Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ“Thaksin Philharmonic” Workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายยงกฤต สายเนตร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :1701
มือถือ 0879560295
E-mail : syongkrich@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ150,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคลทั่วไป ได้มีความรู้ เสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีออร์เคสตรา
และได้มีประสบการณ์การแสดงดนตรีต่อสาธารณะชน
2. เพื่อพัฒนานิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ได้แสดงถึงศักยภาพทาง
ด้านดนตรีเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อสร้างเครือข่าย “สังคมคนรักดนตรีแห่งภาคใต้” (Thaksin Philharmonic) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของสังคมภาคใต้
ตัวชี้วัดผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงปริมาณ /เชิงคุณภาพ)
1. ด้านผลผลิต (output)
1.1 จัดการแสดงดนตรีวงซิมโฟนีออร์เคสตรา 1 ครั้ง
2. ด้านผลลัพธ์ (outcome)
2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติครั้งต่อไปได้
2.2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีมากยิ่งขึ้น
2.3 ครูผู้สอนสถานศึกษา ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีและการรวมวงมากขึ้น
3. ด้านผลกระทบ (impact)
3.1 เยาวชนในภาคใต้มีความรู้ด้านดนตรีมากยิ่งขึ้น เกิดมาตรฐานทางวิชาการด้านดนตรี
3.2 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้ มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมได้
ข้อเสนอโครงการ201775935511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 144 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
120
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
30
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
250
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ/แผนการเบิกจ่าย
[1/10/2559-30/11/2559] |
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนด แผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
[1/12/2559-30/12/2559] |
3. ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อประสาน งานผู้เกี่ยวข้อง
[1/12/2559-28/2/2560] |
เริ่ม : 01/12/2559สิ้นสุด : 28/02/2560
4. จัดการประชุมครู อาจารย์ผู้สอนดนตรี ตลอดจนผู้ สนใจด้านดนตรีโดยทั่วไป
[1/2/2560-28/2/2560] |
5. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ
[1/3/2560-30/4/2560] |
6. คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ
[1/4/2560-30/4/2560] |
7. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2560-25/7/2560] |
8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/4/2560-31/7/2560] |
9. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้ในโครงการ
[1/8/2560-31/8/2560] |
10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[1/8/2560-31/7/2560] |
เริ่ม : 01/08/2560สิ้นสุด : 31/07/2560
11. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/8/2560-31/8/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า