Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์ภิญโญ โชติรัตน์
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา
เบอร์โทร :074322521
มือถือ 0819185845
E-mail : pinyo32006@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ134,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยของเยาวชนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายองค์กรในการบูรณาการทางสังคม
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261318441.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
1. โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
80
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า