Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวเบ็จวรรณ บัวขวัญ
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0814798202
E-mail : benjawan.s@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ123,000งบประมาณที่ได้รับ97,500
วัตถุประสงค์ 9.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สำรวจพืช ประสบการณ์การใช้ประโยชน์พืช ในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญาในอนาคต
9.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแบ่งปันพัฒนาความร่วมมือให้มีบ้าน โรงเรียน เป็นพื้นที่เรียนรู้และรวบรวมพืช และภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพัทลุง
9.4 เพื่อสนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตัวชี้วัด 1) ผู้ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ รับทราบ มีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 คน
2) มีเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ /เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกลุ่มพืชและภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด
3) ได้รวบรวมชนิดประเภทพืชภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุงที่ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
4) ได้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ
5) มีแหล่งเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง
6) มีหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
ข้อเสนอโครงการ2017781213431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
10
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า