Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 34

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ46,000งบประมาณที่ได้รับ37,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการนำองค์ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปใช้
ในการเจริญเติบโตของพืช (การเพาะถั่วงอก)
9.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะในการเพาะผัก แบบปลอดสารเคมี และต้นทุนต่ำไปสร้างหลักการพื้นฐานเชิงประจัก ในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการขยายผลสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 ชุมชนและโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอกแบบน้ำไหลผ่านในชุมชน สร้างความมั่นใจในการบริโภคผักแบบปลอดสารเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผัก โดยการใช้ระบบการไหลผ่านของน้ำ ในชุมชน

12.1.2 ชุมชน และโรงเรียนสามารถบูรณาการชีวิตความเป็นอยู่ได้แบบปลอดสารเคมี และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเพาะถั่วงอกแบบปลอดสารเคมี บริโภคและจำหน่าย
12.1.3 มีนิสิตที่เป็นผู้ยึดหลักการบริโภคแบบปลอดสารเคมี เพิ่มจำนวนมากขึ้น

12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 สามารถเพิ่มเยาวชนรักษ์การบริโภคแบบปลอดสารเคมี สร้างทักษะการจัดทำระบบเพาะถั่วงอกแบบปลอดสารเคมี สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ในชุมชน และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน
12.2.2 ลดการบริโภคพืชผักที่มีสารปนเปื้อน และอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคร้าย และสามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ชุมชนได้เกิดการต่อยอด
12.2.3 ชุมชน นิสิตและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเพาะถั่วงอก แบบน้ำไหลผ่านอย่างง่ายเพิ่มมากขึ้น

12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 มีชุมชน และโรงเรียนเป็นต้นแบบการใช้ระบบเพาะถั่วงอกแบบน้ำไหลผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม
12.3.2 ชุมชนและโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอก แบบปลอดสารเคมี ด้วยกระบวนการของโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความรักในบ้านเกิดแบบยั่งยืน
12.3.3 ลดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการบริโภคพืชผัก ในการปรุงอาหารที่มีถั่วงอกวัตถุดิบในชนิดอาหาร เช่น การผัด การปรุงก๋วยเตี๋ยว การบริโภคเป็นผักเคียง ในโรงเรียนและชุมชน และลดผลกระทบจากน้ำล้างถั่วงอก ทำให้ระบบนิเวศน์ในพื้นที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข้อเสนอโครงการ2017771318431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2018928949501.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 37,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
[2/7/2560-2/7/2560] |
2. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน
[2/8/2560-2/8/2560] | [2/8/2560-2/8/2560]

3. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะทำงาน ชุมชน บ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และ ชุมชนสระมโนราห์ จ.นครศรีธรรมราช
[7/8/2560-7/8/2560] |
4. จัดกิจกรรม
[25/8/2560-25/8/2560] | [25/8/2560-25/8/2560]

5. จัดกิจกรรม
[26/8/2560-27/8/2560] | [26/8/2560-27/8/2560]

6. ติดตามและให้คำปรึกษา
[28/8/2560-10/9/2560] | [28/8/2560-10/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 1 คน

   ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินโครงการ ร่วมกับ ตัวแทน โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

   จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมี และการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีด้วยอัตราการไหลของน้ำ สำหรับโรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

   จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีและการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีด้วยอัตราการไหลของน้ำ ชุมชนบ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และชุมชนมโนราห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ติดตามและให้คำปรึกษา ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 7,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

  ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำผู้ที่ได้รับการอบรมใน ร.ร.บ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ชุมชนบ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และ ชุมชนมโนราห์ จ.นครศรีธรรมราช 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -