Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074693970
มือถือ 0841982133
E-mail : samakom2008@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ305,000งบประมาณที่ได้รับ150,000
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur-New Start up)ตัวชี้วัด11.1 ด้านผลผลิต (output)
ผู้มีความพร้อมจะก้าวเป็นผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ จำนวน 60 ราย (สงขลา 30 ราย พัทลุง 30ราย)

11.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
ตัวชี้วัด
(1.) จำนวนผู้ผ่านหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พร้อมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจรายบุคคล (Business Plan) จำนวนไม่น้อยกว่าเป้าหมายผลผลิตตามที่ได้เสนอในข้อเสนอโครงการ
(2.) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
11.3 ด้านผลกระทบ (impact)
มีผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ จำนวน 60 ราย (สงขลา 30 ราย พัทลุง 30ราย)
ข้อเสนอโครงการ2017781229421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า