Avatar
18 พฤศจิกายน 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่โดยใช้องค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นฐาน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 70

นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074693970
มือถือ 0841982133
E-mail : samakom2008@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ305,000งบประมาณที่ได้รับ150,000
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur-New Start up)ตัวชี้วัด11.1 ด้านผลผลิต (output)
ผู้มีความพร้อมจะก้าวเป็นผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ จำนวน 60 ราย (สงขลา 30 ราย พัทลุง 30ราย)

11.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
ตัวชี้วัด
(1.) จำนวนผู้ผ่านหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พร้อมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) และแผนธุรกิจรายบุคคล (Business Plan) จำนวนไม่น้อยกว่าเป้าหมายผลผลิตตามที่ได้เสนอในข้อเสนอโครงการ
(2.) ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจโดยรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
11.3 ด้านผลกระทบ (impact)
มีผู้ประกอบการผ่านการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ จำนวน 60 ราย (สงขลา 30 ราย พัทลุง 30ราย)
ข้อเสนอโครงการ2017781229421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย6060
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท15000046240
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9096
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 220,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
[10/10/2559-16/11/2559] | [10/10/2559-17/11/2559]

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร
[13/12/2559-27/1/2560] | [15/12/2559-9/1/2560]
เริ่ม : 13/12/2559สิ้นสุด : 27/01/2560
เริ่ม : 15/12/2559
สิ้นสุด : 09/01/2560
3. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะมาอบรม
[15/2/2560-29/3/2560] | [13/2/2560-23/3/2560]

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรม Workshop)
[31/3/2560-25/4/2560] |
5. การประเมินผล สรุปผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กิจกรรมที่ดำเนินการ
[18/7/2560-25/10/2560] | [13/7/2560-14/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 150,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

ได้ดำเนินการในการจัดตั้งทีมงานและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดโครงการ และวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : การประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมอยู่ในช่วงการปิดเทอม
แนวทางแก้ไข : เปิดรับสมัครนักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัคร ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่มีความสนใจและบุคลากรจากภายในและภายนอก 


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะมาอบรม ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและกำหนดตารางการอบรมให้ชัดเจน


ปัญหา/อุปสรรค : การเบิกจ่ายงบประมาณ และการทำเอกสารการเงิน
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : การประเมินผล สรุปผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 5,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี