Avatar
26 สิงหาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 94

อาจารย์อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทร :074322357
มือถือ 0815645954
E-mail : aperatda_t@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ800,000งบประมาณที่ได้รับ700,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริการวิชาการแบบบูรณาการและยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ระดับช่วงชั้นที่ 1 ระดับช่วงชั้นที่ 2 และระดับช่วงชั้นที่ 3 และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โรงเรียนในสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ให้มีพัฒนาการทั้งด้านความรู้และพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ และเรียนรู้ทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017126112261.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 4011 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
3645
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
366
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4011
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ100
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท700000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการติดตามและประเมินผลการสอน
[17/1/2561-28/9/2561] |
2. โครงการเข้าร่วม"เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานา ชาติ"
[9/2/2561-9/2/2561] |
3. โครงการค่ายบูรณาการภาษาเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนใน เขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
[29/3/2561-31/3/2561] |
4. โครงการ “เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในการเสด็จ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
[16/2/2561-8/3/2561] |
5. โครงการ “อบรมครูเพื่อเตรียมตัวก่อนการ สอบวัดมาตรฐานระดับชาติ (O-NET) กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่ม สาระการเรียนรู้ค
[4/11/2560-5/11/2560] |
6. โครงการ “ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2561”
[13/12/2560-13/12/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า