Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างอาชีพให้คนไอที ประกอบ ติดตั้งแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ41,000งบประมาณที่ได้รับ18,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้รู้วิธีการติดตั้งและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8และ Windows 10 ได้
2. เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3. เพื่อให้ผู้เขาร่วมโครงการสามารถสร้างอาชีพได้
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
-ผู้สนใจผ่านการฝึกอบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
-ผู้สนใจรู้จักวิธีการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ได้
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
-ผู้สนใจมีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
-ผู้สนใจมีโอกาสและช่องทางที่จะประกอบอาชีพมากขึ้น
-ผู้สนใจมีอาชีพที่ใช้พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
-บูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
-เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง
ข้อเสนอโครงการ2017781029521.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20177261413551.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
5
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ
[1/10/2559-30/11/2559] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า