Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการวิทยาการสุขภาพสู่ชุมชนอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 48

นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
สังกัด : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600,4402
มือถือ 0819699606
E-mail : doraemoncikcik@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ922,220งบประมาณที่ได้รับ450,000
วัตถุประสงค์1. เพิ่มให้เด็กวัยเรียนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกาย
2. เพื่อให้บริการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน โดยผสมผสานศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (output)
1) ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อวางแผนการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และร่วมหาแนวทางดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
2) ชุมชนร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อดูแลดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
3) ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ
4) มารดาหลังคลอดได้รับการฟื้นฟูสุขภาพด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องปลอดภัย
5) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อดูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของตัวเอง
ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1) ประชาชนมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุ และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2) ชุมชนมีแนวทางหรือแผนการดำเนินงานในการช่วยเหลือดูแลการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ
4) สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
5) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศวัยรู้และเข้าใจตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายโดยการออกกำลังกาย การควบคุมพฤติกรรมการกิน และการดำรงชีวิต
ด้านผลกระทบ (impact)
1) ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้สูงอายุหรือมีชีวิตบันปลายที่มีคุณภาพ และมีศักดิ์ศรี
2) ผู้สูงอายุ และผู้พิการไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชน
3) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
4) เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยการแพทย์แผนไทย
ข้อเสนอโครงการ20177899301.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1420 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
300
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
100
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นางสาวขนิษฐา จันทสุวรรณโณ โรงเรียนแจ้งวิทยา 074-323854 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นายชัยวัฒน์ สอนคง โรงเรียนแจ้งวิทยา 089-549-9665 | jvs_school@hotmail.com | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ 080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. นางไมตรี ทิพาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 081-543-2348 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางสาวศศิธร เย็นใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 074-311-202 | sonkkhla03@vec.mail.go.th | :
1. นางนิศา ปานสี โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 087-286-5413 | nnisa2237@gmail.com | :
1. นางสาวสิรินดา เจียรบุตร โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 098-713-8100 | klubpetschool@gmail.com | :
1. นางสาวมนทิรา มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 086-295-9531 | pn_13@outlook.com | :
1. นางสาวกาญจนา ณะหนู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา 064-041-2649 | - | :
1. นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 088-751-5946 | arpaporn.meu@gmail.com | :
1. นางสมร พูนพนัง หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 081-370-1678 | morn_08@hotmail.com | :
1. นายกันตพงศ์ พรหมมา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 080-524-6650 | kantapong2537@hotmail.com | :
1. นางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 082-734-7332 | pacharin7332@gmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | - | :
1. นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์ ห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค | tipmanee.k@rmutsv.ac.th | :
1. นางสาวคณิตตา ระดมกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 092-0129878 | kt_radomkit@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-2870393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวร่มมล สำมะเนี๊ยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 074-311588 | - | :
1. นางรัชดา แดงโกเมน โรงเรียนบ้านปอเยาะ /080-123-4914 | byada@hotmail.com | :
1. ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 088-790-9294 | arunratv@hotmail.com | :
1. นายสรรชัย สอนกชกร ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 084-195-0498 | sonchai.s1975@yahoo.com | :
1. นางนฤมล อัศวเกศมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 089-198-6520 | usawakesmanee@hotmail.com | :
1. ว่าที่ ร.ต.หญิง อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 093-935-5346 | aksrawadee@hotmail.com | :
1. นางสาวรัชนีกร ทองรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ 09 | | :
1. นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์ โรงเรียนวัดกระดังงา 089-596-5429 | uraivanjin@gmail.com | :
1. นางชนิกานต์ ชูจินดา โรงเรียนวัดกระดังงา 097-356-0471 | chanikan2514@gmail.com | :
1. นางสาวฟัจญ์รี ลิมาน โรงเรียนวัดกระดังงา 085-079-5952 | killermonkyhero509@gmail.com | :
1. นายศักดิ์ชัย จุลบุญญาสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 098-193-6296 | pumalaw@hotmail.com | :
1. น.ส.รัตนาภรณ์ จาติกานนท์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 097-345-1198 | ratanapon_ja@hotmail.com | :
1. นายวสันติ์ สว่างวรรณ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา 062-081-1683 | kongor10@hotmail.com | :
1. นางสาวภมรพรรณ ทองตราชู โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 086-287-0393 | tessaban2.school@gmail.com | :
1. นางสาวภานิณี ขุนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 089-464-82 | bunnarak14@hotmail.co.th | :
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 342,727

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. -การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน -หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที -การบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนด้วยการ ผดุงครรภ์แผนไทย -หนึ่งหมอหนึ่งบ้าน -บูรณาการวิทย์-กีฬา
[1/10/2559-30/9/2560] | [1/10/2559-30/9/2560]
เริ่ม : 01/10/2559สิ้นสุด : 30/09/2560
เริ่ม : 01/10/2559
สิ้นสุด : 30/09/2560

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : -การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน -หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที -การบริบาลมารดาหลังคลอดในชุมชนด้วยการ ผดุงครรภ์แผนไทย -หนึ่งหมอหนึ่งบ้าน -บูรณาการวิทย์-กีฬา ผู้รายงาน : น.ส.สุจินดา สุขรุ่ง วันที่รายงาน : 12/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 342,727 บาท   ผู้รับบริการ : 1420 คน

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -