Avatar
13 ธันวาคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 92

ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0867498429
E-mail : pthai_6@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ91,700งบประมาณที่ได้รับ25,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
7.2 เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
7.3 สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือสร้างสรรค์ผลงานเพลง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261118241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท25000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า