Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาศิลปกรรม “ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายชิโนรส รุ่งสกุล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0891450138
E-mail : chinorosroongsakul@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ210,000งบประมาณที่ได้รับ105,000
วัตถุประสงค์ 7.1 ให้บริการวิชาการและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานทางศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้
7.2 ผู้เข้ารับการอบรมหลักการพื้นฐานทางศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กร ได้ทราบและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
7.3 เพื่อถ่ายทอดกระบวนการแสดงออกด้านศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมของชุมชน
7.4 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริการวิชาการทางด้านศิลปกรรม ให้มีลักษณะเป็นเครือข่ายและความร่วมมือภายในคณะ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261118451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย75
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท105000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า