Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”บรรณารักษ์น้อยเทรนเนอร์” โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 57

นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0622433895
E-mail : snawaluk@tsu.ac.th
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ127,700งบประมาณที่ได้รับ70,000
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781635281.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017918174711.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย200200
จำนวนผู้รับบริการราย200
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8098
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท7000070000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8097
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8094
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 47,099

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. สำรวจโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
[3/11/2559-5/11/2559] | [3/11/2559-5/11/2559]

2. คัดเลือกโรงเรียนในเขตอำเภอป่าพะยอม 1 โรงเรียน และอำเภอควนขนุน 1 โรงเรียน
[10/11/2559-10/11/2559] |
3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้และเก็บ รักษาดูแลหนังสือ ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนผ่านการ คัดเลือก โรงเรียนละ 1ห้องเรียน
[14/12/2559-15/12/2559] | [20/3/2560-20/3/2560]

4. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงเรียนละ 10 คน รวม 2 โรงเรียน 20 คน
[20/12/2559-20/12/2559] | [20/3/2560-20/3/2560]

5. นำตัวแทนนักเรียนผ่านการคัดเลือก 20 คน จัดฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเยาวชนนักอ่านสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ
[10/1/2560-10/1/2560] | [21/3/2560-21/3/2560]

6. บรรณารักษ์น้อย 20 คน นำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเพื่อนในโรงเรียนอีก ครั้ง
[20/1/2560-25/1/2560] | [21/3/2560-25/3/2560]

7. จัดมุมหนังสือเด็ก ม.ทักษิณให้บริการในห้องสมุด โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 เดือน
[26/6/2560-26/6/2560] | [21/3/2560-21/3/2560]

8. ทำการตรวจซ่อมบำรุงห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน โดย บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
[14/12/2559-14/4/2560] |
เริ่ม : 14/12/2559สิ้นสุด : 14/04/2560
9. ลงโปรแรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับห้อง คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียน รู้อีกแหล่ง โดยจัดให้บริการทั้ง 2 โรงเรียน
[14/12/2559-14/4/2561] | [14/12/2559-14/4/2560]
เริ่ม : 14/12/2559สิ้นสุด : 14/04/2561
เริ่ม : 14/12/2559
สิ้นสุด : 14/04/2560
10. นำบรรณารักษ์น้อยผ่านการฝึกอบรม ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดโรงเรียนของตนเองทั้ง 2 โรงเรียน
[1/1/2560-31/3/2560] | [21/3/2560-30/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สำรวจโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 3 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้และเก็บ รักษาดูแลหนังสือ ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนผ่านการ คัดเลือก โรงเรียนละ 1ห้องเรียน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 24,480 บาท   ผู้รับบริการ : 99 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โรงเรียนละ 10 คน รวม 2 โรงเรียน 20 คน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : นำตัวแทนนักเรียนผ่านการคัดเลือก 20 คน จัดฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเยาวชนนักอ่านสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 8,160 บาท   ผู้รับบริการ : 38 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : บรรณารักษ์น้อย 20 คน นำความรู้ที่ได้จากการอบรม มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเพื่อนในโรงเรียนอีก ครั้ง ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : จัดมุมหนังสือเด็ก ม.ทักษิณให้บริการในห้องสมุด โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 เดือน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 7. ชื่อกิจกรรม : ลงโปรแรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับห้อง คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียน รู้อีกแหล่ง โดยจัดให้บริการทั้ง 2 โรงเรียน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 6,520 บาท   ผู้รับบริการ : 7 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 8. ชื่อกิจกรรม : นำบรรณารักษ์น้อยผ่านการฝึกอบรม ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดโรงเรียนของตนเองทั้ง 2 โรงเรียน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 7,939 บาท   ผู้รับบริการ : 200 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 9. ชื่อกิจกรรม : นำบรรณารักษ์น้อยผ่านการฝึกอบรม ร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุดโรงเรียนของตนเองทั้ง 2 โรงเรียน ผู้รายงาน : นางจรรยา ชูทับ วันที่รายงาน : 10/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 200 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -