Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาชุมชนชัยบุรีเมืองเก่าพัทลุง เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงาน
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ202,520งบประมาณที่ได้รับ150,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาในชุมชนเมืองเก่าชัยบุรี
9.2 เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการที่มีองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ
9.3 เพื่อพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
9.4 เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้หรือสถานีประกอบการของอาศรมภูมิปัญญา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output )
1) เกิดฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 1 ชุด
2) ได้หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 1 ชุด
3) เกิดแหล่งงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่น้อยกว่า 1 แหล่งในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
4) ได้หนังสือถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา จำนวน 1 เรื่อง
5) ได้เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 1 เส้นทาง
6) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์
7) ผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากกลุ่มเป้าหมาย
8) เอกสารสรุปผลการดำเนินงานจำนวน 5 เล่ม
9) บทความวิชาการที่เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง

ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) นิสิตรายวิชาทักษิณศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชนเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรายวิชาทักษิณศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2) เยาวชนและประชาชนในชุมชนสามารถนำไปองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3) ทำให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนเกิดจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชน
4) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กับวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ในการสร้างเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ด้านผลกระทบ (impact)
1) ชุมชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวิทยาลัย ฯ เพิ่มมากขึ้น
2) ชุมชนเกิดความตื่นตัวในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชน พร้อมทั้งหันมาให้ความสำคัญและร่วมใจกันอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
3) สมาชิกในชุมชนเกิดรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ข้อเสนอโครงการ2017781124291.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
5
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
5
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า