Avatar
22 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางปาจรีย์ เรืองคล้าย
สังกัด : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0866332361
E-mail : saya.ku@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ208,740งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
9.2 เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
9.3 เพื่อติดตามประเมินผลทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ และสุขภาพทางสังคม ของผู้สูงอายุภายหลังการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 หลักสูตร
2) ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 คน
3) ผลการประเมินติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุภายหลังการฝึกอบรมดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4) สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
5) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับดี (ระหว่าง 3.50-4.50)
6) ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าร้อยละ 40
7) รายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 เล่ม
8) บทความวิชาการจากการถอดองค์ความรู้ จำนวน 1 เรื่อง
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ และสุขภาพทางสังคม ดีขึ้น และเห็นความสำคัญของการนำวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2) เกิดการขยายผลการฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ภายใน 5 ปี และขยายสู่ระดับประเทศภายใน 6-7 ปี
3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน กับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในการใช้วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ผู้สูงอายุทั่วประเทศนำวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2) ชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งหันมาให้ความสำคัญและร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมดังกล่าวกลับมาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเกิดการสร้างผู้สูงอายุที่สุขภาพดีสมวัยและกลับมาเป็นกำลังสำคัญหลักในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ข้อเสนอโครงการ201778113511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 130 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า