Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 49

ดร.อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0819655583
E-mail : t_uraiwan@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ82,400งบประมาณที่ได้รับ65,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระบบเกรีดยางเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานในสวนยางในสภาวะขาดแคลนแรงงานกรีดยางและราคายางตกต่ำ
9.2 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะการกรีดยางเพื่อยืดอายุต้นยางและเพิ่มคุณภาพน้ำยาง
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
- แหล่งเรียนรู้ระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา
- เกษตรกรแกนนำอย่างน้อย 5 รายสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่น
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- ต้นยางมีอายุการกรีดยางมากขึ้น/การสูญเสียหน้ายางกรีดน้อยลง
- วันกรีดยางน้อยลงแต่ได้ผลผลิตไม่ต่างจากการกรีดแบบวิธีเดิมทำให้เพิ่มศักยภาพของแรงงานเพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้อื่น
- ใช้แรงงานกรีดยางน้อยลงแต่มีการใช้พื้นที่เท่าเดิม
- เกษตรกรสารถมารยืดอายุการกรีดของต้นยางและเพิ่มศักยภาพของแรงงานกรีดยางในครัวเรือน
- กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการสามารถเป็นกิจกรรมทำงานร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนและในชุมชน
- เกษตรกรที่เป็นแกนนำสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน หรือชุมชนอื่น
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- การส่งเสริมระบบกรีดยางอย่างถูกวิธีในช่วงวิกฤตยางราคาตกต่ำ จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด คือ การใช้ระบบกรีดที่เหมาะสมกับแรงงานในครัวเรือน สามารถช่วยให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน และสามารถรับมือกับปัญหาได้หากเกิดวิกฤตเช่นเดิมได้
ข้อเสนอโครงการ201778935321.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171091623351.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 30 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย9090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8585
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท6500065000
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8585
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 130,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ได้ดำเนินกิจกรรม ณ สถานีอนามัย ต.เขาปู่ อ.ศรี บรรพต จ.พัทลุง และศูนย์เรียนรู้ยางพาราพัทลุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 90 คน
[4/4/2560-25/4/2560] | [1/2/2560-25/4/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ได้ดำเนินกิจกรรม ณ สถานีอนามัย ต.เขาปู่ อ.ศรี บรรพต จ.พัทลุง และศูนย์เรียนรู้ยางพาราพัทลุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 90 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 65,000 บาท   ผู้รับบริการ : 90 คน

จัดกิจกรรม 3  ครั้ง

ครั้งที่ 1  กิจกรรมการใช้เทคนิคในการผลิตยางขั้นสูง สำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของการทำสวนยางในปัจจุบันสู่อนาคต  วันที่  4  เมษายน  2560  ณ  สถานีอนามัย  ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง 

ครั้งที่ 2  กิจกรรมการใช้เทคนิคในการผลิตยางขั้นสูง สำหรับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของการทำสวนยางในปัจจุบันสู่อนาคต  วันที่  18  เมษายน  2560  ณ  สถานีอนามัย  ตำบลเขาปู่  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง

ครั้งที่  3  กิจกรรมการใช้เทคนิคในการผลิตยางขั้นสูง สำหรับการเสริมสร้างความารถในการแข่งขันของการทำสวนยางในปัจจุบันสู่อนาคต  วันที่  25  เมษายน  2560  ณ  ศูนย์เรียนรู้ยางพาราพัทลุง  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง

มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  90  คน  ผลสำเร็จคือ 

1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้แรงงานและคุณภาพน้ำยางพารา 

2. มีแกนนำเกษตรกรอย่างน้อย 20 ราย ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นได้

3. ต้นยางมีอายุการกรีดมากขึ้น และสูญเสียหน้ายางกรีดน้อยลง

4. ลดจำนวนวันกรีดให้น้อยลงและผลผลิตไม่ต่างจากแบบเดิม ทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีและมีเวลาในการประกอบอาชีพเสริมได้


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : ได้ดำเนินกิจกรรม ณ สถานีอนามัย ต.เขาปู่ อ.ศรี บรรพต จ.พัทลุง และศูนย์เรียนรู้ยางพาราพัทลุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 90 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 65,000 บาท   ผู้รับบริการ : 90 คน

จัดกิจกรรม  จำนวน  3  ครั้ง

ครั้งที่  1  กิจ


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -