Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 48

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ922,220งบประมาณที่ได้รับ450,000
วัตถุประสงค์1. เพิ่มให้เด็กวัยเรียนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกาย
2. เพื่อให้บริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน โดยผสมผสานศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output)
1) ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และร่วมหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
2) ชุมชนร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อดูแลดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
3) ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
4) มารดาหลังคลอดได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องปลอดภัย
5) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อดูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของตัวเอง
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) ประชาชนมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2) ชุมชนมีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานในการช่วยเหลือดูแลการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ
4) สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศวัยรู้และเข้าใจตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายโดยการออกกำลังกาย การควบคุมพฤติกรรมการกิน และการดำรงชีวิต
ด้านผลกระทบ (impact)
1) ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุหรือมีชีวิตบันปลายที่มีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี
2) ผู้สูงอายุ และผู้พิการไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน
3) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
4) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
ข้อเสนอโครงการ20177899301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1420 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
300
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 342,727

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. -การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน -หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที -การบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนด้วยการ ผดุงครรภ์แผนไทย -หนึ่งหมอหนึ่งบ้าน -บูรณาการวิทย์-กีฬา
[1/10/2559-30/9/2560] | [1/10/2559-30/9/2560]
เริ่ม : 01/10/2559สิ้นสุด : 30/09/2560
เริ่ม : 01/10/2559
สิ้นสุด : 30/09/2560

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : -การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน -หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที -การบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนด้วยการ ผดุงครรภ์แผนไทย -หนึ่งหมอหนึ่งบ้าน -บูรณาการวิทย์-กีฬา ผู้รายงาน : น.ส.สุจินดา สุขรุ่ง วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 342,727 บาท   ผู้รับบริการ : 1420 คน

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -