Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ“Thaksin Philharmonic” Workshop and concert : อบรมเชิงปฏิบัติการวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี ครั้งที่ 4

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนายยงกฤต สายเนตร
สังกัด : คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์
เบอร์โทร :1701
มือถือ 0879560295
E-mail : syongkrich@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ150,000
วัตถุประสงค์-ตัวชี้วัด-
ข้อเสนอโครงการ201775935511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 144 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
120
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
30
ภาคี/องค์กรเครือข่ายภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
250
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ขออนุมัติโครงการ/แผนการเบิกจ่าย
[1/10/2559-30/11/2559] |
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนด แผน/การวางแผน ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
[1/12/2559-30/12/2559] |
3. ประชุมออกแบบกิจกรรมโครงการและติดต่อประสาน งานผู้เกี่ยวข้อง
[1/12/2559-28/2/2560] |
เริ่ม : 01/12/2559สิ้นสุด : 28/02/2560
4. จัดการประชุมครู อาจารย์ผู้สอนดนตรี ตลอดจนผู้ สนใจด้านดนตรีโดยทั่วไป
[1/2/2560-28/2/2560] |
5. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ
[1/3/2560-30/4/2560] |
6. คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ
[1/4/2560-30/4/2560] |
7. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/3/2560-25/7/2560] |
8. จัดทำเอกสารประกอบการอบรม
[1/4/2560-31/7/2560] |
9. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ กำหนดไว้ในโครงการ
[1/8/2560-31/8/2560] |
10. สรุปผลและรายงานผลการใช้งบประมาณในการ ดำเนินงานโครงการ
[1/8/2560-31/7/2560] |
เริ่ม : 01/08/2560สิ้นสุด : 31/07/2560
11. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นรูป เล่ม/การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการดำเนินงานปีถัด ไป
[1/8/2560-31/8/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า