Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 27)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางรานี อาษาชำนาญ
สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงาน
เบอร์โทร :074673227
มือถือ 0815407304
E-mail : research.tsu@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ1,500,000งบประมาณที่ได้รับ800,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
9.2 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัย
9.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
9.4 เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 12.1 ด้านผลผลิต (output)
- มีการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอย่างน้อย 250 ผลงาน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ
- มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
- บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณมีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- เกิดบรรยากาศการวิจัยที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัย
- เกิดการพัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการเพิ่มขึ้น


ข้อเสนอโครงการ201778946321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 750 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
150
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
300
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
เกษตรกร
1. | | :
15
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า