Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 97

นายฮะซาน แหละยุหีม
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0918458609
E-mail : hasan_huso@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ95,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชน นิสิต ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้และทักษะภาษาไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261340491.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201810191417591.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
400
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย500224
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8086
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท9500095000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8085
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8087
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 132,802ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1.ประชุมคณะทำงาน
[10/4/2561-12/4/2561] |
2. ประสานงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
[1/5/2561-29/6/2561] |
3. ประชุมชี้แจงกติกาการประกวดแก่ครูผู้ฝึกซ้อม
[15/7/2561-20/7/2561] |
4. ประชุมติดตามงานจากฝ่ายต่าง ๆ
[6/8/2561-31/8/2561] |
5. จัดโครงการ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
[1/9/2561-1/9/2561] | [14/9/2561-14/3/2562]

เริ่ม : 14/09/2561
สิ้นสุด : 14/03/2562

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 04/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 132,802 บาท   ผู้รับบริการ : 224 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า