Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0848552362
E-mail : wijittra28@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ263,000งบประมาณที่ได้รับ185,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
9.2 เพื่อศึกษาและรวบรวมพืชสายพันธุ์พื้นถิ่นแต่ละชนิดมาปลูกในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน และชุมชน
9.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์โดยยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
9.4 เพื่อจัดทำสวนพืชท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพนางตุง
9.5 เพื่อพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บูรณาการกับการเรียนการสอนของโรงเรียน
9.6 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักพืชสมุนไพรใช้ภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ตัวชี้วัด1) ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ตามกรอบการดำเนินงานที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร และกรอบที่ 3 การสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) เกิดสวนพืชท้องถิ่นในโรงเรียน จำนวน 2 สวน และสวนในพื้นที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จำนวน 1 สวน
3) เกิดฐานข้อมูลและสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจและรับบริการ อย่างน้อยจำนวน 2 ชุด
4) เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้สวนพืชท้องถิ่นเป็นเนื้อหาการเรียนรู้
5) เกิดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากพืชท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน
6) นักเรียนผู้ผ่านโครงการ อย่างน้อยจำนวน 30 คน
7) เยาวชนและชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นสามารถยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน
8) เยาวชนและชุมชนที่มีความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นแก่ จำนวน 100 คน
9) สามารถรวบรวมพืชนำมาปลูก ดูแลจนเติบโต ศึกษา และบันทึกลักษณะอย่างน้อย 10 ชนิด
10) ได้ทะเบียนพันธุ์และป้ายทะเบียนพันธุ์สมุนไพรและพืชอาหารสายพันธุ์พื้นถิ่น
11) แหล่งเรียนรู้พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นสำหรับเยาวชน ครู – อาจารย์ และชุมชน
12) เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
13) บทความวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
ข้อเสนอโครงการ201778127121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 260 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
50
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
200
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า