Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินด้วยน้ำทิ้งจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ75,000งบประมาณที่ได้รับ40,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนสุขภาพภายในครัวเรือนจากผัก
ปลอดสารเคมี
9.2 เพื่อสร้างทัศนคติการใช้น้ำหมักและกากปุ๋ยชีวภาพจากระบบการหมักก๊าซชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
9.3 เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
สามารถลด ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้ครัวเรือนในการซื้อผักสดเพื่อบริโภค
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
เกษตรกร และผู้สนใจสามารถเข้าใจกระบวนการการประยุกต์ใช้น้ำทิ้ง จากระบบหมักแบบไร้อากาศไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
มีการจัดทำระบบการปลูกผักไร้ดิน และการนำน้ำทิ้งจากระบบหมักแบบไร้อากาศไปประยุกต์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ข้อเสนอโครงการ201777165161.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
50
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า