Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคใต้ร่วมกับชุมชน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายอุดม ซุ้นสุวรรณ
สังกัด : สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำนักงาน
เบอร์โทร :074-591611
มือถือ 0895988145
E-mail : udom@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ136,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์ 9.1 เพื่อให้เกิดเครือข่าย และพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาร่วมกับชุมชน
9.2 เพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ของคนในชุมชน
9.3 เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาภาคใต้

ตัวชี้วัด12.1ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 มีการพัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการบูรณาการในการดำเนินโครงการระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
12.1.2 เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้
12.1.3 เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีสำนึกรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีสำนึกในการ
สืบสานสิ่งดีงาม
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 เกิดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้
12.2.2 เกิดรายได้จากการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาได้รับการสืบสาน ไม่เลือนหายไปจากสังคมในยุคปัจจุบันและอนาคต
12.3.2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือ กับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ข้อเสนอโครงการ20177811171.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 230 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
200
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า