Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 92

ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :
มือถือ 0867498429
E-mail : pthai_6@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ91,700งบประมาณที่ได้รับ25,000
วัตถุประสงค์7.1 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
7.2 เพื่อสร้างทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับงานดนตรี
7.3 สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือสร้างสรรค์ผลงานเพลง
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261118241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8060
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8092
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2500025000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8083
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 25,000ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
[1/7/2561-31/8/2561] | [25/8/2561-26/8/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 25,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561  จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า