Avatar
20 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการทรัพยากรพื้นถิ่นตามวิถีพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 66

นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0848552362
E-mail : wijittra28@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ263,000งบประมาณที่ได้รับ185,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
9.2 เพื่อศึกษาและรวบรวมพืชสายพันธุ์พื้นถิ่นแต่ละชนิดมาปลูกในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน และชุมชน
9.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์โดยยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
9.4 เพื่อจัดทำสวนพืชท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพนางตุง
9.5 เพื่อพัฒนาชิ้นงานผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์บูรณาการกับการเรียนการสอนของโรงเรียน
9.6 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผักพืชสมุนไพรใช้ภายในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน
เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ตัวชี้วัด1) ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ตามกรอบการดำเนินงานที่ 1 การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร และกรอบที่ 3 การสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2) เกิดสวนพืชท้องถิ่นในโรงเรียน จำนวน 2 สวน และสวนในพื้นที่วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จำนวน 1 สวน
3) เกิดฐานข้อมูลและสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจและรับบริการ อย่างน้อยจำนวน 2 ชุด
4) เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้สวนพืชท้องถิ่นเป็นเนื้อหาการเรียนรู้
5) เกิดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากพืชท้องถิ่น อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน
6) นักเรียนผู้ผ่านโครงการ อย่างน้อยจำนวน 30 คน
7) เยาวชนและชุมชนที่มีความรู้ ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการอนุรักษ์พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นสามารถยึดหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 คน
8) เยาวชนและชุมชนที่มีความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นแก่ จำนวน 100 คน
9) สามารถรวบรวมพืชนำมาปลูก ดูแลจนเติบโต ศึกษา และบันทึกลักษณะอย่างน้อย 10 ชนิด
10) ได้ทะเบียนพันธุ์และป้ายทะเบียนพันธุ์สมุนไพรและพืชอาหารสายพันธุ์พื้นถิ่น
11) แหล่งเรียนรู้พืชสายพันธุ์พื้นถิ่นสำหรับเยาวชน ครู – อาจารย์ และชุมชน
12) เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
13) บทความวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง
ข้อเสนอโครงการ201778127121.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 260 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
50
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
200
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย260300
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ80100
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท185000185000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ80100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 185,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. การประชุมสร้างความเข้าและการวางแผนการดำเนิน โครงการทาี่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.
[1/1/2560-31/1/2560] | [1/1/2560-31/1/2560]

2. สำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นและเพาะชำต้นพืชท้องถิ่นโดย นักเรียนร่วมกับชุมชน
[1/3/2560-31/8/2560] | [1/3/2560-31/8/2560]

3. การพัฒนาสวนพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดไทนงาม และแหล่งเรียนรู้เกษตรวิธี พอเพียงของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
[1/12/2559-31/7/2560] | [1/12/2559-31/10/2560]
เริ่ม : 01/12/2559สิ้นสุด : 31/07/2560
เริ่ม : 01/12/2559
สิ้นสุด : 31/10/2560
4. การจัดระบบการเรียนรู้ยังกลุ่มนักเรียนโดยบูรณาการ กับการเรียนการสอนการเก็บพืชพันธุ์ท้องถิ่นและเพาะ ชำพืชพันธุ์ท้องถิ่นโดยนักเรียนร่วมกับชุมชน
[1/7/2560-31/7/2560] | [1/7/2560-31/7/2560]

5. ดำเนินการจัดสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียน บ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดไทรงาม และแหล่งเรียนรู้ วิถีเกษตรพอเพียงของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
[1/8/2560-31/8/2560] | [1/8/2560-31/8/2560]

6. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้สวนพืชท้องถิ่น เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ และทำสื่อชุดการเรียนรู้พันธุ์พืช ท้องถิ่น
[1/8/2560-30/9/2560] | [1/8/2560-31/8/2560]

7. การศึกษาและพัฒนาพันธุ์จากพืชท้องถิ่น
[1/7/2560-31/8/2560] | [1/7/2560-31/8/2560]

8. จัดอบอมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากพืชท้องถิ่นพร้อมสรุปและประเมินผลการดำเนิน งานทุกกิจกรรม
[1/8/2560-30/9/2560] | [1/9/2560-30/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : การประชุมสร้างความเข้าและการวางแผนการดำเนิน โครงการทาี่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจในแผนและการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการของ อพ.สธ. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนต้นน้ำ โรงเรียนปากเหมือง จำนวน 50 คน โรงเรียนพื้นที่ปลายน้ำ ได้แก่โรงเรียนวัดไทรงาม จำนวน 30 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าช้าง จำนวน 23 คน และนิสิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ ในรายวิชาฝึกงาน จำนวน 14 คน นิสิตในรายวิชาทักษิณศึกษา จำนวน 30 คน และมีชุมชนเข้าร่วมจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านบางหล่อ ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม และชุมชนท่าช้างและชุมชนวัดไทรงาม ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : สำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นและเพาะชำต้นพืชท้องถิ่นโดย นักเรียนร่วมกับชุมชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการลงพื้นที่สำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านปากเหมืองโรงเรียนวัดไทรงามและโรงเรียนบ้านท่าช้าง โดยแกนนำชุมชนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เรื่องพันธุ์พืชท้องถิ่นโดยร่วมศึกษาพันธุ์พืชร่วมกับนักเรียนและนิสิตเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น สรรพคุณ การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญความเชื่อเกี่ยวกับพืชภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน

1. การจัดทำผังแผนที่พันธุ์พืช

2. การสำรวจการตรวจสอบชื่อพันธุ์พืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วงศ์ สรรพคุณและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาสวนพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียนบ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดไทนงาม และแหล่งเรียนรู้เกษตรวิธี พอเพียงของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการจัดทำป้ายการเรียนรู้และคู่มือพืชท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 190 ชนิด ได้แก่ โรงเรียนปากเหมืองมีพันธุ์พืช จำนวน 50 ชนิด โรงเรียนบ้านท่าช้าง จำนวน 50 ชนิด โรงเรียนวัดไทนงาม จำนวน 40 ชนิด และแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง จำนวน 50 ชนิด


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : การจัดระบบการเรียนรู้ยังกลุ่มนักเรียนโดยบูรณาการ กับการเรียนการสอนการเก็บพืชพันธุ์ท้องถิ่นและเพาะ ชำพืชพันธุ์ท้องถิ่นโดยนักเรียนร่วมกับชุมชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 24,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการอธิบายถึงความสำคัญของพันธุ์พืชท้องถิ่นและการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น นักเรียนร่วมกับแกนนำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเก็บและศึกษาข้อมูลพืชท้องถิ่นและการเพาะชำ ขยายพันธุ์/เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช และมีการเพราะชำและดูแลพันธ์ของนักเรียนร่วมกับชุมชนเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการจัดสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียน บ้านท่าช้าง และโรงเรียนวัดไทรงาม และแหล่งเรียนรู้ วิถีเกษตรพอเพียงของวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 35,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการออกแบบและวางแผนการดำเนินการสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในโรงเรียน และแหล่งเรียนรู็วิธีพอเพียง

การปลูก

การจัดทำเส้นทางศึกษาพันธุ์พืช

การจัดป้ายความรู้

การจัดทำคู่มือความรู้

การฝึกนักเรียนผู็ให้ความรู้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้สวนพืชท้องถิ่น เป็นเนื้อหาการเรียนรู้ และทำสื่อชุดการเรียนรู้พันธุ์พืช ท้องถิ่น ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 50,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

อาจารย์ และแกนนำชุมชน ปราญช์ชาวบ้านในการจัดทำหลักสูตร และการสื่อชุดการเรียนรู้ มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำหลักสูตรและฝึกการทำหลักสูตร มีการจัดทำหลักสูตร การทำสื่อชุดการเรียนรู้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : การศึกษาและพัฒนาพันธุ์จากพืชท้องถิ่น ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

มีการคัดเลือกพืชท้องถิ่น และการทดลองทดสอบ พร้อมมีการติดตามผลการใช้และปรับปรุง รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : จัดอบอมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากพืชท้องถิ่นพร้อมสรุปและประเมินผลการดำเนิน งานทุกกิจกรรม ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชุมคณะดำเนินโครงการเพื่อสรุปผลและวิเคราะห์การต่อยอดต่อไป โดยในการดำเนินงานมีการตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -