Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ธารณะ : โครงการเผยแพร่และนำเสนอ ผลงานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณระดับชาติ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางรานี อาษาชำนาญ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ500,000งบประมาณที่ได้รับ300,000
วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
ข้อเสนอโครงการ2017781636181.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171027826501.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 6000 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
800
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
2000
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
500
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย300450
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8089
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ90100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ90100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท300000287510
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ6060
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8080
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. 1. ตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
[2/1/2560-28/2/2560] |
2. 2. การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน "การนำเสนอ ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
[3/4/2560-28/4/2560] |
3. 3. วช.ตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย
[1/5/2560-31/10/2560] |
4. 4. การเตรียมการจัดทำโปสเตอร์ และอุปกรณ์จัดบูธ นิทรรศการ
[1/5/2560-31/7/2560] |
5. 5. จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยเดือนสิงหาคม 2560
[1/8/2560-31/8/2560] |
6. 6. ประเมินและสรุปผลโครงการ
[1/9/2560-29/9/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า