Avatar
25 กันยายน 2560 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการถั่วงอกปลอดสารเคมี ด้วยอัตราการไหลของน้ำ

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ46,000งบประมาณที่ได้รับ37,000
วัตถุประสงค์9.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการนำองค์ความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปใช้
ในการเจริญเติบโตของพืช (การเพาะถั่วงอก)
9.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้และทักษะในการเพาะผัก แบบปลอดสารเคมี และต้นทุนต่ำไปสร้างหลักการพื้นฐานเชิงประจัก ในการใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์ และการขยายผลสู่ชุมชน
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
12.1.1 ชุมชนและโรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอกแบบน้ำไหลผ่านในชุมชน สร้างความมั่นใจในการบริโภคผักแบบปลอดสารเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อผัก โดยการใช้ระบบการไหลผ่านของน้ำ ในชุมชน

12.1.2 ชุมชน และโรงเรียนสามารถบูรณาการชีวิตความเป็นอยู่ได้แบบปลอดสารเคมี และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเพาะถั่วงอกแบบปลอดสารเคมี บริโภคและจำหน่าย
12.1.3 มีนิสิตที่เป็นผู้ยึดหลักการบริโภคแบบปลอดสารเคมี เพิ่มจำนวนมากขึ้น

12.2 ด้านผลลัพธ์ (outcome)
12.2.1 สามารถเพิ่มเยาวชนรักษ์การบริโภคแบบปลอดสารเคมี สร้างทักษะการจัดทำระบบเพาะถั่วงอกแบบปลอดสารเคมี สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน ในชุมชน และผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงาน
12.2.2 ลดการบริโภคพืชผักที่มีสารปนเปื้อน และอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคร้าย และสามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ชุมชนได้เกิดการต่อยอด
12.2.3 ชุมชน นิสิตและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเพาะถั่วงอก แบบน้ำไหลผ่านอย่างง่ายเพิ่มมากขึ้น

12.3 ด้านผลกระทบ (impact)
12.3.1 มีชุมชน และโรงเรียนเป็นต้นแบบการใช้ระบบเพาะถั่วงอกแบบน้ำไหลผ่านด้วยอัตราที่เหมาะสม
12.3.2 ชุมชนและโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ในการเพาะถั่วงอก แบบปลอดสารเคมี ด้วยกระบวนการของโรงเรียนและชุมชน ส่งผลให้เกิดความสามัคคีและความรักในบ้านเกิดแบบยั่งยืน
12.3.3 ลดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการบริโภคพืชผัก ในการปรุงอาหารที่มีถั่วงอกวัตถุดิบในชนิดอาหาร เช่น การผัด การปรุงก๋วยเตี๋ยว การบริโภคเป็นผักเคียง ในโรงเรียนและชุมชน และลดผลกระทบจากน้ำล้างถั่วงอก ทำให้ระบบนิเวศน์ในพื้นที่มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
ข้อเสนอโครงการ2017771318431.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
ไม่พบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน
[2/7/2560-2/7/2560] |
2. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน
[2/8/2560-2/8/2560] | [2/8/2560-2/8/2560]

3. ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ระหว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ คณะทำงาน ชุมชน บ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และ ชุมชนสระมโนราห์ จ.นครศรีธรรมราช
[7/8/2560-7/8/2560] |
4. จัดกิจกรรม
[25/8/2560-25/8/2560] | [25/8/2560-25/8/2560]

5. จัดกิจกรรม
[26/8/2560-27/8/2560] | [26/8/2560-27/8/2560]

6. ติดตามและให้คำปรึกษา
[28/8/2560-10/9/2560] | [28/8/2560-10/9/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ของผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงาน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 0 บาท   ผู้รับบริการ : 1 คน

   ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินโครงการ ร่วมกับ ตัวแทน โรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

   จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมี และการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีด้วยอัตราการไหลของน้ำ สำหรับโรงเรียนบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : จัดกิจกรรม ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 15,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

   จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีและการเพาะถั่วงอกปลอดสารเคมีด้วยอัตราการไหลของน้ำ ชุมชนบ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และชุมชนมโนราห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ติดตามและให้คำปรึกษา ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 7,000 บาท   ผู้รับบริการ : 30 คน

  ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำผู้ที่ได้รับการอบรมใน ร.ร.บ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ชุมชนบ้านหัวคู ชุมชนทุ่งสง และ ชุมชนมโนราห์ จ.นครศรีธรรมราช 


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -