Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 91

อาจารย์รัตติกาล กมโลบล
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0849672179
E-mail : Rattikal_kom@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ196,700งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์ 8.1 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
8.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อการเรียนการสอนได้
ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ20171261117341.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20193131415541.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50120
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8086
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8082
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท5000051021
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9083
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9082
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 51,021ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การดำเนินงานโครการตามแผนการดำเนินงาน
[1/4/2561-31/5/2561] | [1/4/2561-31/5/2561]

2. แก้ไข
[1/4/2561-1/4/2561] | [1/4/2561-1/4/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การดำเนินงานโครการตามแผนการดำเนินงาน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 51,021 บาท   ผู้รับบริการ : 120 คน

ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : แก้ไข ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 13/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

แก้ไขข้อมูล


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า