Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการชุดการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยใช้กลไก University Engagement

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 69

นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร
สังกัด : สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074-693970
มือถือ 0892942382
E-mail : cheetket_sasmol2554@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ344,110งบประมาณที่ได้รับ211,000
วัตถุประสงค์8.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการบ่มเพาะพี่เลี้ยงไปพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการให้สามารถทำแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781226161.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201710161234431.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
45
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ประชาชนทั่วไป
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย5060
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ10095
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ10091
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 211,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้า หมายที่ต้องการอบรมแต่ละหลักสูตร
[11/10/2559-30/11/2559] | [11/10/2559-11/11/2559]

2. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปจำนวนคน แต่ละ หลักสูตร
[18/1/2560-22/3/2560] | [18/1/2560-23/3/2560]

3. ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมติดต่อวิทยากรแต่ละ หลักสูตร และทำหนังสือเชิญ เตรียมเอกสารข้อมูล ในการอบรมบรรยายทุกกิจกรรม ประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด
[22/3/2560-24/5/2560] | [22/2/2560-24/3/2560]

4. จัดอบรมแต่ละกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรมย่อย
[2/6/2560-28/7/2560] | [1/6/2560-27/7/2560]

5. สรุปและประเมินผลโครงการ
[1/8/2560-26/10/2560] | [15/8/2560-18/10/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้า หมายที่ต้องการอบรมแต่ละหลักสูตร ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

ประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอบรมแต่ละหลักสูตร 


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปจำนวนคน แต่ละ หลักสูตร ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 25,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและสรุปจำนวนคนแต่ละหลักสูตร


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมติดต่อวิทยากรแต่ละ หลักสูตร และทำหนังสือเชิญ เตรียมเอกสารข้อมูล ในการอบรมบรรยายทุกกิจกรรม ประสานงานหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 25,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมติดต่อวิทยากรแต่ละหลักสูตร และทำหนังสือเชิญ เตรียมเอกสารข้อมูล ในการอบรมบรรยายแต่ละกิจกรรมประสานหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทั้งหมด


ปัญหา/อุปสรรค : กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตามกรอบที่วางไว้คือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาภายนอก

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมแต่ละกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรมย่อย ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

จัดอบรมแต่ละหลักสุตรทั้ง 4 กิจกรรมย่อย 


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : สรุปและประเมินผลโครงการ ผู้รายงาน : นางพิชญ์สินี จันทรัตน์ วันที่รายงาน : 17/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 


ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี