Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ922,220งบประมาณที่ได้รับ450,000
วัตถุประสงค์1. เพิ่มให้เด็กวัยเรียนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกาย
2. เพื่อให้บริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน โดยผสมผสานศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output)
1) ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และร่วมหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
2) ชุมชนร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อดูแลดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
3) ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
4) มารดาหลังคลอดได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องปลอดภัย
5) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อดูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของตัวเอง
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) ประชาชนมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2) ชุมชนมีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานในการช่วยเหลือดูแลการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ
4) สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศวัยรู้และเข้าใจตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายโดยการออกกำลังกาย การควบคุมพฤติกรรมการกิน และการดำรงชีวิต
ด้านผลกระทบ (impact)
1) ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุหรือมีชีวิตบันปลายที่มีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี
2) ผู้สูงอายุ และผู้พิการไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน
3) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
4) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
ข้อเสนอโครงการ20177899301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1420 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
300
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า