Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการถ่ายทอดความรู้ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 88

ดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ102,500งบประมาณที่ได้รับ65,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างบัณฑิตความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติการ และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ผู้อื่น
2. เพื่อให้นักเรียนและครูเล็งเห็นถึงความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ แนวทางการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและการนำองค์ความรู้มาใช้จริงของมหาวิทยาลัยทักษิณแก่กลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ จำนวนผู้รับบริการ คน 150
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 85
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท
102,500

ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ ร้อยละ 80


ข้อเสนอโครงการ20171281025591.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย150
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ85
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท65000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตปฏิบัติการ “ปฏิกิริยาเคมีสู่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”
[25/8/2561-2/9/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า