Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

ชุดโครงการบูรณาการการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางปาจรีย์ เรืองคล้าย
สังกัด : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0866332361
E-mail : saya.ku@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ535,200งบประมาณที่ได้รับ350,000
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781144571.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 520 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
150
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
110
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ประชุมร่วมกันระหว่างนักวิชาการของ วิทยาลัย ฯ /มหาวิทยาลัย ฯ/ หน่วยงานราชการ ส่วนท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานและร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ
[1/11/2559-30/11/2560] |
2. กิจกรรมติดต่อประสานงานชุมชนเพื่อเข้าไปชี้แจงราย ละเอียดของกิจกรรม และสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
[1/1/2560-31/1/2560] |
3. 3. สอบถามความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
[1/2/2560-28/2/2560] |
4. ลงพื้นที่นำข้อมูลที่ ได้มาใช้เป็นแนวคิดด้านการ ออกแบบ กําหนดรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ชุมชน
[1/3/2560-31/3/2560] |
5. วิเคราะห์คัดสรรและจัดทำข้อมูลเพื่อทำเอกสารเผย แพร่
[1/5/2560-30/6/2560] |
6. คัดเลือกทรัพยากรในพื้นที่เพื่อนำมาพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์
[1/6/2560-30/6/2560] |
7. จัดทำสื่อสาธารณะด้านอาหารพื้นบ้านทะเลน้อย
[1/7/2560-30/9/2560] |
8. เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาโดยการบรรยายและสาธิต
[1/6/2560-31/8/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า