Avatar
22 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0954301644
E-mail : amonrat.thanonkaew@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ300,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งและส่วนต่างของผึ้งที่มีการเลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง รวมทั้งร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง
ตัวชี้วัด- จำนวนผู้ที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปผลิตได้จริง
- จำนวนผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ข้อเสนอโครงการ201777181271.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171161015591.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 90 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
90
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย9090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8989
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000100000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8888
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8989
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า