Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0819655583
E-mail : t_uraiwan@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ82,400งบประมาณที่ได้รับ65,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบเกรีดยางเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานในสวนยางในสภาวะขาดแคลนแรงงานกรีดยางและราคายางตกต่ำ
9.2 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะการกรีดยางเพื่อยืดอายุต้นยางและเพิ่มคุณภาพน้ำยาง
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
- แหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา
- เกษตรกรแกนนำอย่างน้อย 5 รายสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่น
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- ต้นยางมีอายุการกรีดยางมากขึ้น/การสูญเสียหน้ายางกรีดน้อยลง
- วันกรีดยางน้อยลงแต่ได้ผลผลิตไม่ต่างจากการกรีดแบบวิธีเดิมทำให้เพิ่มศักยภาพของแรงงานเพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้อื่น
- ใช้แรงงานกรีดยางน้อยลงแต่มีการใช้พื้นที่เท่าเดิม
- เกษตรกรสารถมารยืดอายุการกรีดของต้นยางและเพิ่มศักยภาพของแรงงานกรีดยางในครัวเรือน
- กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการสามารถเป็นกิจกรรมทำงานร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนและในชุมชน
- เกษตรกรที่เป็นแกนนำสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน หรือชุมชนอื่น
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- การส่งเสริมระบบกรีดยางอย่างถูกวิธีในช่วงวิกฤตยางราคาตกต่ำ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด คือ การใช้ระบบกรีดที่เหมาะสมกับแรงงานในครัวเรือน สามารถช่วยให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน และสามารถรับมือกับปัญหาได้หากเกิดวิกฤตเช่นเดิมได้
ข้อเสนอโครงการ201778935321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า