Avatar
19 มีนาคม 2562 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (young agricultural scientist camp)

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 42

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว
สังกัด : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0817674697
E-mail : bye1988@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ174,300งบประมาณที่ได้รับ75,000
วัตถุประสงค์(1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรม (นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกษตร
(2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำวิจัย ในด้านการสืบค้นข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย การทำวิจัย การเขียนรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งนำเสนอได้
(3) เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเกิดความคิดริเริ่มในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ไขปัญหา และแสวงหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
- มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช
กระบี่ สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 40 คน รวมทั้งบุคลากรและนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 30 คน รวมเป็น 70 คน

12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
(1) ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยของตนเอง/กลุ่ม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารและบทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย จากหอสมุด และจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้
(2) ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการนำข้อมูลที่ได้จากข้อ (1) มาวิเคราะห์ ประมวลผล และเรียบเรียงสำหรับการเขียนรายงานวิจัยของตนเอง/กลุ่มได้
(3) ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์โดยตรง ในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทำงานวิจัยได้
(4) ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการนำเสนอข้อมูลผลงานวิจัยของตนเอง/กลุ่มในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้
(5) ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในเบื้องต้นได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
(1) ทำให้นักเรียน ครู อาจารย์จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมองเห็นความสำคัญและคุณประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต
(2) ทำให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ทางวิชาการ
ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยทักษิณและนักเรียน ครู และอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.พัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง
(3) โครงการนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียน และชุมชนใน
พื้นที่ โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเสมือนศูนย์กลางแหล่งความรู้ทางวิชาการที่จะกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และเกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวม
(4) เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณลงสู่ชุมชน
ข้อเสนอโครงการ2017771719511.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201710101032261.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
1. เด็กชายณกร ชูทับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | | :
1. เด็กชายพีรณัฐ พรมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายนภสินธุ์ มณีปรีชา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. เด็กชายตันติกร ไพโรจน์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายณฐกร แก้วประดับ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์ อ่อนจันทร์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายสิทธิเดช คงหนู โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่นหัน โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชยการ ชูจินดา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศัศวดี อ่อนแก้ว โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงชมพูเนกข์ กรดเติม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนภัสสร ขำตรี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงเอวิกา อินทโม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา เพชรวา โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงรัญพิชชา แก้วมาก โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงวริศรา พิศเพ็ง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปิติณัฐ กลับแป้น โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงศศิประภา รัตนมณี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงทัตพร จันทร์ทอง โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายปฏิหาริย์ ใจรังษี โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีชุม โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กหญิงนพภัสสร ยอดราช โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายภาคภูมิ บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอารียาศึกษา | | :
1. เด็กชายตะวัน เทียบพุฒ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายเมฆไตร สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายดาลิศ รอดมา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงกัญญาภัค บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงศรีสร้อย หยกณัฏฐ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงปวริศา สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงณัชชา นิลรัตน์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงขัตติยา ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายจัตุมงคล เกื้อเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กหญิงนวลสกุล อินแพง โรงเรียนเรวดีพัทลุง | | :
1. เด็กชายภูมิรัฐ นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน | | :
1. น.ส.วรรณษา เกิดโนด - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.ศันสนีย์ มีหมื่นพล - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.เกตศราพร โชติทอง - | โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | :
1. น.ส.นัตติยาภรณ์ ณ นคร โรงเรียนนิคมควนขนุน | - | :
1. น.ส.พรศิริ เรืองศรี โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา | - | :
1. นายเสาวภาคย์ แก้วชาย โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม | - | :
1. ด.ญ.อัญญา เทพนรินทร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.มานิตา พลด้วง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.เบญจรัตน์ เนียมนุ่ม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ณัฏยา สุขเกษม โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | - | :
1. ด.ญ.ญาณิศา มาคง โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.บุญสิตา สงไข่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. น.ส.กฤติกา เพชรโชติ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย | | :
1. ด.ญ.สุจิตราภรณ์ จันทิกาแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ญาติกานต์ เงินเนียม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ชญานิศา คงสังข์ทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สโรชา ด้วงสุข โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ณัฏฐธิดา นวลแก้ว โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.สิริรัตน์ ฉิมรักษ์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.นันท์นลิน นุ้ยนิ่ม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ปทุมวดี ศรีราม โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.กุลนิษฐ์ ยอดยางแดง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.อรฤดี ปานทอง โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ธวัลรัตน์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.แพรทอง ชูทับ โรงเรียนควนขนุน | | :
1. ด.ญ.ประวีณา สมมาตร โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ซากินะ สนหล๊ะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.โสภินรรจ์ วรรณะ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชุมคช โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ณัฐวดี น้อยดำ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.วิลาสินี รามแก้ว โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.ปาริชาติ นุ่นปาน โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว | | :
1. ด.ญ.กฤติญา พุ่มเอียด โรงเรียนควนขนุน | | :
1. น.ส.อริสรา ตั่นเล่ง โรงเรียนสภาราชินี | | :
1. ด.ช.กวิน ชูทับ โรงเรียนสตรีพัทลุง | | :
40
บุคลากร
1. บุคลากรภายในหมาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง | | :
30
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย8383
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ9797
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ9090
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท121000121000
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ9090
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ9090
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 75,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. จัดกิจกรรม
[22/6/2560-24/6/2560] | [22/6/2560-24/6/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : น.ส.รัตนาภรณ์ นุ่นมัน วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 75,000 บาท   ผู้รับบริการ : 70 คน

    


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -