Avatar
26 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.รัทรดา สมพงษ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0816400109
E-mail : dongrutrada@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ186,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์1.เพื่อจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน
2.เพื่อจัดอบรมการศึกษาอายุการเก็บ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
ชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชันสามารถนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์สำหรับตำบลเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและเสริมในทางคู่ขนานกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ การล่องแก่ง ของตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
อาจมีส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง
ข้อเสนอโครงการ2017771740471.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
40
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า