Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 6

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 99

นายฮะซาน แหละยุหีม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0918458609
E-mail : hasan_huso@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ70,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันการพัฒนาของทางภาครัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ และปัญหาการละเมิดสิทธิภายใต้บริบทการเมือง ณ ปัจจุบัน
2. เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. เพื่อสร้างความตื่นตัวเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังทางสังคมในการปกป้องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมแก่นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261357261.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท40000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า