Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 40

ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะ
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0910494641
E-mail : kssunisa@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ163,000งบประมาณที่ได้รับ120,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเป้าหมาย
9.2 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาของชุมชนตะแพนตามความต้องการของชุมขนอย่างต่อเนื่อง
9.3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนภายในจังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งเรียนรู้หรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์แก่นิสิต บุคลากรและนักวิจัย
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากเป้าหมายที่กำหนดไว้
12.1.2 มีการถ่ายทอดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและชุมชน
12.1.3 ได้ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนลานข่อย
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตะแพน มีความรู้และเข้าใจในการจัดการขยะชุมชน
12.1.2 ชุมชนมีชุดการจัดการขยะแบบสาธิตในโรงเรียน
12.2.2 มีแนวทางในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านและผู้ด้อยโอกาสได้ฝึกการเขียน และการอ่านจากกิจกรรม
12.3.2 เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนและสถานประกอบการใส่ใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
ข้อเสนอโครงการ2017771657471.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2018926137401.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
50
เกษตรกร
1. | | :
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 119,547

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเป้าหมาย ต.ลานข่อย อ.ป่า พะยอม จ.พัทลุง
[15/12/2559-15/9/2560] |
เริ่ม : 15/12/2559สิ้นสุด : 15/09/2560
2. การประกวดถังขยะ
[31/3/2560-31/3/2560] |
3. พบปะและเยี่ยมเยียนชุมชนตะแพน (ลงพื้นที่และ หาโจทย์วิจัย ระดมความคิดเห็นร่วมกับเครือข่าย นักวิจัยเพื่อจัดทำ Concept Paper) รับผิดชอบ โดย ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
[15/3/2560-15/3/2560] |
4. สำรวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยในสถานศึกษา เทศบาล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ร.ร.ห้วยศรีเกษร ร.ร.บ้านถ้ำลา ร.ร.บ้านห้วยน้ำ ดำ ร.ร.ลานข่อย ร.ร.ทุ่งชุมพล
[26/4/2560-26/4/2560] | [26/4/2560-26/4/2560]

5. ประชุมร่วมกับ ทต.ลานข่อย และตัวแทนสถาน ประกอบการที่พักและล่องแก่งในชุมชนลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง รับผิดชอบโดย อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
[22/5/2560-22/5/2560] |
6. การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน
[22/6/2560-22/6/2560] | [22/6/2560-22/6/2560]

7. การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะ อินทรีย์ในชุมชน
[29/8/2560-29/8/2560] | [29/8/2560-29/8/2560]

8. การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนา ข้าว
[9/9/2560-9/9/2560] | [9/9/2560-9/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : สำรวจสถานการณ์ขยะมูลฝอยในสถานศึกษา เทศบาล ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง (ร.ร.ห้วยศรีเกษร ร.ร.บ้านถ้ำลา ร.ร.บ้านห้วยน้ำ ดำ ร.ร.ลานข่อย ร.ร.ทุ่งชุมพล ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ขยะในโรงเรียน

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ขยะในโรงเรียน

 

บ้านทุ่งชุมพล

 

บ้านห้วยน้ำดำ

 

บ้านห้วยศรีเกษร

 

บ้านลานข่อย

 

บ้านถ้ำศาลา

ตำแหน่งที่ตั้ง

ม.3

ม.4

ม.7

ม.1

ม. 9

ทำเลที่ตั้ง

เขตชุมชน อยู่ใกล้วัด ปั้มน้ำมัน

ห่างไกลชุมชน

ติดถนน ตั้งในชุมชน เป็นโรงเรียนขาดเล็กมาก เก่ามาก

ใกล้วัด ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหนำแน่น

ตั้งอยู่บนเนิน

ติดกับห้วยน้ำใส และชุมชน

จำนวนนักเรียน

285

200

91

192

-

จำนวนบุคลำกร

18

12

4

13

-

จำนวนอำคำร

9 หลัง

8 หลัง

2 หลัง

5 หลัง

5 หลัง

การคัดแยกขยะ

แยก2 ประเภท

แยก3 ประเภท

แยก2 ประเภท

แยก3 ประเภท

แยก2 ประเภท

ประเภทของการคัดแยก

ขยะทั่วไป และ ขวดพลาสติก

ขยะทั่วไป อินทรีย์ และ ขวดพลาสติก

ขยะทั่วไป และ ขวดพลาสติก

ขยะทั่วไป อินทรีย์ และ ขวดพลาสติก

ขยะทั่วไป และ ขวดพลาสติก

อุปกรณ์การคัดแยก

ตะแกรงเหล็ก

ถังพลาสติกขนาด200 ลิตร

ตะแกรงเหล็ก

ไม่พบถังขยะ

ถังพลาสติกเหลี่ยมสีดำ120 ลิตร

ตะแกรงเหล็ก

ถังพลาสติกมาตรฐานขนาด200 ลิตร

มีการรีไซเคิลถังไอศครีมเป็นถังขยะ

ตะแกรงเหล็ก

ถังพลาสติกขนาด200 ลิตร ชำรุดทุกถัง

จำนวนถังขยะ จุดทิ้ง

7 ถัง 7 จุด

2 ถัง 1 จุด

2 ถัง 2 จุด

7 ถัง 7 จุด

3 ถัง 2 จุด

จำนวนตะแกรงเหล็ก

1 ตะแกรง

1 ตะแกรง

-

1 ตะแกรง

1 ตะแกรง

ความถี่ในการเก็บขน

สัปดาห์ละ2 ครั้ง

สัปดาห์ละ1 ครั้ง

-

สัปดาห์ละ3 ครั้ง

-

ผู้จัดเก็บ

เทศบาล

เทศบาล

โรงเรียน

เทศบาล

โรงเรียน/เทศบาล

พนักงานในการจัดการ

นักการ1 คน

ครู1 คน

นักเรียนแบ่งกลุ่ม

นักการ1 คน

ครู1 คน

นักเรียน ป. 6

นักการ1 คน

นักการ1 คน

นักการ1 คน

รูปแบบการจัดการ

-

น้ำหมักชีวภาพ

เผา

เผาบางครั้ง

เผา

การใช้ประโยชน์

-

งานประดิษฐ์จากขยะ

เศษอาหารนำไปเลี้ยงสัตว์

ขวดและกระดาษมีการจำหน่าย

ขวดและกระดาษมีการจำหน่าย

ขวดน้ำไปจำหน่าย

ความคาดหวังของโรงเรียน

-

-อยากได้ถังขยะแยกประเภท

-อยากให้มีหน่วยงานช่วยรับผิดชอบในการจัดการขยะ

ต้องการถังขยะเพิ่ม

พอใจแล้ว

ถังขยะมีเพียงพอ

-อยากให้เทศบาลเข้าไปจัดการ

-อยากได้ถังขยะเพิ่ม

-พัฒนาจุดเผาใหม่เนื่องจากตื้น

                                               ข้อมูล โดย อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะในชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 36,647 บาท   ผู้รับบริการ : 50 คน

 

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ให้กับตัวแทนสถานประกอบการล่องแก่งและที่พัก และชาวบ้าน ในชุมชนลานข่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และขยะอันตราย  
ณ ล่องแก่งหนานมดแดง ตำบลลานข่อย อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิรมล จันทรชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและจัดหารายได้ กล่าวเปิดโครงการฯ และมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การจัดการและการคัดแยกขยะในชุมชน ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ โดยมี อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานุช คีรีรัฐนิคม บุคลากรสังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะ อินทรีย์ในชุมชน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 52,500 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ เทศบาลตำบลลานข่อย จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3  จัดขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนห้วยศรีเกษร ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง หัวข้อการอบรม ได้แก่ การลดปริมาณขยะในชุมชน วิทยากร โดย อ.ดร.สุนิสา  คงประสิทธิ์ การอบรมการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ โดยการนำเศษอาหารมาใช้นำหมักชีวภาพ วิทยากร โดย อ.ดร.นิรมล  จันทรชาติ การอบรมการทำระบบแก๊สชีวภาพด้วยเศษอาหาร สำหรับในครัวเรือนและโรงเรียน วิทยากร โดย ผศ.ดร.อุษา  อ้นทอง โดยมีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 คน ประกอบด้วย ตัวแทนสถานประกอบการล่องแก่งและที่พัก อาทิ ล่องแก่งหนานมดแดง ล่องแก่งวังวาดี ล่องแก่งวังไม่ไผ่ ล่องแก่งจวนเจ้าถิ่น จำนวน 9 คน ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยศรีเกษร จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 5 คน นักเรียนและครู โรงเรียนห้วยศรีเกสร จำนวน 15 คน
       ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับชุมชนแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยังจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ได้แก่ รายวิชาการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม รายวิชาหัวข้อพิเศษทางสถิติ 1 และรายวิชาสถิติวิเคราะห์ 2 รวมทั้งหมดจำนวน 37 คน เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้นอกสถานที่ตามสภาพจริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะให้นิสิตทำงานร่วมกับชุมชน
 

http://www2.tsu.ac.th/org/sci/detail.php?id_list=864&aNum=20170912112026 

 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนา ข้าว ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 30,400 บาท   ผู้รับบริการ : 80 คน

   

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด (รพ.สต.บ้านสวนโหนด) ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ชุมชนตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาสารพิษในร่างกาย โดยนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสวนโหนด กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมี วิทยากรโดย รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา นางพะยอม  ชูเรือง เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสวนโหนด กิจกรรมการลดการใช้สารเคมีในนาข้าว และพืช ผักในชุมชน โดย ผศ.ดร.สุดสาคร  สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการบูรณการการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับรายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม โดยมีชาวบ้านชุมชนตะแพนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน    
      กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และเป็นการบูรณการโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนให้กับนิสิตของทั้ง 2 คณะ จำนวน 38 คน ใน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม รายวิชาการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้นอกสถานที่ตามสภาพจริง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะให้นิสิตทำงานร่วมกับชุมชน

http://www2.tsu.ac.th/org/sci/detail.php?id_list=863&aNum=20170912110741


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -