Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

IT Librarian Junior

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 56

นางละอองดาว เหล่าแก้ว
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :074443905
มือถือ 0896536918
E-mail : la_ongdow@windowslive.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ25,500งบประมาณที่ได้รับ20,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทที่หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
2. เพื่อสร้างบรรณารักษ์ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ และนำความรู้รวมทั้งกิจกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนของตน
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งมีใจรักห้องสมุดและมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการห้องสมุดและสารสนเทศ
5. เพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของบรรณารักษ์ ผู้ให้บริการสารสนเทศจากประสบการณ์ตรงของการเข้าร่วมโครงการฯ
ตัวชี้วัด1. ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับฐานข้อมูลในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทที่หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
2. ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานห้องสมุดโรงเรียน และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานห้องสมุด
3. ห้องสมุดของโรงเรียนมีผู้ช่วยครูบรรณารักษ์ บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุด ที่มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการ

ข้อเสนอโครงการ2017781046401.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย4033
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8087
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท2000020000
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 20,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ขออนุมัติโครงการ
[15/7/2559-31/8/2556] | [15/7/2559-31/8/2559]

2. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าอบรม
[1/10/2559-15/12/2559] | [1/10/2559-15/12/2559]

3. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ เอกสาร ฯลฯ
[1/10/2559-31/12/2559] | [1/10/2559-31/12/2559]

4. จัดโครงการ
[31/1/2560-31/1/2560] | [31/1/2560-31/1/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : 1. ขออนุมัติโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา วันที่รายงาน : 14/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการขออนุมัติโครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้รายงาน : นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา วันที่รายงาน : 14/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ เอกสาร ฯลฯ ผู้รายงาน : นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา วันที่รายงาน : 14/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน

จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ผู้รายงาน : นางสาวจิตติมา แพ่งโยธา วันที่รายงาน : 14/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 33 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -