Avatar
24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการ The 1st Symposium on WRF Modeling and Applications in Disaster, Air Quality and Renewable Energy

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการรศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0859000739
E-mail : jompob@yahoo.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ150,000งบประมาณที่ได้รับ100,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อจัดประชุมสัมมนาวิชาการ The 1st Symposium on WRF Modeling and Applications in Disaster, Air Quality and Renewable Energy
9.2 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้ WRF ในประเทศไทยและต่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาทางด้านพิบัติภัย คุณภาพอากาศ และพลังงานหมุนเวียน

ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
- มีผู้ใช้ WRF เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการไม่น้อยกว่า 10 คน
- มีผู้สนใจใช้ WRF เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการไม่น้อยกว่า 10 คน
- มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการไม่น้อยกว่า 40 คน
12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
- มีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายที่ประยุกต์ใช้ WRF ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- มีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบนิทัศน์ที่ประยุกต์ใช้ WRF ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือผู้ใช้ WRF ในประเทศและต่างประเทศ
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์และจัดการความรู้ของการประยุกต์ใช้ WRF สำหรับงานวิจัยและพัฒนาทางด้านอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศและพลังงานหมุนเวียน
- เสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศทางพลังงานหมุนเวียนแห่งประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ข้อเสนอโครงการ2017771547401.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 40 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
15
ข้าราชการ/ครูผู้สอนสถานศึกษา
1. เทศบาลดอนประดู่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดควนเผยอ และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | | :
5
พนักงานบริษัทเอกชน
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
5
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 0

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ยกเลิกโครงการฯ
[12/9/2560-15/9/2560] |

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า