Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาศิลปกรรม “ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 93

นายชิโนรส รุ่งสกุล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์
เบอร์โทร :
มือถือ 0891450138
E-mail : chinorosroongsakul@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ210,000งบประมาณที่ได้รับ105,000
วัตถุประสงค์ 7.1 ให้บริการวิชาการและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานทางศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้
7.2 ผู้เข้ารับการอบรมหลักการพื้นฐานทางศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กร ได้ทราบและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
7.3 เพื่อถ่ายทอดกระบวนการแสดงออกด้านศิลปกรรม : ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดนตรี บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมของชุมชน
7.4 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบริการวิชาการทางด้านศิลปกรรม ให้มีลักษณะเป็นเครือข่ายและความร่วมมือภายในคณะ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1. เชิงปริมาณ
1.1 จำนวนผู้รับบริการ 75 คน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
2.2 การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงกาi ร้อยละ 85
3. เชิงเวลา
3.1 โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
4. เชิงต้นทุน
4.1 ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 105,000 บาท

ระดับผลลัพธ์
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85

ข้อเสนอโครงการ20171261118451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 75 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย75
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ85
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท105000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ85
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ85
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า