Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 95

อาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0819185845
E-mail : pinyo32006@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ134,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายองค์กรในการบูรณาการทางสังคม
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261318441.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201935952551.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
80
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8089
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8098
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8091
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 100,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
[20/7/2561-20/7/2561] | [25/8/2561-26/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 05/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท   ผู้รับบริการ : 90 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า