Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (อพ.สธ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 65

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : สำนักงานวิทยาเขต ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ100,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.)
9.2 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และทักษะการทำนาด้วยข้าวพันธุ์พื้นบ้านแบบครบวงจร และสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมการทำนาให้คงอยู่
9.3 เพื่อสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวกับวิถีและวัฒนธรรมข้าวผ่านชิ้นงานภาพถ่ายและการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) เกิดแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะการทำนาอินทรีย์ จำนวน 40 คน
2) เกิดชิ้นงานภาพถ่ายและเรื่องเล่าแสดงถึงวิถีชีวิตการทำนาภาคใต้ จำนวน 40 ชิ้น
3) เกิดพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดแก่สังคมทั่วไปในการสืบสานภูมิปัญญาการทำนา
4) เกิดภาคีเครือข่ายชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 เครือข่าย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) เยาวชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจในการได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว
2) เกิดรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาของเยาวชน
3) เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวกับวิถีชีวิตชาวนา
4) เยาวชนมีความตระหนักรู้และซาบซึ้งในพิธีกรรมการทำขวัญข้าว และสามารถที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดและยึดถือปฏิบัติในการรู้คุณค่าของข้าว
5) เยาวชนมีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในด้านความรับผิดชอบ ความเสียสละ และความรักและความสามัคคี
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) เกิดการสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและชาวนาในการทำนาและการสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้
2) เกิดการเกี่ยวร้อยคน หรือลดช่องว่างทางความรู้ระหว่างเยาวชนร่วมกับคนในชุมชนได้
ข้อเสนอโครงการ201778121441.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย70106
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8090
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ80100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท92000110520
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7085
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ80100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 92,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ เกี่ยวกับการพิจารณากิกรรม บทบาท หน้าที่ และวันเวลาการดำเนินกิจกรรม
[2/1/2560-3/10/2560] | [2/1/2560-3/1/2560]

2. การประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชน
[4/1/2560-7/4/2560] | [4/1/2560-19/1/2560]

3. การเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ และติดตาม ความคืบหน้าค่ายเชาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญา การทำนาภาคใต้
[1/2/2560-23/4/2560] | [28/2/2560-28/2/2560]

4. จัดกิจกรรมค่ายเชาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทำนา ภาคใต้
[1/2/2560-31/5/2560] | [21/4/2560-23/4/2560]

5. การประชุมสรุปการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
[1/8/2560-30/9/2560] | [1/8/2560-30/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ เกี่ยวกับการพิจารณากิกรรม บทบาท หน้าที่ และวันเวลาการดำเนินกิจกรรม ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 19/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,800 บาท   ผู้รับบริการ : 9 คน

ผลการดำเนินงาน มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม มอบหมายหน้าที่การดำเนินงานแต่ละฝ่าย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน9 คน ได้รูปแบบและแผนการดำเนินโครงการ มีการแต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผลลัพธ์ เกิดชุดคณะกรรมการทำงานแต่ละฝ่าย พร้อมแผนงานและหน้าที่


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,500 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ด้วยวิทยาลับภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำนาภาคใต้ ตั้งแต่มกราคม - เมษายน 2560 ซึ่งในกิจกรรมได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ ไวนิล หนังสือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มเป้าหมายได้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์ และได้เข้าร่วมโครงการ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ และติดตาม ความคืบหน้าค่ายเชาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญา การทำนาภาคใต้ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,800 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ผู้เตรียมความพร้อมได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่การจัดการค่ายเชาวชนเรียนรู้การทำข้าวไร่ โดยการออกแบบกิจกรรม พูดคุยทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ในการทำกิจกรรม ณ พื้นที่กลุ่มโรงนาหลานย่าแดง และกำหนดกิจกรรมช่วงเวลาพร้อมสถานที่ 

ผลลัพธ์

ได้สถานที่ในการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม และมีความพร้อมก่อนจัดค่ายเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรมค่ายเชาวชนสืบสานภูมิปัญญาการทำนา ภาคใต้ ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 71,100 บาท   ผู้รับบริการ : 56 คน

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในเตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 56 คน โดยมาจากจังหวัดต่างๆ ดังนี้

เยาวชนจากจังหวัดพัทลุง จำนวน 36 คน

เยาวชนจากจังหวัดสงขลา จำนวน 15 คน

เยาวชนจากจังหวัดตรัง จำนวน 2 คน 

เยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คน 

เยาวชนจากจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 คน 

และนิสิตจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 5 คน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : การประชุมสรุปการดำเนินงานและติดตามประเมินผล ผู้รายงาน : นายวินัย เกษรสวัสดิ์ วันที่รายงาน : 20/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 1,800 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงการค่าย ได้มีการการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนคนเก่งสืบสานภูมิปัญญาภาคใต้ ครั้งที่ 5 เพื่อได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากการการดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผลลัพธ์

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 เกินค่าเป้าที่วางไว้เดิมร้อยละ 80 ซึ่งได้ข้อสรุปผลการดำเนินโครงการและผลการพัฒนาโครงการครั้งถ ัดไป


ปัญหา/อุปสรรค : สภาพดินฟ้าอากาศ ด้วยในบางกิจกรรมเกิดฝนตกในระหว่างการจัดกิจกรรมทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เต็มที่ตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ เรื่องสุขภาพของเยาวชน ด้วยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการบางรายมีโรคประจำตัวมีอากาแพ้น้ำและแมลง จึงต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลของมหาวิทยาลัยให้การดูแล
แนวทางแก้ไข : ด้วยโครงการค่ายเยาวชนฯ ได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้เข้าร่วม เยาวชน ผู็ปกครอง และอาจารย์ ต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่กำหนด และสามารถนำความด้านวัฒนธรรมข้าว วิถีชีวิต และภูมิปัญญาการทำนาที่นับวันจะสูญหาย ถ่ยทอดแก่เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ดังนั้นควรมีการสนับโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง