Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 27)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางรานี อาษาชำนาญ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ1,500,000งบประมาณที่ได้รับ800,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
9.2 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย
9.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
9.4 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 12.1 ด้านผลผลิต (output)
- มีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างน้อย 250 ผลงาน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
- มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
- บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- เกิดบรรยากาศการวิจัยที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัย
- เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการเพิ่มขึ้น


ข้อเสนอโครงการ201778946321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 750 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
150
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
300
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
20
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
15
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
[10/10/2560-10/10/2560] |
2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
[24/11/2560-24/11/2560] |
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 (แจ้งกำหนดการรับ ผลงานวิจัย)
[1/12/2560-1/12/2560] |
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 (กำหนดแบบฟอร์ม การจัดทำบทความ)
[14/12/2560-14/12/2560] |
5. หมดเขตเปิดรับบทความ (Abstract)
[21/12/2559-31/1/2560] |
เริ่ม : 21/12/2559สิ้นสุด : 31/01/2560
6. นักวิจัยส่งบทความเข้ากระบวนการนำเสนอ ฝ่าย เลขานุการฯ จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ บทความ ฝ่ายเลขานุการ แจ้งผลนักวิจัย สุดท้าย นักวิจัยปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ และ ส่งผ่านระบบออนไลน์
[31/1/2560-31/3/2560] |
7. ประชุมจัดเรียงลำดับการนำเสนอ (คณะกรรมการฝ่าย วิชาการX
[29/3/2560-29/3/2560] |
8. จัดทำ Abstract Book ดราฟที่ 1
[29/3/2560-10/4/2560] |
9. จัดทำ Abstract Book ดราฟที่ 2
[10/4/2560-17/4/2560] |
10. หมดเขตการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
[31/3/2560-31/3/2560] |
11. นักวิจัยจัดส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม ฝ่ายเลขานุการ จัดส่งบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณุวฒิประเมิน แจ้งนัก วิจัยปรับแก้ไข เสร็จสิ้นกระบวนการนักวิจัยปรับ แก้ไขบทความวิจัยเรื่องเต็ม และส่งผ่านระบบ ออนไลน์
[20/3/2560-15/5/2560] |
12. จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ง ที่ 27 ประจำปี 2560
[3/5/2560-6/5/2560] |
13. สรุปและประเมินผลโครงการ
[6/5/2560-30/6/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า