Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
9.2 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร และสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
9.3 เพื่อสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าวผ่านชิ้นงานภาพถ่ายและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) เกิดแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะการทำนาอินทรีย์ จำนวน 40 คน
2) เกิดชิ้นงานภาพถ่ายและเรื่องเล่าแสดงถึงวิถีชีวิตการทำนาภาคใต้ จำนวน 40 ชิ้น
3) เกิดพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดแก่สังคมทั่วไปในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนา
4) เกิดภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เครือข่าย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) เยาวชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในการได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
2) เกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาของเยาวชน
3) เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวกับวิถีชีวิตชาวนา
4) เยาวชนมีความตระหนักรู้และซาบซึ้งในพิธีกรรมการทำขวัญข้าว และสามารถที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดและยึดถือปฏิบัติในการรู้คุณค่าของข้าว
5) เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความรักและความสามัคคี
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) เกิดการสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและชาวนาในการทำนาและการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้
2) เกิดการเกี่ยวร้อยคน หรือลดช่องว่างทางความรู้ระหว่างเยาวชนร่วมกับคนในชุมชนได้
ข้อเสนอโครงการ201778121441.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
40
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า