Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ : การอบรมปฏิบัติการการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 45

ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0867479986
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ43,040งบประมาณที่ได้รับ35,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้เกษตรเข้าใจหลักการปลูกและปฏิบัติในการผลิตพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
9.2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์การปลูกไฮโดรโปนิกส์บริโภค และสร้างรายได้เสริมในอนาคตได้
ตัวชี้วัด 12.1 ด้านผลผลิต (output)
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจข้อมูลและวิธีการต่างๆในการผลิตผักแบบไฮโดรโปนิกส์เพื่อบริโภคในครัวเรือนซึ่งเป็นการลดค่าครองชีพของครัวเรือนสังคมสมัยไทย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนในชุมชน สามารถพึงพาตัวเองได้
ข้อเสนอโครงการ2017771749241.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171091618431.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
45
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย6060
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9595
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท3500035000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9595
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 35,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 15 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียน สวนป่าประชาอุปถัมภ์ จังหวัดตรัง มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 60 คน
[15/5/2560-15/5/2560] | [3/10/2559-15/5/2560]

เริ่ม : 03/10/2559
สิ้นสุด : 15/05/2560

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 15 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียน สวนป่าประชาอุปถัมภ์ จังหวัดตรัง มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 60 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 35,000 บาท   ผู้รับบริการ : 60 คน

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อลดค่าครองชีพในสังคมไทย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์  จังหวัดตรัง  มีจำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน  60  คน  ผลสำเร็จคือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อการบริโภคในครัวเรือนได้


ปัญหา/อุปสรรค : 1. สารเคมีบางตัวหายาก ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด 2. เวลาในการอบรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มเป็น 2 วัน
แนวทางแก้ไข : -