Avatar
20 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ พืชภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนกงหรา จังหวัดพัทลุง (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 67

นางสาวเบ็จวรรณ บัวขวัญ
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0814798202
E-mail : benjawan.s@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ123,000งบประมาณที่ได้รับ97,500
วัตถุประสงค์ 9.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สำรวจพืช ประสบการณ์การใช้ประโยชน์พืช ในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญาในอนาคต
9.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแบ่งปันพัฒนาความร่วมมือให้มีบ้าน โรงเรียน เป็นพื้นที่เรียนรู้และรวบรวมพืช และภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
9.3 เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพัทลุง
9.4 เพื่อสนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตัวชี้วัด 1) ผู้ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ รับทราบ มีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 คน
2) มีเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ /เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกลุ่มพืชและภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด
3) ได้รวบรวมชนิดประเภทพืชภูมิปัญญาจังหวัดพัทลุงที่ใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด
4) ได้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญา ไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ
5) มีแหล่งเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง
6) มีหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
ข้อเสนอโครงการ2017781213431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201710201427591.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
10
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
10
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย100135
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9095
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9093
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9095
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท9750097500
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 97,500

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมเสวนากลุ่มย่อยเตรียมทีมวิจัยชุมชน (หาแนว ร่วมทางการวางแผนงานสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ ท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาเป็นพืชเพื่อสุขภาวะ
[1/12/2559-31/1/2560] | [10/1/2560-14/2/2560]
เริ่ม : 01/12/2559สิ้นสุด : 31/01/2560
2. จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้สำรวจพรรณไม้ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาวะพื้นที่ตามภูมินิเวศน์ ในจังหวัดพัทลุงทั้งสองพื้นที่
[19/3/2560-30/6/2560] | [19/3/2560-30/6/2560]

3. กระบวนการเรียนรู้ทดลองเชิงปฏิบัติการการใช้ ประโยชน์พืชภูมิปัญญาด้านต่างๆ
[20/6/2560-13/8/2560] | [20/6/2560-13/8/2560]

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างบท เรียน กลอน บทเพลง เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นที่ใช้ ประโยชน์
[20/8/2560-20/8/2560] | [20/8/2560-20/8/2560]

5. ประชุมสรุปและประเมินผล
[25/8/2560-25/8/2560] | [25/8/2560-25/8/2560]

6. กระบวนการเรียนทดลองเชิงปฏิบัติการ การใช้ ประโยชน์พืชภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม)
[20/6/2560-13/8/2560] | [20/6/2560-13/8/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมเสวนากลุ่มย่อยเตรียมทีมวิจัยชุมชน (หาแนว ร่วมทางการวางแผนงานสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ ท้องถิ่นที่ใช้ในการพัฒนาเป็นพืชเพื่อสุขภาวะ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 18/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท   ผู้รับบริการ : 37 คน

ผลการดำเนินงาน  มีคณะทำงาน มีแผน มีรูปแบบการจัดกิจกรรม  ผลผลิต  ได้มีการวางแผนงานสำรวจและรวบรวมพืชพื้นบ้าน ผลลัพธ์ ได้ดำเนินการตามโครงการและได้แนวทางแผนและรูปแบบการดำเนินโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้สำรวจพรรณไม้ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสุขภาวะพื้นที่ตามภูมินิเวศน์ ในจังหวัดพัทลุงทั้งสองพื้นที่ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 18/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 23,000 บาท   ผู้รับบริการ : 120 คน

ผลการดำเนินงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้สำรวจพืชพื้นบ้าน และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ พื้นที่ตามภูมินิเวศน์ในจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน กิจกรรมได้รวบรวมพันธุกรรมพืชพื้นบ้านและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง ผลผลิต มีผู้เข้าร่วมโครงการได้กระบวนการเรียนรู้วิธีการสำรวจและภูมิปัญญา ได้พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องพันธุ์พืชพื้นบ้านและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ทดลองเชิงปฏิบัติการการใช้ ประโยชน์พืชภูมิปัญญาด้านต่างๆ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 18/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 31,000 บาท   ผู้รับบริการ : 40 คน

ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้ดำเนินการศึกษารูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญาด้านต่างๆ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จำนวน 2 ครั้ง ได้เรียนรู้และปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาท้องถิ่นผ่านการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วม ผลผลิต ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และการถ่ายทอดได้ และได้รูปแบบและวิธการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ได้รูปแบบและวิธีการใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้าน เพื่อนำไปจัดทำคู่มือการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ด้่นต่างๆ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างบท เรียน กลอน บทเพลง เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นที่ใช้ ประโยชน์ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 18/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 18,000 บาท   ผู้รับบริการ : 120 คน

ผลการดำเนินงาน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติสร้างกระบวนการ เรียนรู้ สร้างบทเรียน กลอน บทเพลง เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่นที่ใช้ประโยชน์ มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 120 คน เพื่อจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านด้านต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผลผลิต ได้สื่อและเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้านในด้านต่างๆ ผลลัพธ์  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชพื้นบ้าน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปและประเมินผล ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 18/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 2,500 บาท   ผู้รับบริการ : 100 คน

ผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้ประชุมและประเมินผลการดำเนินการโครงการโดยมีผู้เข้ารับริการได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เกษตรกร  นักเรียน นักศึกษาจากภายนอก และครูผู้สอนในอำเภอกงหรา มีเข้าร่วมประมาณ 100 คน ผลผลิต มีแหล่งเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่น้อกว่า 1 แหล่ง และผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ รับทราบ มีความรู้ และมีทักษะเกี่ยวพรรณไม้ท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 คน ผลลัพธ์  ทำให้ปราชญ์ท้องถิ่นเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนบ้านพน โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา ได้รับความรู้ เกิดความตระหนักในการใช้ประโยชน์พืชภูมิปัญญา และสามารถทำและถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ไม่น้อยกว่า 20 คน 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : กระบวนการเรียนทดลองเชิงปฏิบัติการ การใช้ ประโยชน์พืชภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม) ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ 3    กลุ่มเป้าหมาย 40 คน มีการดำเนินการ 4 ครั้ง  งบประมาณ จาก 31,000 บาท เป็น 51,000 บาท


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -