Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการถ่ายทอดความรู้ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 88

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ102,500งบประมาณที่ได้รับ65,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างบัณฑิตความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนและครูเล็งเห็นถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ แนวทางการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและการนำองค์ความรู้มาใช้จริงของมหาวิทยาลัยทักษิณแก่กลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 150
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท
102,500

ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ ร้อยละ 80


ข้อเสนอโครงการ20171281025591.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2019429151.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย150412
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8585
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท6500065000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8080
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 64,920ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”
[25/8/2561-2/9/2561] | [25/8/2561-3/9/2561]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน” ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 02/04/2562
ค่าใช้จ่าย : 64,920 บาท   ผู้รับบริการ : 412 คน

    โครงการปฏิกิริยาเคมีสู่ครัวเรือน เป็นนำองค์ความรู้ทางเคมีและทางเคมีอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดไปยังผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของผู้สนใจสืบไป โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรม และมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะปฏิบัติและทฤษฎีต่างๆ อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น ในระยะแรก เป็นการจัดเตรียมรูปแบบกิจกรรม และฝึกปฏิบัติทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตเคมีอุตสาหกรรม ระยะต่อมา เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์รูปแบบการจัดนิทรรศการ การนำเสนอ และระยะสุดท้ายเป็นการจัดกิจกรรม โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิยาศาสตร์ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก้ การทำน้ำยาล้างจานปลอดสารเคมี การจัดทำครีมขัดผิวจากวัสดุจากธรรมชาติ การจัดทำน้ำแข็งหลอดโดยหลักการถ่ายโอนความร้อน การจัดทำเครื่องดื่มโดยอาศัยกลักการการแพร่ และการจัดทำอาหารสุขภาพจากถั่วงอกอินทรีย์ 

    ในแต่ละกิจกรรมย่อย มีการจัดทำไวนิล และเอกสารเผยแพร่ประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงมีการสาธิตวิธีการ กระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์จริง ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติจริง มีการอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และสอบถาม รวมถึงดูการสาธิต เป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียนนักศึกษาจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ดังรูปที่ 2 โดยกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้นี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน ตลอดระยะเวลาของงานเกษตรแฟร์


ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินงานโครงการผ่านไปอย่างราบรื่น มีปัญหาและอุปสรรคเพียงเล็กน้อย เช่น ตารางเวลาของนิสิต
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า