Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 43

นางสาวจตุพร ไกรถาวร
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 086960880
E-mail : praneepondech@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ113,060งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลลดการใช้สารเคมีและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อชีวินทรีย์ และการทำกับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย
2) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเห็นความสำคัญของการผลิตไม้ผลปลอดภัยยิ่งขึ้น
3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ตัวชี้วัด- จำนวนผู้ที่นำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสวนไม้ผล
-เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีอันตราในสวนไม้ผล
-จำนวนเกษตรกรผู้ที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรม
ข้อเสนอโครงการ2017771733421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171091050441.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
70
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
50
นิสิต
1. นิสิตรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1/2559 และ 2/2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง | | :
40
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย142142
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9595
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท8000080000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9595
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 80,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ได้จัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง คือ การผลิตปุ๋ยหมัก ชีวภาพ การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ และการผลิตกับดักแมลง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 คน
[25/2/2560-20/8/2560] | [25/2/2560-20/8/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ได้จัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง คือ การผลิตปุ๋ยหมัก ชีวภาพ การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ และการผลิตกับดักแมลง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 80,000 บาท   ผู้รับบริการ : 142 คน

จัดกิจกรรม  จำนวน  4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่  25 กุมภาพันธ์  2560  กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อชีวินทรีย์ป้องกันโรค ณ  หมู่บ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน  ผลสำเร็จคือ  เกษตรมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในแปลงไม้ผล แปลงยางพาราอย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 2 วันที่  11 มีนาคม  2560  กิจกรรมการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผล  ณ หมู่บ้านเถลิง หมู่ที่ 3  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  60  คน  ผลสำเร็จคือ  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผล  และการลดการใช้สารเคมี มีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น

ครั้งที่  3  วันที่  24  มีนาคม  2560  กิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันโรค  ณ  อาคารปฏิบัติการพิกุลทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาุชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  20  คน  ผลสำเร็จคือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันโรคมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้

ครั้งที่  4  วันที่  20  สิงหาคม  2560  กิจกรรมการผลิตกับดักแมลงในสวนไม้ผล  ณ  อาคารปฏิบัติการพิกุลทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  31  คน  ผลสำเร็จคือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกับดักแมลงในสวนไม้ผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และลดการใช้สารเคมีในการผลิตไม้ผลปลอดภัยยิ่งขึ้น


ปัญหา/อุปสรรค : 1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ยังเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มเวลาเนื่องจากติดภารกิจงานทางบ้าน 2. เนื่องจากบางกิจกรรมจัดบริเวณบ้านของผู้นำกลุ่มเกษตรกร ทำให้มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ จึงไม่สะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที
แนวทางแก้ไข : 1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงความสำคัญของการจัดโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม