Avatar
23 มกราคม 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการบริการวิชาการดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.ปาหนัน คำฝอย
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :074443959
มือถือ 0891402224
E-mail : phanan_k@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ17,500
วัตถุประสงค์1. ปลูกฝังดนตรีให้กับเยาวชน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และความรู้ทางด้านทฤษฎี ให้กับผู้ที่สนใจในด้านการเล่นดนตรี
3. เสริมทักษะ และความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาดนตรี
ตัวชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย
ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 50
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 17,500

ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 90

ข้อเสนอโครงการ20171261116461.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
1. โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย50
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท17500
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ90
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า