Avatar
22 มิถุนายน 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ การเพิ่มมูลค่าเศษผงถ่านเหลือทิ้งจากการผลิตถ่านครัวเรือน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.นิรมล จันทรชาติ
สังกัด : เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0993586131
E-mail : juntarac1@gmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ50,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อถ่ายทอดองค์รู้ในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษผงถ่านเหลือทิ้ง จากการเผาถ่านในครัวเรือน
9.2 เพื่อถ่ายทอดทักษะและกระบวนการในการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษผงถ่านเหลือทิ้ง จากการเผาถ่าน
ในครัวเรือน ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
9.3 เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผงถ่านเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาถ่านในครัวเรือนได้
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
สามารถนำถ่านอัดแท่งมาใช้ทดแทนแก๊สหุงต้มในครัวเรือนและส่งขายสู่ตลาด เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้แก่ครัวเรือน
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ผ่านโครงการบริการวิชาการ
ข้อเสนอโครงการ2017771643451.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
1. | | :
1. ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง | | :
1. ชาวนาชุมชนดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อาำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
1. สมาชิกชุมชนเครือข่าย ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ทุ่งยาว และดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง | | :
50
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า