Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.นิสากร กล้าณรงค์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0812970303
E-mail : jklanarong@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ40,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และกระตุ้นให้นักเรียนนิสิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญของภูมิศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไป
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับท้องถิ่น หน่วยงานราชการและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้
5. เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017126134801.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท68800
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า