Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 44

ดร.รัทรดา สมพงษ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0816400109
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ186,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน
2.เพื่อจัดอบรมการศึกษาอายุการเก็บ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
ชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันสามารถนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์สำหรับตำบลเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและเสริมในทางคู่ขนานกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ การล่องแก่ง ของตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
อาจมีส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อเสนอโครงการ2017771740471.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2017116101571.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8080
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท100000100000
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8085
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ7585
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 100,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ลานข่อย จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการ แปรรูปลูกประคบ ยาหม่อง
[1/2/2560-29/9/2560] | [8/3/1960-18/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ลานข่อย จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากขมิ้น ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการ แปรรูปลูกประคบ ยาหม่อง ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 13/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

จัดกิจกรรม 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พ.ค. 2560 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้น ขมิ้นผง สบู่ก้อน สบู่เหลว โลชั่น เซรั่ม และอายุการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ณ  เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน  ผลสำเร็จคือ เกษตรกรมีการนำความรู้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไปทำใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย

ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิ.ย. 2560 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรและสบู่ก้อน การออกแบบบรรจุภัณฑ์และอายุการเก็บเกี่ยวของผลิตภัณฑ์ ณ เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ผลสำเร็จคือ เกษตรกรมีการนำความรู้ไปต่อยอดการประกอบอาชีพของตนเอง โดยจากเดิมมีการทำสมุนไพรผงจำหน่าย ได้มีการนำไปทำลูกประคบสมุนไพรจำหน่ายและใช้ในการประกอบอาชีพด้านการนวดแผนโบราณ และมีเกษตรกรบางส่วนได้มีการทำผลิตภัณฑ์ใช้เอง


ปัญหา/อุปสรรค : ปัญหาเรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมมีข้อจำกัด เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำให้ช่วงเช้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงไม่สามารถจัดอบรมได้เต็มเวลา 2. สถานที่จัดกิจกรรมมีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำผลิตภัณฑ์
แนวทางแก้ไข : 1. มีการปรับเปลี่ยนวันทำกิจกรรมเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ 2. ประสานกับเทศบาลตำบลลานข่อยเพื่อขอเปลี่ยนห้องหรือสถานที่ที่เอื้อต่อการอบรมการทำผลิตภัณฑ์