Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 4

ดร.ฐากร สิทธิโชค
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
เบอร์โทร :074317600,1611
มือถือ 0897711939
E-mail : teepla@hotmail.com
ปีงบประมาณ2561
งบประมาณที่ขอ250,000งบประมาณที่ได้รับ45,000
วัตถุประสงค์1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเครือข่าย
2 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย
3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดจำนวนผู้รับบริการ 250 คน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80
การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100
ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
ผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80
ข้อเสนอโครงการ20176181747561.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์201810191437471.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
จำนวนผู้รับบริการราย250241
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการร้อยละ8075
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ100100
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดร้อยละ100100
การค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบาท4500060600
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ8072
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการบริการร้อยละ8082
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 60,600ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมวางแผนการดำเนินการ
[28/6/2561-28/6/2561] |
2. จัดอบรมและจัดการแข่งขัน
[19/8/2561-19/8/2561] | [19/8/2561-20/8/2561]

3. สรุปและประเมินผลโครงการ
[21/8/2561-31/8/2561] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : จัดอบรมและจัดการแข่งขัน ผู้รายงาน : น.ส.ศิริวรรณา กราปัญจะ วันที่รายงาน : 04/03/2562
ค่าใช้จ่าย : 60,600 บาท   ผู้รับบริการ : 241 คน

ผลการดำเนินงาน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า