Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางนิชมลกานต์ ขุนเพชร
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074-693970
มือถือ 0892942382
E-mail : cheetket_sasmol2554@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ344,110งบประมาณที่ได้รับ211,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการบ่มเพาะพี่เลี้ยงไปพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781226161.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
45
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า