Avatar
20 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 65

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
9.2 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร และสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
9.3 เพื่อสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าวผ่านชิ้นงานภาพถ่ายและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) เกิดแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะการทำนาอินทรีย์ จำนวน 40 คน
2) เกิดชิ้นงานภาพถ่ายและเรื่องเล่าแสดงถึงวิถีชีวิตการทำนาภาคใต้ จำนวน 40 ชิ้น
3) เกิดพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดแก่สังคมทั่วไปในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนา
4) เกิดภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เครือข่าย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) เยาวชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในการได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
2) เกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาของเยาวชน
3) เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวกับวิถีชีวิตชาวนา
4) เยาวชนมีความตระหนักรู้และซาบซึ้งในพิธีกรรมการทำขวัญข้าว และสามารถที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดและยึดถือปฏิบัติในการรู้คุณค่าของข้าว
5) เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความรักและความสามัคคี
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) เกิดการสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและชาวนาในการทำนาและการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้
2) เกิดการเกี่ยวร้อยคน หรือลดช่องว่างทางความรู้ระหว่างเยาวชนร่วมกับคนในชุมชนได้
ข้อเสนอโครงการ201778121441.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
40
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย70106
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท92000110520
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7085
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 92,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ เกี่ยวกับการพิจารณากิกรรม บทบาท หน้าที่ และวันเวลาการดำเนินกิจกรรม
[2/1/2560-3/10/2560] | [2/1/2560-3/1/2560]

2. การประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชน
[4/1/2560-7/4/2560] | [4/1/2560-19/1/2560]

3. การเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ และติดตาม ความคืบหน้าค่ายเชาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญา การทำนาภาคใต้
[1/2/2560-23/4/2560] | [28/2/2560-28/2/2560]

4. จัดกิจกรรมค่ายเชาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทำนา ภาคใต้
[1/2/2560-31/5/2560] | [21/4/2560-23/4/2560]

5. การประชุมสรุปการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
[1/8/2560-30/9/2560] | [1/8/2560-30/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ เกี่ยวกับการพิจารณากิกรรม บทบาท หน้าที่ และวันเวลาการดำเนินกิจกรรม ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,800 บาท   ผู้รับบริการ : 9 คน

ผลการดำเนินงาน มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานแต่ละฝ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน9 คน ได้รูปแบบและแผนการดำเนินโครงการ มีการแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผลลัพธ์ เกิดชุดคณะกรรมการทำงานแต่ละฝ่าย พร้อมแผนงานและหน้าที่


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ด้วยวิทยาลับภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ตั้งแต่มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งในกิจกรรมได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ ไวนิล หนังสือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมายได้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ และได้เข้าร่วมโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ และติดตาม ความคืบหน้าค่ายเชาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญา การทำนาภาคใต้ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,800 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ผู้เตรียมความพร้อมได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่การจัดการค่ายเชาวชนเรียนรู้การทำข้าวไร่ โดยการออกแบบกิจกรรม พูดคุยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ในการทำกิจกรรม ณ พื้นที่กลุ่มโรงนาหลานย่าแดง และกำหนดกิจกรรมช่วงเวลาพร้อมสถานที่ 

ผลลัพธ์

ได้สถานที่ในการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม และมีความพร้อมก่อนจัดค่ายเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมค่ายเชาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทำนา ภาคใต้ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 71,100 บาท   ผู้รับบริการ : 56 คน

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในเตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน โดยมาจากจังหวัดต่างๆ ดังนี้

เยาวชนจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 36 คน

เยาวชนจากจังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน

เยาวชนจากจังหวัดตรัง จำนวน 2 คน 

เยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คน 

เยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 คน 

และนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 5 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : การประชุมสรุปการดำเนินงานและติดตามประเมินผล ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,800 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงการค่าย ได้มีการการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากการการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 เกินค่าเป้าที่วางไว้เดิมร้อยละ 80 ซึ่งได้ข้อสรุปผลการดำเนินโครงการและผลการพัฒนาโครงการครั้งถ ัดไป


ปัญหา/อุปสรรค : สภาพดินฟ้าอากาศ ด้วยในบางกิจกรรมเกิดฝนตกในระหว่างการจัดกิจกรรมทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เต็มที่ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ เรื่องสุขภาพของเยาวชน ด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบางรายมีโรคประจำตัวมีอากาแพ้น้ำและแมลง จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลของมหาวิทยาลัยให้การดูแล
แนวทางแก้ไข : ด้วยโครงการค่ายเยาวชนฯ ได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้เข้าร่วม เยาวชน ผู็ปกครอง และอาจารย์ ต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่กำหนด และสามารถนำความด้านวัฒนธรรมข้าว วิถีชีวิต และภูมิปัญญาการทำนาที่นับวันจะสูญหาย ถ่ยทอดแก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ดังนั้นควรมีการสนับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง