Avatar
11 ธันวาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY ๒๐๑๗)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 98

ดร.นิสากร กล้าณรงค์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0812970303
E-mail : jklanarong@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ40,000งบประมาณที่ได้รับ30,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และกระตุ้นให้นักเรียนนิสิต/นักศึกษา เห็นความสำคัญของภูมิศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่ครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลทั่วไป
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับท้องถิ่น หน่วยงานราชการและโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ภาคใต้
5. เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017126134801.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201810191424211.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 300 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300334
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8083
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท68800
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8083
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8082
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 68,800ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.แต่งตั้งกรรมการ 2.สำรวจสถานที่ 3.จัดโครงการ 4.รายงานผล
[13/11/2560-17/11/2560] | [13/11/2560-17/11/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1.แต่งตั้งกรรมการ 2.สำรวจสถานที่ 3.จัดโครงการ 4.รายงานผล ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 26/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 68,800 บาท   ผู้รับบริการ : 334 คน

ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ ๑การแข่งขัน “ Walk Rally”  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ ๒ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เข็มทิศ  และเครื่อง GPS

วิทยากร  นายฉลอง แก้วประเสริฐ

สถานที่จัดการแข่งขันสนามฟุตบอลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

 กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขัน “การทำแผนที่ด้วยมือ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ ๒ คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แผนที่ องค์ประกอบแผนที่ การกำหนดสัญลักษณ์แผนที่ รวมถึงการสื่อความหมายจากแผนที่  (๑๗ ทีม)

                                    วิทยากรผศ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และ อ.วราภรณ์ ทนงศักดิ์

                             สถานที่จัดการแข่งขัน ณ ห้อง ๓๒๕ – ๓๒๖ อาคาร ๓

                             กิจกรรมที่ ๓แข่งขัน “ การสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม ArcGIS online” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีมละ ๒ คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างแผนที่ในระบบ Online  การสร้างข้อมูล GIS และการนำเสนอข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้ (๒๐ ทีม)

                                    วิทยากร อาจารย์วรุตม์   นาฑี 

                              สถานที่จัดการแข่งขัน  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ อาคาร ๕

                                 กิจกรรมที่ ๔นิทรรศการวัน GIS DAY ๒๐๑๖  วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาพถ่ายทางอากาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  รีโมทเซนซิ่ง (RS) ระบบจีพีเอส (GPS) และระบบจีเอ็นเอสเอส (GNSS) รวมถึงการประยุกต์ใช้

                             สถานที่จัดนิทรรศการ ณ  ห้องโสตทัศนูปถัมภ์

      กิจกรรมที่ ๕เกมส์และการแข่งขันตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศ จากนิทรรศการ    

                                    โดย  นางสาวสมสมัย  เอียดคง และนางสาวพรพิมล  ลครวงษ์


ปัญหา/อุปสรรค : กิจกรรม“ Walk Rally” เดิมต้องจัดในสนามฟุตบอล แต่เนื่องจากสภาพฝนฟ้าอากาศจึงไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนมาจัดในลานพยอม

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : 1.แต่งตั้งกรรมการ 2.สำรวจสถานที่ 3.จัดโครงการ 4.รายงานผล ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 26/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ประสานงาน ตรวจสอบสถานที่ ในการดำเนินการจัดโครงการ GIS DAY 2017  


ปัญหา/อุปสรรค : เป็นช่วงฤดูฝน
แนวทางแก้ไข : เตรียมสถานที่ในที่ร่มแทนการทำกิจกรรมในที่แจ้ง

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : 1.แต่งตั้งกรรมการ 2.สำรวจสถานที่ 3.จัดโครงการ 4.รายงานผล ผู้รายงาน : นายฮะซาน แหละยุหีม วันที่รายงาน : 26/01/2561
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร  กล้าณรงค์                   ประธานโครงการ

- ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา                            กรรมการ

-  อาจารย์วราภรณ์  ทนงศักดิ์                                    กรรมการ

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ             กรรมการ

-  อาจารย์ วรุตม์  นาฑี                                            กรรมการ

-  นายฉลอง  แก้วประเสริฐ                                       กรรมการ

-  นางสาวพรพิมล ลครวงษ์                                        กรรมการ

-   นางสาวสมสมัย  เอียดคง                                        กรรมการและเลขานุการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า