Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ YOUNG WEB DESIGNER จุดประกายนักออกแบบเว็บไซต์รุ่นใหม่ (สำหรับเยาวชน)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายกฤษฎา คงหนู
สังกัด : สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
เบอร์โทร :074317611
มือถือ 0864487468
E-mail : kkrit_pt@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ25,000งบประมาณที่ได้รับ15,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเว็บไซต์ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือขยายผลให้กับครูนักเรียน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการการสร้างเว็บไซต์
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
-ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในแนวทางที่ถูกต้อง
-เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง
ข้อเสนอโครงการ2017781017281.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017717145261.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า