Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 43

นางสาวจตุพร ไกรถาวร
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 086960880
E-mail : praneepondech@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ113,060งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลลดการใช้สารเคมีและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อชีวินทรีย์ และการทำกับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย
2) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเห็นความสำคัญของการผลิตไม้ผลปลอดภัยยิ่งขึ้น
3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ตัวชี้วัด- จำนวนผู้ที่นำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสวนไม้ผล
-เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีอันตราในสวนไม้ผล
-จำนวนเกษตรกรผู้ที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรม
ข้อเสนอโครงการ2017771733421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์20171091050441.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
70
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย142142
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9595
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ8080
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท8000080000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8080
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9595
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 80,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ได้จัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง คือ การผลิตปุ๋ยหมัก ชีวภาพ การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ และการผลิตกับดักแมลง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 คน
[25/2/2560-20/8/2560] | [25/2/2560-20/8/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ได้จัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง คือ การผลิตปุ๋ยหมัก ชีวภาพ การผลิตเชื้อชีวินทรีย์ การผลิตน้ำหมัก ชีวภาพ และการผลิตกับดักแมลง มีจำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 คน ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 09/10/2560
ค่าใช้จ่าย : 80,000 บาท   ผู้รับบริการ : 142 คน

จัดกิจกรรม  จำนวน  4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่  25 กุมภาพันธ์  2560  กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อชีวินทรีย์ป้องกันโรค ณ  หมู่บ้านเถลิง หมู่ที่ 3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 คน  ผลสำเร็จคือ  เกษตรมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เองในแปลงไม้ผล แปลงยางพาราอย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 2 วันที่  11 มีนาคม  2560  กิจกรรมการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผล  ณ หมู่บ้านเถลิง หมู่ที่ 3  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  60  คน  ผลสำเร็จคือ  เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผล  และการลดการใช้สารเคมี มีวิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น

ครั้งที่  3  วันที่  24  มีนาคม  2560  กิจกรรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันโรค  ณ  อาคารปฏิบัติการพิกุลทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาุชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  20  คน  ผลสำเร็จคือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการป้องกันโรคมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้

ครั้งที่  4  วันที่  20  สิงหาคม  2560  กิจกรรมการผลิตกับดักแมลงในสวนไม้ผล  ณ  อาคารปฏิบัติการพิกุลทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  31  คน  ผลสำเร็จคือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตกับดักแมลงในสวนไม้ผลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และลดการใช้สารเคมีในการผลิตไม้ผลปลอดภัยยิ่งขึ้น


ปัญหา/อุปสรรค : 1. การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ยังเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มเวลาเนื่องจากติดภารกิจงานทางบ้าน 2. เนื่องจากบางกิจกรรมจัดบริเวณบ้านของผู้นำกลุ่มเกษตรกร ทำให้มีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ จึงไม่สะดวกในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที
แนวทางแก้ไข : 1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงความสำคัญของการจัดโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม