Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการThaksin Philharmonic” workshop and concert: อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 5

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายยงกฤต สายเนตร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :1701
มือถือ 0879560295
E-mail : syongkrich@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้มีความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีออร์เคสตราและการแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน
2. เพื่อพัฒนานิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านดนตรี เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อสร้างเครือข่าย“สังคมคนรักดนตรีแห่งภาคใต้” (Thaksin Philharmonic) ที่จะนำไปสู่การพัฒนด้านดนตรีของสังคมภาคใต้
ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย
ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 350
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 75,000

ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 90
ข้อเสนอโครงการ2017126111781.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 350 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
1. โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
120
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
30
อื่น ๆ
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย350
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ90
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท75000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ90
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า