Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0831604653
E-mail : adcharatt@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ2,436,000งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งและส่วนต่างของผึ้งที่มีการเลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง รวมทั้งร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
1. มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนชั้น ป3-ป6
2. มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อย 9 คน
3. มีบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10 คน
4. มีบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 8 คน
5. มีแผนการปฏิบัติงาน สำหรับการบริหารจัดการด้านองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
1. มีผลผลิตอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นในโรงเรียน และสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอาหารกลางวันในโรงเรียนได้
2. มีข้อมูลการผลิต การใช้ต้นทุนเพื่อการผลิตในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์
3. เพิ่มมาตรการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัย และเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่โรงเรียนได้
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ อาจารย์ นักเรียน เกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการ
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
1. มีเครือข่ายระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย และอาหารในโรงเรียนเพื่อสร้างความเข็มแข็งทางด้านวิชาการด้านการผลิตสัตว์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และสร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐบาลและเกษตรกร
4. สามารถใช้กิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่การเรียนรู้ของนักเรียน นิสิตที่ร่วมโครงการ และชุมชนได้
5. สร้างแหล่งสาธิตวิธีให้เกษตรกร ผู้สนใจ และโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจต่อได้
6. หน่วยงานต่างๆ สามารถนำแนวทางการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนไปขยายผลในเขตพื้นที่อื่นๆ
ข้อเสนอโครงการ2017771816431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 140 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
20
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
80
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
10
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท31144
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า