Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่จินตนาการ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 55

นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
สังกัด : สำนักหอสมุด สำนักงาน
เบอร์โทร :
มือถือ
E-mail : bee126@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ78,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781039581.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20177131540221.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย3037
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8091
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ80100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8097
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8097
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4000040000
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 40,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน
[1/11/2559-31/12/2559] | [1/11/2559-30/12/2559]

2. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม
[1/1/2560-31/7/2560] | [1/2/2560-28/2/2560]

3. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ
[1/1/2560-28/2/2560] | [1/3/2560-31/3/2560]

4. สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ
[1/2/2560-28/2/2560] | [1/2/2560-28/2/2560]

5. จัดโครงการ
[1/3/2560-31/3/2560] | [4/4/2560-5/4/2560]

6. ประเมินและรายงานผลโครงการ
[1/4/2560-26/5/2560] | [5/4/2560-26/5/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนเบิกจ่ายเงิน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 08/08/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการโครงการทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 24/07/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 5 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 24/07/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 3 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : สรุปการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 24/07/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 5. ชื่อกิจกรรม : จัดโครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 24/07/2560
ค่าใช้จ่าย : 40,000 บาท   ผู้รับบริการ : 37 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจํากัดทําให้การดําเนินโครงการในบางกิจกรรมประสบกับปัญหาและความไม่สะดวก เช่น ที่พัก ด้วยงบประมาณที่จํากัดทําให้ต้องหาที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในอัตราที่ค่อนข้างต่ํา และที่พักที่ราคาค่อนข้างต่ําสภาพก็จะเป็นไปตามราคา ทําให้มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างข้อเสนอแนะจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น อยากให้มีโครงการนี้อีก แต่ให้ปรับ ด้านที่พักให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น อยากให้ห้องน้ําสะอาดกว่านี้ เป็นต้น
แนวทางแก้ไข : การปรับลดงบประมาณในแต่ละโครงการไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของงบประมาณที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรืออาจจะพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น กรณี 1 วัน / กรณีมากกว่า 1 วัน / กรณีมากกว่า 1 วันแบบค้างคืน / กรณีมากกว่า 1 วันแบบไม่ค้างคืน เป็นต้น

ครั้งที่ 6. ชื่อกิจกรรม : ประเมินและรายงานผลโครงการ ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 27/07/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ปีงบประมาณ 2560 สํานักหอสมุด ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ Camp For Kids เปิดโลกการเรียนรู้
เปิดประตูสู่จินตนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1) ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
2) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะทางวิชาการและทักษะในการดําเนินชีวิต และ
3) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริง โครงการจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 คน

ผลการดําเนินโครงการในภาพรวม พบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.40 และการประเมินประโยชน์/ผลกระทบที่มีต่อโครงการ แบ่งหัวข้อการประเมินดังนี้
1) ได้รับความรู้ตรงกับความต้องการคิดเป็นร้อยละ 90.80
2) ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 93.00
3) สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 96.80
4) สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อ คิดเป็นร้อยละ 87.60
5) สามารถนําความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.80


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -