Avatar
23 มกราคม 2563 เวลา :

ThakSin University Engagement System
ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากอาหารกลางวัน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในโรงเรียน

รายละเอียดโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมายเลขโครงการ : 33

ดร.อุษา อ้นทอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
เบอร์โทร :074317600
มือถือ 0869614556
E-mail : usaonthong@hotmail.com
ปีงบประมาณ2560
งบประมาณที่ขอ90,000งบประมาณที่ได้รับ70,000
วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนสุขภาพภายในครัวเรือนจากผักปลอดสารเคมี
2. เพื่อสร้างทัศนคติการใช้น้ำหมักและกากปุ๋ยชีวภาพจากระบบการหมักก๊าซชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
3. เพื่อสร้างกระบวนการและทัศนคติแบบยั่งยืนของการสร้างต้นทุนการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ตัวชี้วัด12.1 ด้านผลผลิต (output)
สามารถลด ต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้ครัวเรือนในการซื้อผักสดเพื่อบริโภค

ด้านผลลัพธ์ (outcome) เกษตรกร และผู้สนใจสามารถเข้าใจกระบวนการการประยุกต์ใช้น้ำทิ้ง จากระบบหมักแบบไร้อากาศไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น
ด้านผลกระทบ (impact) มีการจัดทำระบบการปลูกผักไร้ดิน และการนำน้ำทิ้งจากระบบหมักแบบไร้อากาศไปประยุกต์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี
ข้อเสนอโครงการ201777136311.pdfรายงานฉบับสมบูรณ์2018928945341.pdf
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน
ประเภทกลุ่มจำนวน
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
นักเรียน นักศึกษา จากภายนอก
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
50
เกษตรกร
ไม่พบข้อมูลผู้รับบริการ
20
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วัดหน่วยค่าเป้าหมายค่าที่ทำได้
ไม่พบข้อมูลตัวชี้วัด
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1 : 0ไตรมาส 2 : 0ไตรมาส 3 : 0ไตรมาส 4 : 70,000

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนชี้แจงกิจกรรมทำความ เข้าใจและจัดทำแผนดำเนินการร่วมกับชุมชน
[1/7/2560-3/7/2560] |
2. วางแผนการดำเนินงานในโครงการกับคณะทำงาน และแบ่งงาน
[4/7/2560-4/7/2560] |
3. จัดเตรียมกิจกรรม จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
[5/7/2560-16/7/2560] |
4. อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซ ชีวภาพด้วยถังพลาสติก
[17/7/2560-17/7/2560] | [17/7/2560-17/7/2560]

5. อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซชีวภาพ ด้วยถังพลาสติก
[20/7/2560-20/7/2560] | [20/7/2560-20/7/2560]

6. อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซ ชีวภาพด้วยถังพลาสติก จำนวน
[26/7/2560-26/7/2560] | [26/7/2560-26/7/2560]

7. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ 3 โรงเรียน
[27/7/2560-30/7/2560] | [27/7/2560-31/7/2560]

สรุปรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 1

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 2

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 3

ไม่พบรายงานความก้าวหน้า

รายยงานไตรมาส 4

ครั้งที่ 1. ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซ ชีวภาพด้วยถังพลาสติก ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์

ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซชีวภาพด้วยถังพลาสติก จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 2. ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซชีวภาพ ด้วยถังพลาสติก ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์

ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซชีวภาพด้วยถังพลาสติก จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 3. ชื่อกิจกรรม : อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ ประโยชน์ ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซ ชีวภาพด้วยถังพลาสติก จำนวน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 20,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

อบรมให้ความรู้เรื่องก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์

ฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบหมักและระบบก๊าซชีวภาพด้วยถังพลาสติก จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ครั้งที่ 4. ชื่อกิจกรรม : ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ 3 โรงเรียน ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉรา ขุนลึก วันที่รายงาน : 15/09/2560
ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท   ผู้รับบริการ : 0 คน

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ 3 โรงเรียน


ปัญหา/อุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -