Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0867479986
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ43,040งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้เกษตรเข้าใจหลักการปลูกและปฏิบัติในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
9.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์การปลูกไฮโดรโปนิกส์บริโภค และสร้างรายได้เสริมในอนาคตได้
ตัวชี้วัด 12.1 ด้านผลผลิต (output)
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจข้อมูลและวิธีการต่างๆในการผลิตผักแบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อบริโภคในครัวเรือนซึ่งเป็นการลดค่าครองชีพของครัวเรือนสังคมสมัยไทย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนในชุมชน สามารถพึงพาตัวเองได้
ข้อเสนอโครงการ2017771749241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
10
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
45
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า