Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้: วันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวนฤมล ผลบุญ
สังกัด : สถาบันทักษิณคดีศึกษา สำนักงาน
เบอร์โทร :074-591611
มือถือ 0815403591
E-mail : narumon_soy@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ149,090งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เข้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและศึกษาองค์ความรู้จากนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสสำคัญคือวันเด็กแห่งชาติ
2. เพื่อให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและชุมชนในท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป
3. เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดสำนึกรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสถาบันทักษิณคดีศึกษาในอันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป
ตัวชี้วัด 1. เพื่อให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เข้า เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาและศึกษาองค์ความรู้จากนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมในโอกาสสำคัญคือวันเด็กแห่งชาติ
2. เพื่อให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและชุมชนในท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป
3. เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดสำนึกรักและรู้สึกเป็นเจ้าของสถาบันทักษิณคดีศึกษาในอันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป
ข้อเสนอโครงการ2017781055591.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201710201731381.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
800
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
100
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
100
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
50
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ70100
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ7590
จำนวนผู้รับบริการราย8001000
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า