Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 68

นางสาวอารยา ดำเรือง
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074673226
มือถือ 0891984575
E-mail : araya_poo252@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ222,915งบประมาณที่ได้รับ180,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อย่างเป็นรูปธรรม เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้
9.2 เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างราษฎรกับมหาวิทยาลัย
9.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยในอนาคต
ตัวชี้วัด1.2.1 ด้านผลผลิต (output)
1) ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวนประมาณ
130 คน มีอาชีพและสามารถพึ่งตนเองได้
2) ราษฎรและนิสิตมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแบบผสมผสาน
3) มีฝายน้ำล้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งของชุมชน
4) ราษฎรมีสัตว์น้ำไว้เพื่อการบริโภคและจำหน่าย

1.2.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างราษฎรกับมหาวิทยาลัย
2) มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยในอนาคต
1.2.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ชุมชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการพัฒนาและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
3) ราษฎรมีรายได้มากขึ้น
ข้อเสนอโครงการ2017781219201.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201710161227271.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 330 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย330330
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ100100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ100100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 171,041

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. โครงการส่งเสริมอาชีพรูปแบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำและ เกษตรผสมผสาน ได้ดำเนินการจัดอบรม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
[20/2/2560-31/8/2560] | [1/4/2560-31/8/2560]

2. โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงปลา จัดอบรม โครงการ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
[15/6/2560-15/7/2560] | [7/7/2560-7/7/2560]

3. โครงการจัดทำฝายน้ำล้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[2/5/2560-30/6/2560] | [14/11/2559-15/7/2560]

เริ่ม : 14/11/2559
สิ้นสุด : 15/07/2560
4. โครงการโรงเพาะเห็ด
[1/5/2560-31/7/2560] | [14/3/2560-31/7/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า