Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่ (ปรับจากโครงการลำดับที่ 54 และ 58 บูรณาการเป็น 1 โครงการ)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.เปลี้อง สุวรรณมณี
สังกัด : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ สำนักงาน
เบอร์โทร :074443948
มือถือ 0819590693
E-mail : icofis@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ210,000งบประมาณที่ได้รับ160,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อพัฒนากลุ่มท านาอินทรีย์ชุมชนตะโหมดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท านาอินทรีย์
9.2 เพื่อขยายผลการท านาอินทรีย์ไปสู่ชุมชนดอนประดู่
9.3 เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการท านาอินทรีย์
9.4 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ให้กับเกษตรกรชุมชนตะโหมด
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output) 12.1.1 เกษตรกรเกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนการท านาเคมีสู่การท านาอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 30 คน
12.1.2 นักเรียน และนิสิต เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 12.1.3 นิสิตและเยาวชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและความส าคัญของอาชีพการท านาในระบบอินทรีย์
12.1.4 ได้แปลงสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ที่เหมาะสมกับชุมชนตะโหมด
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 มีพื้นที่นาข้าวอินทรีย์ในชุมชนตะโหมดและชุมชนดอนประดู่ ไม่น้อยกว่า 100 ไร่
12.2.2 การท านาอินทรีย์สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
12.2.3 ได้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท านาอินทรีย์ชุมชนตะโหมดที่เข้มแข็งในการเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
12.2.4 เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 เกิดประโยชน์ด้านเสริมสร้างสุขภาวะทั้งกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจากการท านาและเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
12.3.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีด้านการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
12.3.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ข้อเสนอโครงการ2017781116181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
27
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
250
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
53
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
600
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
60
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า