Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวจตุพร ไกรถาวร
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พืชศาสตร์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 086960880
E-mail : praneepondech@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ113,060งบประมาณที่ได้รับ80,000
วัตถุประสงค์1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลลดการใช้สารเคมีและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อชีวินทรีย์ และการทำกับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย
2) เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเห็นความสำคัญของการผลิตไม้ผลปลอดภัยยิ่งขึ้น
3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ตัวชี้วัด- จำนวนผู้ที่นำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในสวนไม้ผล
-เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีอันตราในสวนไม้ผล
-จำนวนเกษตรกรผู้ที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานเกษตรกรรม
ข้อเสนอโครงการ2017771733421.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
70
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง | | :
1. นักเรียน ครู จาก โรงเรียนภาคใต้ | | :
50
นิสิต
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
40
บุคลากร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
10
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า