Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางปาจรีย์ เรืองคล้าย
สังกัด : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074608025
มือถือ 0866332361
E-mail : saya.ku@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ208,740งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
9.2 เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
9.3 เพื่อติดตามประเมินผลทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ และสุขภาพทางสังคม ของผู้สูงอายุภายหลังการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านการรับรองของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 หลักสูตร
2) ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 คน
3) ผลการประเมินติดตามสุขภาพของผู้สูงอายุภายหลังการฝึกอบรมดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
4) สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง
5) ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าระดับดี (ระหว่าง 3.50-4.50)
6) ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าร้อยละ 40
7) รายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 3 เล่ม
8) บทความวิชาการจากการถอดองค์ความรู้ จำนวน 1 เรื่อง
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางอารมณ์ และสุขภาพทางสังคม ดีขึ้น และเห็นความสำคัญของการนำวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2) เกิดการขยายผลการฝึกอบรมเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุครอบคลุมทั่วทั้งภาคใต้ภายใน 5 ปี และขยายสู่ระดับประเทศภายใน 6-7 ปี
3) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน กับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในการใช้วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1) ผู้สูงอายุทั่วประเทศนำวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
2) ชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งหันมาให้ความสำคัญและร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมดังกล่าวกลับมาใช้เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเกิดการสร้างผู้สูงอายุที่สุขภาพดีสมวัยและกลับมาเป็นกำลังสำคัญหลักในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ข้อเสนอโครงการ201778113511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 130 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า