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จุติญาณี จิตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก055-267000 ต่อ 7226,7737/055-267038
15. 5/4/2560B10มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนายบุญรัตน์ พิมพาภรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.เปรื่อง จันดา
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผช.ศันสนีย์ อุตมอ่าง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้จัดการ :
สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
นายมานะ อินพรมมี
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายสมเดช ศิริโสภณ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
No website
เพชรบูรณ์056-717151/056-717151
16. 5/4/2560B7มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนางสุภาวิณี สัตยาภรณ์
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ดร.พจนีย์ แสงมณี
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ชโนภรณ์ กุลศิริ
นักวิชาการคลินิคเทคโนโลยี
อาคาร 13 (ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
อุตรดิตถ์055-411096 ต่อ 1788/055-411096 ต่อ 1787
17. 5/4/2560C15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายภฤศพงศ์ เพชรบุล
ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผู้จัดการ :
นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.วัลภา กันทะวงค์
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ งานคลินิกเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม ชั้น3 เลขที่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เชียงใหม่053-921444 ต่อ 1236, 1940/053-213183
18. 5/4/2560C8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ประพันธ์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
ผอ.กองการศึกษาตาก
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
รอง ผอ.กองการศึกษา ตาก งานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นางอรอุมา คำป้อง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ประสานงาน :
นางเกศสุดา อั๋งสกุล
นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.วิรัตนันท์ อัครารักษ์
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เขตพื้นที่ตาก 41 ม.7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ตาก055-298438 ต่อ 1120/055-298-440
19. 5/4/2560C6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.อุดม สุธาคำ
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ดร.อังกูร ว่องตระกูล
ผอ.กองการศึกษา
ผู้ประสานงาน :
นายจำเริญ เกตุแก้ว
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พรพิมล ยอดสุวรรณ
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.วรินยา อุโมงค์
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิตติ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นางธีราพร ราชคมน์
เจ้าหน้าที่งานวิจัย
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
เชียงราย053-723-971 หรือ 997 ต่อ 1131/0-5372-9606-7
20. 5/4/2560C27มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.แสงแก้ว คำกวน
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ผู้จัดการ :
ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.นันทนา เตชนันท์
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
นางปิยะนุช รสเครือ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.กาญจนา รุจิพจน์
หัวหน้าฝ่ายวิจัย
สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
น่าน054-710259 ต่อ 7120 , 0864287672/054-771398
21. 5/4/2560C28มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ดร.ทินกร ทาตระกูล
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.เดชา นาวานุเคราะห์

ผู้จัดการ :
ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์

ผู้ประสานงาน :
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
เลขที่ 52 หมู่ 7 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก055-298438 ต่อ 1120/055-298440
22. 5/4/2560C16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.วิทยา วนาภิชิต
ผอ.กองการศึกษา ลำปาง
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล

ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุนิสา ติ๊บคำ
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ลำปาง054-342547-8 ต่อ 112/054-342549
23. 5/4/2560C21สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายประพัฒน์ เชื้อไทย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :

ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย์
อาจารย์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา
อาจารย์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
รองผุ้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
อาจารย์งานอารักขาพืช
ผู้ประสานงาน :
นายธีรภพ มาชา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน :
นายสราวุธ พรหมรุกขชาติ
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ลำปาง089-951-2044, 086-429-2804, 054342553ต่อ225/054-342550
24. 5/4/2560D20วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายศรียนต์ สาริกานนท์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายปองภพ อรุณไพร
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ผู้จัดการ :
นายเจษฎาวุฒิ อักษรเจริญ
ครูพิเศษสอน
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ถ.แม่สะเรียง-แม่สอด ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
แม่ฮ่องสอน053681576 หรือ 0899567077/053681576
25. 5/4/2560D50วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง

ผู้จัดการ :
นายอรรถกฤต อินทะโย

ผู้ประสานงาน :
นางอภิญญา มีสุข
พนักงานบริหารทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
นายไพศาล จันทร์ไชย
ครู (คศ.3)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เชียงใหม่053-217708-9/053-221599
26. 4/4/2560A4มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนายปริญญา ปานทอง
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการ :
นายปริญญา ปานทอง
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.อัษฎางค์ พลนอก
ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ประสานงาน :
นางสาวจริยา จริยา
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง (งานคลินิกเทคโนโลยี ) ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พิษณุโลก055968719/055968724
27. 4/4/2560A19มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยศ. พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อำนวยการ :
ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้จัดการ :
นายชำนาญ แสงแก้ว
ผอ.กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
ผู้จัดการ :
รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ และนายชำนาญ แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ประสานงาน :
นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อัญชลี เทียมคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
พะเยา054-466666 ต่อ 1047/0 5446 6690
28. 4/4/2560A22มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนายพาวิน มะโนชัย
ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ผู้อำนวยการ :
ดร.ศุกรี อยู่สุข
ผอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
รองผู้อำนวยการคลินิก
ผู้จัดการ :
ผศ.ว่าที่พันตรี ผศ.ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
อาจารย์
ผู้จัดการ :
ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายศุภชัย เพชรธารวดี
เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ
นักวิชาการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
แพร่054-648-593 /054-648596
29. 4/4/2560A26มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยรองศาตราจารย์ เทอด เทศประทีป
รักษาการแทนอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นส.ชื่นจิต ขัติทะเสมา
ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน :
ดร.ณัฏยา คนซื่อ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.สุทธิวัลย์ สีทา
อาจารย์
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาคารสำนักวิชา 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เชียงราย053916737/053916737
30. 27/3/2560A3มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนางสาวดาวรุ่ง กังวานพงศ์
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

รองผู้อำนวยการคลินิก :
ดร.เวชยันต์ รางศรี
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :
นายคติวัฒน์ กันธา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 1 ศูนย์บริหารงานวิจัย 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เชียงใหม่053-943615/053-943616
31. 27/3/2560A8มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยนายพาวิน มะโนชัย
ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.ดร.ยงยุทธิ์ ข้ามสี่
ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ผู้จัดการ :
นายประสิทธิ์ กาบจันทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายปริณรัฐ กาบจันทร์
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พิมลสิริ แสงสุวรรณ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รองผู้จัดการ :

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เชียงใหม่053-873863/053-873970
32. 3/12/2558F20ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
ผอ.ศวภ.2
ผู้ประสานงาน :
นางวณิตา หมั่นเรียน
จนท.ศวภ.2
รองผู้จัดการ :
นายวิทยา สุวรรณสุข
จนท.ศวภ.2
อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขอนแก่น043203532-33/043203534
33. 30/9/2558 10:21:09A29หน่วยการจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย-
-
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางสาวปวีณา ทองบุญยัง
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
ผู้จัดการ :
นายเกียรติกุล กุลตังวัฒนา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นางสาวรัชนี น้อยเสี่ยงสี
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
นายสัจวัฒน์ วรโยธา
อาจารย์วิชาการบัญชี
ผู้ประสานงาน :
นายธวัชชัย สลางสิงห์
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
นายอาทิตย์ บุญเริง
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
นายวรยุทธ วงศ์นิล
อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร อาคารเทพรัตน์คุรุปการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
No website
มุกดาหาร042615177/042615177
34. 8/9/2558B25มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
-
 -
No website
เชียงราย-/-
35. 8/9/2558D31วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประสาร พันธ์ลิมา
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ :
นายประสาร พันธ์ลิมา
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายธีรชัย คุ้มเขต
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายธีรชัย คุ้มเขต
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
นายแทน โมราราย
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายแทน โมราราย
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายธีรชัย คุ้มเขต
รองผู้อำนวยการ
ผู้ประสานงาน :
นายประสาร พันธ์ลิมา
ผู้อำนวยการ
155 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
นครสวรรค์056255347/056255395
36. 8/9/2558D3วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายวรวัฒน์ มัคเจริญ
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ผู้จัดการ :
นายสมเจตน์ พรหมบุญตา
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พรทิพย์ เพ็ญจันทร์
-
ผู้ประสานงาน :
นายสุนทร เสี้ยวสกุล
ครู
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพสัย ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
นครสวรรค์055-350606/056-350606
37. 8/9/2558D49วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายประสาร พันธ์ลิมา
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายภักดี จันทร์หอมประดิษฐ์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายโสภณวิทญ์ ยิ้มขาว
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผู้จัดการ :
นายโสภณวิชญ์ ยิ้มขาว
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุจินตนา มั่นใจ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายจีรพันธ์ ชอบธรรม
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางสาวรจนา สกลรักษ์
นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 116 หมู่ 4 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
ตาก055-591426/055-591942
38. 8/9/2558D37วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสุภาพ มณีรัตน์
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางรุ่งนภา เจือโร่ง
-
ผู้จัดการ :
นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นางสุชนี ทรัพย์สมบูรณ์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
พนักงานราชการ
ผู้ประสานงาน :
นายรณพีร์ สงขัย
ครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 104 หมู่ 7 ต.นิคมฯ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
กำแพงเพชร055-736164/055-736244
39. 8/9/2558D15วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นางเทพชัย บุญยืน
ผอ.วิทยาลัย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสุกิจ มาลัยรุ่งสกุล
ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้จัดการ :
นายสาธิต โรจนแพทย์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายสมชาติ วิงวรรณ์
ครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เชียงราย053-674350/053-674349 ต่อ 113
40. 8/9/2558D46วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพนม เขียวนาคูปภา
ผู้อำนวยการฯ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายประดิษฐ์ ยอดสุรินทร์
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นางโสภิกุล มัทวานุกูล
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นางสาวมัทณา ยังคลัง
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
นางสุขกมล จิตสมร
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายปรเมศวร์ น้อยหมอ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางสาวดอกไม้ ชุมสุข
ครู ชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นางสุภาพร อวรัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 157 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เพชรบูรณ์056-913076/056-913077
41. 8/9/2558D28วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายกอบกิจ พานอ่อง
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายเมธี ภุมมาพันธุ์
รอง ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
นายปราสาท จุลพวก
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อุดมลักษณ์ การะเกษ

ผู้ประสานงาน :
นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 หมู่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
สุโขทัย055-641076/055-641080
42. 8/9/2558D19วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชัยสงค์ อ่วมทร
รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :
นายปานเทพ รัตนอัมพร
-
ผู้ประสานงาน :
นายสินอมร แก้วเหลี่ยม
-
ผู้ประสานงาน :
นายรชต สิงค์ทองชัย
-
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 99 หมู่1 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
พิษณุโลก055-252034/055-252034 ต่อ 201
43. 8/9/2558D2วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :

ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายณรงค์ศักดิ์ บุญก่อน
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายนิพนธ์ เชาวลิตตระกูล
รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พิราภรณ์ พรหมเศรณีย์
-
ผู้ประสานงาน :
นางจิรัชญา ชัชวาลย์
-
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
No website
เพชรบูรณ์056-720395/056-721524 ต่อ 124
44. 8/9/2558F22ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ ตอนบนหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นางปิยฉัตร กิจวานิช เบอร์ตัน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
-
เชียงใหม่043203532-33/043203534
45. 8/9/2558A15จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนายสุรชัย พรภคกุล
รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.สุรชัย พรภคกุล
อาจารย์ ระดับ 8
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.ปรีชา เลิศปรัชญา
อาจารย์ ระดับ A4
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จิตตราพร จันทร์หงษ์
-
ผู้ประสานงาน :
นายโกแวลน์ ตะกรุดโฉม
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ภาวีณา จันทร์แย้ม

ผู้ประสานงาน :
นายศักดิ์ชาย จันทร์หงษ์
-
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กรุงเทพมหานคร0-2218-7566, 0-2218-7574/0-2218-7598
46. 8/9/2558A1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนายชวลิต ฮงประยูร
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ตฤณ แสงสุวรรณ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.ปราโมทย์ สฤาดิ์นิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้จัดการ :
นางสาววรรณีย์ เล็กมณี
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นายสิทธิศักดิ์ กี้เจริญ
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
นครปฐม034-352074, 034-281053-5 ต่อ 3122/034-352074
47. 8/9/2558A16มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยนายพงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์
ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานเทคโนโลยี SMEs
ผู้อำนวยการ :


ผู้จัดการ :
ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นส.นพรัตน์ มาลียัน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ผู้ประสานงาน :
นส.พันธ์ชญาณ์ ดุกสุกแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
No website
กรุงเทพมหานคร0-2470-8326-30/0-2872-8711
48. 8/9/2558A13มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
ผอ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
ผอ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.สุภกร บุญยืน
รอง ผ.อ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้จัดการ :
รศ.ดร.เจียรนัย เล็กอุทัย
ผอ.สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ชลกนก ไวจำปา
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น1 ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ปทุมธานี02-5644440 ต่อ 1789/0-2564-2887
49. 8/9/2558A7มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
รศ.สรนิต ศีลธรรม
รองอธิการบดีนโยบายและแผนและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้จัดการ :
นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จิตติมา ปั้นจาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
นครปฐม0-2849-6055-9/0-2849-6065
50. 8/9/2558A21มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีมหาวิทยาลัยนางศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
นายอำนาจ เจรีรัตน์
หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ
ผู้จัดการ :
รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กรรณิการ์ ภาสดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.นิละชา ปรางค์จันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.มณีรัตน์ รุมสำโรง
ผู้ช่วยอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
กาญจนบุรี034-585060 ต่อ 1213/034585077
51. 8/9/2558A9มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยนางสาวราณี สุรกาญจน์กุล
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ปรีชา พหลเทพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการ :
ดร.สัญญา กุดั่น
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
ดร.หฤษฎ์ นิ่มรักษา
-
ผู้ประสานงาน :
นายอธิปรัตน์ อมรปัญญานันท์
อาจารย์
อาคารคีรีมาศ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
กรุงเทพมหานคร0-2310-8407 ต่อ 18/0-2310-8407, 0-2310-8424
52. 8/9/2558B13มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนายตระกล จันทสุนทร
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.เพียงใจ เจียรวิชญกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้จัดการ :
ผศ.ธรณี เพ็ชรเสนา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายไชยพล กลิ่นจันทร์
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายบริหาร
ผู้ประสานงาน :
นายสุชาติ เหลาหอม
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
นางพิณรัตน์ ก้อนทอง
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
ผศ.หิรัญ เกิดศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ลพบุรี036-427384/036-427384
53. 8/9/2558B14มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนายเอนก เทพสุภรณ์กุล
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร. อุทัย ศิริภักดิ์
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุกัญญา บัวผัน
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
นายสมพงศ์ ฆ้องหลวง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.แสงเทียน นามนิตย์
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อุษณี สำราญ
เจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ฉะเชิงเทรา038-515828, 038-535427/038-515828
54. 8/9/2558B23มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
-
ผู้อำนวยการ :
ผศ.รท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.สุนทรี จีนธรรม
ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รอง ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
รอง ผอ.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นายกฤษฎางค์ ศุกระมล
กรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเเพยง
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กันภา สุขลิ้ม
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
No website
ปทุมธานี02 9093026/02 9093026
55. 8/9/2558B11มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนายทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้จัดการ :
นายครองศักดา ภัคธนกนก
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้ประสานงาน :
-
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สิริรัตน์ จิตรดี
เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นางวันทนา นาคีสินธ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กาญจนา สุราภา
นักวิทยาศาสตร์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
ราชบุรี032-261790-7 ต่อ 2101/032-261078
56. 8/9/2558B8มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏนายสุชาติ เมืองแก้ว
รักษาการอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (รอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่)
อธิการบดี
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :
น.สพ.ดร.สมเกียรติ ศีลสุทธิ
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
กรุงเทพมหานคร0-2942-6900-9/0-2541-7113
57. 8/9/2558B24มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ-
-
 -
No website
เพชรบุรี-/-
58. 8/9/2558C12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์
รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม
ผู้ประสานงาน :
นายไกรสร หมึงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อัจฉรา จินดาจำนง
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรุงเทพมหานคร0-2287-9600 ต่อ 1177/0-2287-9684
59. 8/9/2558C1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางอัญชลี สงวนพงษ์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.สุจินต์ เพิ่มพูล
คณะศิลปกรรม
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.สุจินต์ เพิ่มพูล
คณะศิลปกรรมศาสตร์
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
นางบรรเลง สระมูล

ผู้ประสานงาน :
น.ส.คณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 6
ผู้ประสานงาน :
นางสุนันทา ทองพูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
นักวิชาการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ปทุมธานี0-2549-4684/0-2549-4680, 0-2577-5038
60. 8/9/2558C5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ผศ.ภูวพัสส์ เอกตาแสง
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กาญจนา ลือพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) 517 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรุงเทพมหานคร0-2629-9153-7 ต่อ 3000 /0-2282-3718
61. 8/9/2558C7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ภิญญาพร เตชะวรวิทยากูร
เจ้าหน้าที่คลินิก
ผู้ประสานงาน :
น.ส.บุษยมาลี ถนนทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองผู้จัดการ :
ผศ.อภิรัติ โสฬศ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช) 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรุงเทพมหานคร0-2281-9756-8 ต่อ 2209/0-2281-9759
62. 8/9/2558C30มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายภคพนธ์ ศาลาทอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อรจิรา ธรรมไชยางกูร
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สิริบุปผา อุทารธาดา
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพณิชยการพระนคร) 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
กรุงเทพมหานคร0-2282-9702/0-2281-0093
63. 8/9/2558C23มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ผศ.วัลลภ ภูผา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
นายสมเกียรติ ทองแก้ว
หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กัญญ์ชิสา ธัญสิประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคำ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีพระนครเหนือ) 1381 ถ.พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
กรุงเทพมหานคร0-2913-2424 ต่อ 181/0-25859185
64. 8/9/2558C25มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผศ.สุภาวดี พนัสอำพน
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสำเนียง องสุพันธ์กุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นายสวัสดิ์ เฉิดฉิ้ม
นักวิจัย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อโณทัย ปิ่นบ้านกวย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุภิชมาศ ประทุมเมศร์
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
นครปฐม02 441 6059-60/02 4416059
65. 8/9/2558C17มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
-
ผู้อำนวยการ :
ผศ.สุภาวดี พนัสอำพล
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชาญดำรง ณ นคร
รองอธิการบดี วิทยาเขตวังไกลกังวล
ผู้จัดการ :
ผศ.เมธี ฉายอรุณ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ผศ.นภาพร นาคทิม
รองคณบดีบริการธุรกิจพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
ผู้ประสานงาน :
นายดนัย วินัยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ประสานงาน :
นายสมชาย ทิพอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
No website
ประจวบคีรีขันธ์032-618500/032-618570
66. 8/9/2558C33มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
-
 -
No website
สุพรรณบุรี-/-
67. 8/9/2558C13มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายยุทธนา หริรักษาพิทักษ์
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
นายวิชัย มาแสง
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
นายวรงค์ บุญนิมิตร

ผู้ประสานงาน :
ว่าที่ ร.ต.สุวินัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พระนครศรีอยุธยา035-709097/035-709097
68. 8/9/2558C34สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
-
 -
กรุงเทพมหานคร-/-
69. 8/9/2558C29สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนางดวงสุดา เตโชติรส
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ชนิดา ประจักษ์จิตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา) 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
กรุงเทพมหานคร0-2281-0492/0-2282-0423
70. 8/9/2558D8วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสุนทร มหารัตนวงศ์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.เอมอร อุปปะชีวะ
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
ผู้จัดการ :
นางรุ่งฤดี พรายมณี
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ประสานงาน :
นายธีระ มูลมงคล
หัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศรีสุดา สุขเจริญทรัพย์
หัวหน้างานวางแผนประงบประมาณ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อรุณรุ่ง อ้อนโอด
หัวหน้างานแนะแนว
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
เพชรบุรี032-447597/032-447597
71. 8/9/2558D32วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายประทีป จุฬาเลิศ
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายวิทยา ประสมศรี
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
นายประทีป จุฬาเลิศ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อภิรดี ชื่นชมบุญ
พนักงานราชการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุธาทิพย์ บู่สามสาย
ครูพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายประจวบ แสงอรุณ
พนักงานราชการ
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
นครปฐม034-277081-2/034-277081-2
72. 8/9/2558D51วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายบรรยง วงศ์สกุล
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายนรินทร์ แก้วทอง
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบางละพาน
ผู้จัดการ :
น.ส.สุวัฒนา คชพลายุกต์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางอุไรวรรณ เจริญพร
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ปวีณา แก้วไทรนันท์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายจิรพงษ์ โลพิศ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายธีรพล แจ้งสว่าง
ครู
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230
ประจวบคีรีขันธ์032-557323/032-557102
73. 8/9/2558D22วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายรังสรรค์ แสงนาค
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางปราณี ศรีสาสน์รัติ์
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายรังสรรค์ แสงนาค
รอง ผอ.
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชูศักดิ์ เปาอินทร์
รอง ผอ.
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายรังสรรค์ แสงนาค
รอง ผอ.
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชูศักดิ์ เปาอินทร์
รอง ผอ.
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชูศักดิ์ เปาอินทร์
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้จัดการ :
นางพรวดี ชนะชัย
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
นายไพฑูรย์ วรรณบูรณ์
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ผู้ประสานงาน :
นายปรีชา มดแสง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
อ่างทอง035-632123/035-622363
74. 8/9/2558D16วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายคัมภีร์ สายะสนธิ
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
ผู้จัดการ :
นายสัตวแพทย์ ธีระยุทธ ชาวุฒิ
ครู ชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายวิเชียร ศิลปะศร
ครู ชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายภูริพงศ์ จิตรมะโน
ครู ชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เยาวลักษณ์ ปานทอง
ครู ชำนาญการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เพชรบุรี032-594070-1/032-594070-1
75. 8/9/2558D29วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายถาวร ทิพวรรณ
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสุรพรชัย อินพรหม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
ผู้จัดการ :
นางน้ำอ้อย น้ำดอกไม้
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางสาววัชราภรณ์ จิตรโสภาส
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อรวรรณ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ครู
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
สุพรรณบุรี035-595056/035-595055
76. 8/9/2558D54วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
-
 -
No website
สมุทรสาคร034450001/-
77. 8/9/2558D47วิทยาลัยเทคนิคนครนายกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางสาวสุกัญญา สุขสถาน
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้จัดการ :
นายนภพล รัตนสุนทร
ครู
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ประนอม กรองสี
ครูจ้างสอน
ผู้ประสานงาน :
นางสาวรัชนู ประเสริฐศิล
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
นครนายก037-315668, 087-7488331/037-311025
78. 8/9/2558D5วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางรุจิรา ฟูเจริญ
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ผู้จัดการ :
นายประวัติ เต็มรัตน์
หัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน :
นางสมพร แจ้งแสง
หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
ผู้ประสานงาน :
นางวราพร ตันพิริยะกุล
หัวหน้าบรรณารักษ์และครูสอนวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
นายจักรชัย พรหมศรีสุข
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ประสานงาน :
นางจารุวรรณ รัตนโภคา
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย 116 หมู่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
นนทบุรี0-2985-5111 /0-2985-5111 ต่อ 111
79. 8/9/2558D45วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสมศักดิ์ เพชรพรหม

ผู้จัดการ :
นายทัชพงษ์ จันทร์ลี
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.บงกช พิทักษ์ศิลป์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ประสานงาน :
นายอุกฤษฏ์ บุญส่ง
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศิริมา ครองระวะ
เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เลขที่ 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ปราจีนบุรี037-211068 ต่อ 553/037-211068 ต่อ 200
80. 8/9/2558D14วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
เกษียณอายุราชการ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายศรัณย์ ไวยานิกรณ์
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ผู้จัดการ :
นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต

ผู้ประสานงาน :
นายวิโรจน์ กิตติวรปรีดา
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายชนะ วุฒิอำพล
ครู
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ราชบุรี032-338544/032-337477
81. 8/9/2558D53วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายนนทพงศ์ ยอดทอง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายวิมล สาระคำ
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผู้จัดการ :
นายเวชกร วิรัชลาภ
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พชรวรรณ พวงห้อย
ครูสอนพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายประยงค์ จันทพันธ์
ครู
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18001
สระบุรี036-220236/036-212096
82. 8/9/2558D4วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพชร ศิลาน้อย

รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายอภิชาติ เกตุอร่าม
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้จัดการ :
นายสมบัติ เนียมหวาน

ผู้ประสานงาน :
นายนที คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
นายณรงค์ สมประสงค์

ผู้ประสานงาน :
นายอนุสิษฐ์ ธัญญเจริญ

ผู้ประสานงาน :
นายอิศเรศ เฮงสุขโข
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายรังสรรค์ ไกรไธสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
พระนครศรีอยุธยา035-251491/035-251491
83. 8/9/2558D23วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นางพัราภรณ์ ไชยนาม
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสมชาย ฤกษ์ดำริห์
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้จัดการ :
นางจารุณีย์ นาคพลั้ง
หัวหน้างานวิจัยฯ
ผู้ประสานงาน :
นายสัณหณัฐ บุญชูส่ง
-
ผู้ประสานงาน :
นายชยพล โพธิ
-
ผู้ประสานงาน :
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์
-
ผู้ประสานงาน :
นายไพรรัตน์ พรมมา
-
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 332 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10600
กรุงเทพมหานคร0-2424-1944, 0-2424-0776/0-2433-1862, 0-2424-7430
84. 8/9/2558D21วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นางสาววินฑฎา วิเศษศิริกุล
ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางสาวสุภาภรณ์ ปาลโฉม
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายหาญประชา พรหมมา
หัวหน้างานความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน :
นายสุพรรณพงษ์ คู่เจริญถาวร
ครูพิเศษสอน
ผู้ประสานงาน :
นางบงกช วิจบ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ปราจีนบุรี037-212220/037-212220 ต่อ 40
85. 8/9/2558D6วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.อรัญญา สายหมี

ผู้จัดการ :
นายบรรเจิด คุ้มมณี

ผู้ประสานงาน :
น.ส.สัญญลักษณ์ สำรวมจิตต์
ครู
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อภิวันท์ นิลกุล
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายณรงค์วิทย์ แก้วกัลยา
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายศรัณย์ สว่างอารมย์
ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
กาญจนบุรี034-511124 ต่อ 122, 034-516790/034-512446
86. 8/9/2558D25วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.ทองเปลว ยอดขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้จัดการ :
นางสาวสมฤทัย มานิตย์
หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ผู้ประสานงาน :
นางสาวสัชฌุกร อินทรวิเศษ
-
ผู้ประสานงาน :
นางสาวชรินทิพย์ มั่นสกุล
ผู้ช่วยโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 643 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
สิงห์บุรี036-512515 /036-512515 ต่อ 129
87. 8/9/2558D43ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นางอรสา รามโกมุท
ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายเสนาะ กาศเกษม
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นายชรินทร เดชดำรงค์ปรีชา
หัวหน้างานสำรวจวิเคราะห์ดิน
ผู้ประสานงาน :
นางอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
นางศิริลักษณ์ สนธิไทย
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
นางนิ่มนวล วาศนา
หัวหน้างานฟาร์ม
ผู้ประสานงาน :
นางพันทิพา อินทรวิชัย
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร 2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ปทุมธานี0-2567-0784/0-2567-0784 ต่อ 200
88. 8/9/2558D1สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายมงคลชัย สมอุดม
ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชัยมงคล เสนาสุ
วิศวกรชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดการ :
นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนาจิตร

ผู้ประสานงาน :
นายธนเรศ ทิพย์เจริญ
-
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
กรุงเทพมหานคร0-2510-9552-4 ต่อ 251, 252/0-2510-9552-4 ต่อ 170
89. 8/9/2558E1สถาบันพัฒนาอาชีพวังรีหน่วยงานเอกชนนางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
ผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
ผู้อำนวยการ :
นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
ผอ.สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์
ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้จัดการ :
รศ.ดร.กนกวรรณ วรรธนะศักดิ์
ที่ปรึกษาอาวุโส
ผู้ประสานงาน :
นางรุ่งฤดี ตรีอรุณ
สมุหบัญชี
สถาบันพัฒนาอาชีพวังรี 143 หมู่ 12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
No website
นครนายก0-2643-0696/0-2643-0959
90. 8/9/2558F2กรมวิทยาศาสตร์บริการหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
น.ส.เสาวณี มุสิกแดง
รักษาการอธิบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสรรค์ จิตรใครครวญ
รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผู้จัดการ :
น.ส.อุราวรรณ อุ่นแก้ว
ผอ.สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ผู้ประสานงาน :
นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นางชลัย ศรีสุข
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม
No website
กรุงเทพมหานคร02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)/02-354-3896
91. 8/9/2558F19ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
 ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
กรุงเทพมหานคร026445499/026449538
92. 8/9/2558F12สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายมานิตย์ ซ้อนสุข
-
ผู้จัดการ :
นายยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์
-
ผู้ประสานงาน :
นายวณิช ลิ้มโอภาสมณี
-
16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
No website
กรุงเทพมหานคร0 2 579 5230 - 4 ต่อ 3218/02-5790220
93. 8/9/2558F5สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 11
ผู้จัดการ :
นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.วัชรีพร กลิ่นขจร
พนักงานประชาสัมพันธ์
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
กรุงเทพมหานคร0-2577-5100, 0-2248-2181/0-2577-2823, 0-2247-6624, 0-2248-4494
94. 8/9/2558F11สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นายอภิชาติ เหล็กงาม
รักษาการแทน ผอ. สำนักงานปฏิบัติการ
กรุงเทพ(สำนักงานประสานงาน) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กรุงเทพมหานคร0 2 354 3794/0 2 354 3794
95. 8/9/2558F4สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นางอัญชลี กมลรัตนกุล
รอง ผู้ว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้จัดการ :
นายณรงค์ศักดิ์ พรพฤฒิพงศ์สุข
นักวิชาการ 10
ผู้ประสานงาน :
นายณรงค์ศักดิ์ พรพฤฒิพงศ์สุข
นักวิชาการ 10
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย35 หมู่3 เทคโนธานีถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
No website
ปทุมธานี02-579-1121-30,02-577-9000,02-577-9198/02-561-4771
96. 8/9/2558F17สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายรอยล จิตรดอน
ผอ.
ผู้จัดการ :
นายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน
ผอ.ฝ่ายสารสนเทศการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
-
No website
กรุงเทพมหานคร-/-
97. 8/9/2558F18สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
เลขาธิการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางญาดา มุกดาพิทักษ์
รองเลขาธิการ
ผู้จัดการ :
นายสมชาย ฉัตรรัตนา
รองเลขาธิการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศิธร กุลรดาธร
นักวิจัยนโยบาย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศิธร กุลรดาธร
นักวิจัยนโยบาย
ผู้ประสานงาน :
นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์
นักวิจัยนโยบายอาวุโส
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถ.พญาไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
No website
กรุงเทพมหานคร021605432/021605438
98. 8/9/2558F1สำนักงานปลัดกระทรวงหน่วยงานในสังกัด วท.นายพรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวง
ผู้อำนวยการ :
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ผู้จัดการ :
นางวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ประสานงาน :
-
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ
นักวิเคราะห์นโยบาย
ผู้ประสานงาน :
-
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ปุณยชา บัณฑิตกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อัญชลี งอยผาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พสุพา ชินวรโสภาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นางสุวิมล อินทะแสน
ผอ.ส่วนถ่ายทอดฯ
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
กรุงเทพมหานคร0-2333-3917,3918/ 0-2333-3931
99. 8/9/2558F7สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
นักวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นส.วิศรา ไชยสาลี
นักวิชาการ
113 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
No website
ปทุมธานี02-564-6700 ต่อ 3132/02-564-6704
100. 8/9/2558F6องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน่วยงานในสังกัด วท.ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการ :
ดร.พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้จัดการ :
นายธนากร พละชัย
รองผู้อำนวยการ อพวช.
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จีรพัชรินทร์ อรรถจินดา
พนักงานบริหาร
ผู้ประสานงาน :
นางกรรณิการ์ เฉิน
ผอ.กองข้อมูลและวิเทศสัมพันธ์
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
No website
ปทุมธานี0-2577-9999 ต่อ 1850, 1852, 1817 /02-577-9990
101. 8/9/2558A5มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ :
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ประสานงาน :
นางสาววรรณภา โปษยาอนุวัตร์
นักวิชาการศึกษา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ชลบุรี038-102287/038-102287
102. 8/9/2558A17มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีมหาวิทยาลัยนายสมศักดิ์ พันธุวัฒนา
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
นายวศิน ยุวนะเตมีย์
รองอธิการบดี ม.บุรพา จันทบุรี
ผู้จัดการ :
น.ส.ชุติมันต์ จันทร์เมือง
ผอ.โครงการจัดตั้งสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน :
ว่าที่เรือตรีนภดล ไทยประยูร ร.น
ผู้ประสานงานคลินิกฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ถ.ชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170
จันทบุรี039-310000 ต่อ 1100/039-310128
103. 8/9/2558B3มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนายบัญญัติ สุขศรีงาม
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ประสานงาน :
นายคฑาวุธ สว่างดี
ผู้ประสานงาน
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ห้อง 201 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
จันทบุรี039-319-111 ต่อ 2222/039-471073
104. 8/9/2558C4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
รักษาการ ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
ผู้อำนวยการ :
นายชัยวัฒน์ มครเพศ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.สุภร พงษ์สำราญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้จัดการ :
นางสาววิชริณี สวัสดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กานดา ทองนพคุณ
นักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210
จันทบุรี039-307260-4 ต่อ 182/039-307274
105. 8/9/2558C2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร. ชงโค แซ่ตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุวรรณา ปัดทาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ปุญณชา สุริยะสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เตือนใจ สลับศรี
รักษาการหัวหน้าสำนักงาน ผอ.สถาบันวัจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
นางสาววรรณษา บาลโสง
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้จัดการ :
น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ชลบุรี038-358142 ต่อ 8508-10/038-358142
106. 8/9/2558F23ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกหน่วยงานในสังกัด วท.-
-
 -
No website
ชลบุรี-/-
107. 8/9/2558A2มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.เสรี วงส์พิเชษฐ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
ผู้จัดการ :
นางรุ่งทิพย์ สารวงษ์
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ธัญรดา ศรีเศรษฐา
-
123 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ขอนแก่น043-362214, 043-202697/043-362214, 043-202697
108. 8/9/2558A24มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายมหาวิทยาลัยนายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ผู้จัดการ :
ดร.วิชัย เสริมผล
รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุนาฎตรา ฤทธิ์ฤาดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
นายสุพีระ วรแสน
พนักงานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
หนองคาย042-415600 ต่อ 46641 /042-415699
109. 8/9/2558A14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยนายฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ผอ.เทคโนธานี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผอ.เทคโนธานี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี
ผู้จัดการ :
อาจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
หัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อรสา นาจำเริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ลำดวน ศรีมาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานคลินิกเทคโนโลยี กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
นครราชสีมา044-224820, 08-1718-3727/044-224814
110. 8/9/2558A18มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยนางลลิตา ฤกษ์สำราญ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.กัญลยา มิชขะมา
รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
ดร.บัณฑิต บุญขาว
รอง.ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
นายสมพร กงนะ
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ชนิดา ยุบลไสย์
นักวิจัย
อาคารสาธิตย์วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
นครพนม042-587291-2/042-587290
111. 8/9/2558A6มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยนายสุนทร เดชชัย
ผอ.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและวางแผน
ผู้จัดการ :
นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
ผอ.กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นางวัชญา อ่อนนางใย
นักวิชาการศึกษา
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
มหาสารคาม043-754416 /043 –754416
112. 8/9/2558A12มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนายกังวาน ธรรมแสง
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้จัดการ :
น.ส.นาวินี สุตัญตั้งใจ
หัวหน้าโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ
ผู้ประสานงาน :
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.โฉมสอางค์ ไชยยงค์
นักวิชาการศึกษา
สำนักส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
อุบลราชธานี045-353042, 045-353035/045-288508
113. 8/9/2558B18มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนายบุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการ :
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการ :
อาจารย์อุกฤษฎ์ นาจำปา
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :

สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
บุรีรัมย์044-611221 ต่อ 130, 135/044-612858
114. 8/9/2558B6มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม
ผอ.สำนักบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ. ว่าที่ ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
ผอ.สำนักบริการวิชาการ
ผู้จัดการ :
นางเนตรชนก จันทร์สว่าง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นางสาวศิริพร จูประโคน
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน :
นางสาวรุจิราภรณ์ สินโสภา
นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นางเมตตา เก่งชูวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
มหาสารคาม043-722118 ต่อ 6555/043-721445
115. 8/9/2558B21มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ดร.พูนสุข จันทศิลป์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายยุทธพันธ์ คำวัน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
ผู้จัดการ :
นายก้องเกียรติ สุขเกษม
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ดร.สุรชัย อาจกล้า
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายยุทธเดช ฤทธิแผลง
เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
No website
ร้อยเอ็ด043-556001-8/043-556009
116. 8/9/2558B9มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏนางรัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค
อธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายวิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
รองผู้จัดการคลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จารุวรรณ รักษ์มณี
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายสมิง ศรีกา
นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี
อาคารศุนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
เลย042-814676/042-835238
117. 8/9/2558B17มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนายสราวุธ ตันติวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
นายสิทธิพร หวังดี
รักษาการอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายเวชชัย สังข์สาย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายสราวุธ ตันติวัฒน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ประดับ เรียนประยูร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
สุรินทร์044-521393/044-521393
118. 8/9/2558B1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนางรุจิรา อุปวานิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.รุจิรา อุปวานิช
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.บุษราคัม ป้อมทอง
รองคณบดีฝ่ายบรการชุมชนและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้จัดการ :
นายยุทธนา ตอสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พิชญานิน ปลื้มสุด
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ณัฐนพิน ศรีราชเลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ประสานงาน :
นางอมรรัตน์ สมิตินทุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ประสานงาน :
นายยุทธนา ตอสกุล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
นครราชสีมา044-247390 /044-247390
119. 8/9/2558B4มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนายจรูญ ถาวรจักร์
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้อำนวยการ :
ดร.วิบูล เป็นสุข
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางโสภิตา เลิศสุบิน
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ผู้จัดการ :
นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล
นักวิชาการ
ผู้ประสานงาน :
นายจักรรัตน์ บุญภา
ผู้ปฏิบัติงานคลินิกฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแช้ง อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
อุดรธานี042-211040 ต่อ 203, 042-240448/042-241418, 042-240448
120. 8/9/2558B5มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนายรักชาติ ท่าโพธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการ :
ผศ.เสริฐ เขียนนอก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.หทัยชนก นันทพานิช
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
อุบลราชธานี045-352000 ต่อ 1400, 1426/045-352070
121. 8/9/2558C14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายนิคม เรไร
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินทุ
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.พิสิฐ คลังกูล
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.มาโนช ริทินโย
รอง ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.รจนา ธนาภาพงษ์
พนักงาน
ผู้ประสานงาน :
นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ดร.อุบล สุริพล
รอง ผอ.สถาบันวิจัยฯ
ผู้ประสานงาน :
ผศ.สุทัศน์ ยอดเพ็ชร
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
นครราชสีมา044-233063, 044-233000 ต่อ 2550/044-233064
122. 8/9/2558C3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายนิคม เรไร
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อำนวยการ :
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช
ผอ.กองวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
ผศ.สุจิตรา สราวิช
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.จุฬารัตน์ สุภีร์คำ
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สุมาลา นันบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
น.ส.บุญทิวา สิมะสุวรรณรงค์
นักวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นายอดิศร สราวิช
นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เดือนเพ็ญ สุทธิชุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
กาฬสินธุ์086-458-4368/043-813070
123. 8/9/2558C31มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายนิคม เรไร
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นางสาวปัทมเกสร์ ราชธานี
หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
นางจิดาภา สงสอน
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ขอนแก่น043-246220 /043-246220
124. 8/9/2558C19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายนิคม เรไร
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
น.ส.สุดารัตน์ สกุลคู
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
น.ส.สุดารัตน์ สกุลคู
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ผู้ประสานงาน :
นายวทัญญู วรรณวงค์
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นางเดือนรุ่ง อุบาลี
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นางศิริพร สารคล่อง
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายณรงค์ หูชัยภูมิ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.กรรณิการ์ สมบุญ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
สกลนคร042-772393/042-772939
125. 8/9/2558C20มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายนิคม เรไร
รอง ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล
รองอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.จันทร์เฉิดฉาย สังเกตุกิจ

รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.กิตติ มุลาลินน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางณิชาภา สารธิยากุล
หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา
ผู้จัดการ :
นายจักรินทร์ สนุกแสน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ประสานงาน :
นายธนภัทร นมัสไธสง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ประสานงาน :
นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายชัชวาลย์ ไทยยิ่ง
เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาคารงานวิจัยและพัฒนา 145 หมู่ 15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
สุรินทร์044-153090 ต่อ 140/044-153064
126. 8/9/2558D34วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายอดุลย์ พิมพ์ทอง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายจิตติ เมืองโครต:
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ผู้จัดการ :
นายสุรักษ์ สุทธิประภา
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ผู้ประสานงาน :
นางสาววีรวรรณ นามขวา
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
นางณัฐรดา ซาเหลา
ครูพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายถิรหัส มั่นคง
ครู
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
ขอนแก่น043-286160/043-286031
127. 8/9/2558D18วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายเจริญ ศิริวงศ์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายมณู ดีตรุษ
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
ผู้จัดการ :
น.ส.สายสุณี ศรีวิเชียร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
นายฉัตรชัย โกสุม
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงาน :
นางพัชรี อุ่นแก้ว
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
นายพิเชษฐ์ แดงแสงทอง
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงาน :
นางทัศนีย์ กิติพงศ์พิทยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ดวงสมร สุปัญญา
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.สายสุณี ศรีวิเชียร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 231 ม.1 ต.โคกงาม อ.อ่านซ้าย จ.เลย 42120
เลย042-078123/042-078124
128. 8/9/2558D13วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสุริยะ หินเธาว์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :
นายพูลศักดิ์ ศรีวรมย์
รอง ผอ.
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เลขที่ 285 หมู่ 1 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
ยโสธร045-781804/045-781804
129. 8/9/2558D26วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายปรัชญา ประดับวิทย์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นางพิณทิพย์ กมลทิพย์
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ผู้จัดการ :
นายพศิน ปัจฉิมรอง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ผู้ประสานงาน :
นายอรรถศร สุขทะเล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายภูวดล เปี่ยมจาด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายชาญชัย หวังดี
ครูจ้างสอน
ผู้ประสานงาน :
นายชาญชัย ผิวงาม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
ว่าที่ร้อยเอก รุ่งสว่าง บุญหนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 358 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ045-611991/045-613998
130. 8/9/2558D33วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายวิชัย ปรินายวนิชย์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายปรัชวิช ดวงจิตสิริ
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นายเชาวลิต สารภี
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายวุฒิชัย นอบน้อม

ผู้ประสานงาน :
นายยอดโดม เกษมสุข
ครู
ผู้ประสานงาน :
ธิดารัตน์ บุญเจริญกุล
ครู
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สุรินทร์044-560120/044-560489
131. 8/9/2558D11วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพรณรงค์ วรศิลป์
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายวันไชย นัยวินิจ
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
นายพิชิตเดช ขัตติยะ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ประสานงาน :
นางพรทิพย์ ภูมิบ้านค้อ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายบรรดาศักดิ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ
ครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ ในศูนย์ราชการ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
No website
ขอนแก่น043-294975/043-294975
132. 8/9/2558D30วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายวิมล วีระโจง
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้จัดการ :
นายเกษม ทั่งทอง
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
นายสมยงค์ จันทร์งาม
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
นายสุรชัย สัมพันธ์พานิช
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
นายลือชัย ปริปุณนัง
ครู คศ.3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
ชัยภูมิ044-811160/044-811583
133. 8/9/2558D40วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสัญญา ไชยประเสริฐ
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายภาณุวัฒน์ วิจรุณหล้า
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ผู้จัดการ :
นายอำนาจ ดีการกล
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
นายบุญโชติ ฉิมโค้
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางป้อมเพชร พันธิ์พิพัฒน์
ครู
อาคารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิชาวิทยาศาสตร์) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
ยโสธร045-738016/045-738017
134. 8/9/2558D17วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายนิศิษฐ์ เชี่ยวชาญ
รอง ผอ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้จัดการ :
นายสุจิตร์ แพ่งกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายสมบัติ แสงอรุณ
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
นายอดิศักดิ์ สอนคุณแก้ว
ครู คศ.3
ผู้ประสานงาน :
นายจรูญ นาคพันธุ์
ครู คศ.3
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
อุดรธานี042-266104/042-266103
135. 8/9/2558D52วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายอุดม วัชรพงศ์วณิช
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ045-612886/045-612698
136. 8/9/2558D35วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสำราญ หงษ์กลาง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ผู้จัดการ :
นางภาวิณี ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน :
นายปรีชา ศูนย์กลาง
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 113 หมู่ 7 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
นครราชสีมา044-935012/044-935014
137. 8/9/2558D12วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หิรัญรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนงาน
ผู้อำนวยการ :
ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์ บุตรบุราณ
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายชาญชัย วงศ์หอม
รอง ผอ.
ผู้จัดการ :
นายอดุลย์ พันธมา
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายอำนาจ โภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เลขที่ 53 หมู่ 3 ถ.หัวตะพาน-บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
อำนาจเจริญ045-549004/045-549001
138. 8/9/2558D24วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
เกษียณอายุราชการ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายทรงศักดิ์ ไชยพงศ์
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ผู้จัดการ :
นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นางทิพวรรณ สายพิณ
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายถาวร สีถาการ
ครู
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
อุบลราชธานี045-255047 /045-261077
139. 8/9/2558F8สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
ผู้อำนวยการสถานีวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นางรัชนก ศรีผึ้ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ผู้ประสานงาน :
นายฉัตรชัย พิศพล
หัวหน้าส่วนงานพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค 111 หมู่ที่6 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
นครราชสีมา044-217-040 ต่อ 1607-1608/044-217-040
140. 8/9/2558A23มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยนายพาวิน มะโนชัย
ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ผู้อำนวยการ :
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้จัดการ :
นายชัยวิชิต เพรชศิลา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ศุจินธร รัตนิพนธ์
นักวิชาการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
ชุมพร077-544068/077-544068
141. 8/9/2558A10มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยนางวันสุรีย์ พรหมภัทร
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายธนิต สมพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการ :
น.ส.กนตวรรณ อึ้งสกุล
นักจัดการความรู้
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์
นักจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
นครศรีธรรมราช075-673503, 075-673523/075-673525
142. 8/9/2558A11มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองอธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
น.ส.ศศิธร คงทอง
นักวิชาการศึกษา 6
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ณัฐฐา รัตนโกศล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สงขลา074-286943, 074-286963/074-286963
143. 8/9/2558B15มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฏนายชัยภรณ์ แก้วอ่อน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการ :
รศ.วิมล ดำศรี
อธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.เยาวเรศ เดชฤกษ์ปาน
เจ้าหน้าที่โครงการคลินิกฯ
ผู้ประสานงาน :
นางสุชีรา พูลสิน
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ไพโรจน์ เสนา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80140
นครศรีธรรมราช075-377443/075-377443
144. 8/9/2558B12มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏนางสาวประภา กาหยี
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ :
ผศ.ดร.ประภา กาหยี
อธิการบดี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
นายรังสรรค์ พลสมัคร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นางสาวดวงใจ ส่งเสริม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลินิก
ผู้ประสานงาน :
นายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บ้านเลขที่ 21 หมู่6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
ภูเก็ต076-218806 /076-218806
145. 8/9/2558B19มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนางสาวจิตติมา ศีลประชาวงศ์
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำนวยการ :
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
-ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
-รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้จัดการ :
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :
นางสาวอติกานต์ วิชิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงาน :
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน :
นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม
อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
สุราษฎร์ธานี077-355633/077-355636
146. 8/9/2558B2มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏนายประยูร ดำรงรักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อำนวยการ :
ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.สมภพ เภาทอง
ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้ประสานงาน :
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
นักวิจัย
ผู้ประสานงาน :
นายเวคิน วุฒิวงศ์
รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
ผู้ประสานงาน :
น.ส.พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ยะลา073-227150-161 ต่อ 9902 /073-227128, 073-227164
147. 8/9/2558B26มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏ-
-
 -
No website
สงขลา-/-
148. 8/9/2558C32มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายอุดร นามเสน
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้อำนวยการ :
ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
ผช.อธิการบดี
ผู้ประสานงาน :
นายสุวิทย์ อนันต์
เจ้าหน้าที่คลินิกฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
ตรัง075-204051-5/075-204059
149. 8/9/2558C10มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายอุดร นามเสน
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้อำนวยการ :
ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดี
ผู้จัดการ :
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
-
ผู้ประสานงาน :
น.ส.นลินี จินา
หัวหน้าแผนกคลินิกฯคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผู้ประสานงาน :
นายภาณุ พร้อมพุทธางกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผู้ประสานงาน :
สพ.ญ.ศศิวิมล จันทร์เขียว
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.อังคณา ใสเกื้อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
น.ส.รุ่งทิพย์ จุฑะมงคล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
นครศรีธรรมราช075-489613, 075-489616 ต่อ 220/075-489612
150. 8/9/2558C18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนายอุดร นามเสน
อาจารย์ ระดับ 7
ผู้อำนวยการ :
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสันติ สถิตวรรธนะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้จัดการ :
นายไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายเอกชัย ซ้ายศรี
เจ้าหน้าที่คลินิกเทโนโลยี
ผู้ประสานงาน :
นายอดิศักดิ์ จิตภูษา
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.รักขิฏา เอี่ยมวิจารณ์
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นางสาวภิสาย ขุนทอง
เจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงาน :
นายจเร สุวรรณชาต
อาจารย์
ผู้ประสานงาน :
นายนันทชัย ชูศิลป์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สงขลา074-317100/074-317123
151. 8/9/2558D39วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายวิทยา ก่วนสกุล
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายกิตติศักดิ์ ถั่วพาณิช
รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
ผู้จัดการ :
นายวิสูตย์ สีสุข
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายชนะศักดิ์ จิตรโสภา
ครู
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ถ.ตรัง-สตูล หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
ตรัง075-288594/075-288594
152. 8/9/2558D9วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
เกษียณอายุราชการ

รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายเอกชัย แสงมณี รักษาการ ผอ.
รอง ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการ :
นายวิกร ปล้องอ่อน

ผู้ประสานงาน :
นางปณัสย์ ดวงจันทร์
ครู
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
สุราษฎร์ธานี077-399079/077-399264
153. 8/9/2558D38วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายประเสริฐ ชูแสง
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
นายสุรพล บ้างวิจิตร
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ชวัลลักษณ์ พรเจริญ
ครูพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายมณเทียร มหินไชย
ครูพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงาน :
นางธนัญญา ส่งคง
พนักงานราชการ
ผู้ประสานงาน :
นางเยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย
พนักงานราชการ
วิทยาลัยทุ่งสง 119 หมู่ที่ 7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
นครศรีธรรมราช075-302027/075-302028
154. 8/9/2558D36วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายสักรินทร์ สันหมุด
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายประมูล ทองขาว
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :


ผู้ประสานงาน :
นายอัสรอฟ อาวัง

ผู้ประสานงาน :
นายประกาย พรหมจันทร์

ผู้ประสานงาน :
นายยอด สุขแก้ว
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
นายอิสฮาร์ สาและ
ครู ค.ศ.2 วิทยาฐานะชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :
นายนูรูดดีน สะดี
ครูพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นายชาติชาย เกียรติศักดิ์โสภณ
ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ
ผู้ประสานงาน :


รองผู้จัดการ :

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ปัตตานี073-331853/073-335853
155. 8/9/2558D27วิทยาลัยเทคนิคสตูลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายพนม สุดใหม่
รักษาการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล
รองผู้อำนวยการคลินิก :


ผู้จัดการ :
นายสุธา บัวดำ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
ผู้ประสานงาน :
นางจุฑารัตน์ นาปาเลน
ครู คศ.3
ผู้ประสานงาน :
นางสุนีย์ เขียดสังข์
ครู คศ.2
วิทยาลัยเทคนิคสตูล 217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
สตูล074-777107/074-711110
156. 8/9/2558D41วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมังกร หริรักษ์
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการ :
นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายปัทวี บัวทอง
รอง ผอ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ผู้จัดการ :


ผู้ประสานงาน :
ว่าที่พันตรีสมพงษ์ สุดสวาสดิ์
ครู
ผู้ประสานงาน :
นายสนธยา เพชรรัตน์
ครู
ผู้ประสานงาน :
ว่าที่ร้อยโทธีระ โสภณมณี
ครู คศ.2
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 ม.4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
ชุมพร077-505734-5/077-505734-5
157. 8/9/2558D10วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
-
ผู้อำนวยการ :
นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
รองผู้อำนวยการคลินิก :
นายสิวะ กาลกรณ์สุรปราณี
รองผู้อำนวยการ
ผู้จัดการ :
น.ส.ลินจง สุวรรณรัตน์
ครู คศ.2
ผู้ประสานงาน :
น.ส.ปนัดดา ลำกูล
ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อาคารอำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 100 หมู่ที่ 5 บ้านบาโงยบาแต ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ยะลา0-7327-4806/0-7327-4803
158. 8/9/2558F21ศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคใต้หน่วยงานในสังกัด วท.-
-
ผู้อำนวยการ :
ดร.สรรณพ นาควานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สงขลา074282931-32/074282930